Möte om och för universitetens forskarskolor 13.6.2013

Aktörer inom universitetens forskarskolor brukar träffas några gånger i året för att diskutera gemensamma ärenden. Idag samlades cirka 20 koordinatorer, ledare och direktörer i Helsingfors med Finlands universitet rf (Unifi) som värd.

På agendan stod flera aktuella ärenden. Generalsekreterare Sanna Kaisa Spoof från forskningsetiska delegationen (TENK) inledde med att berätta om de nya riktlinjer om god vetenskaplig praxis som trätt i kraft 1.3.2013 och som alla universitet förbundit sig att följa. Särskilt aktuellt för TENK är utbildning i forskningsetiska frågor och TENK vill gärna samarbeta med universiteten. Då TENK talar om utbildning är målgrupper grund- och forskarstuderande och också personalen. Alla som arbetar inom forskning ska vara medvetna om vilka regler och rutiner som är gällande.

Under mötet redovisade alla närvarande för sitt universitets beslut om forskarutbildningen och dess organisation. Terminologin är brokig nationellt sett, vilket innebär att man inte alltid vet hur ett fenomen definieras vid olika universitet. Forskarskola, doktorandprogram, nätverk, enhet, fakultet och institution kan vid de olika universiteten ha olika uppgifter och beslutsfattande myndighet varierar. De tekniska universitetens/enheternas förslag till nätverk diskuterades livligt.

Deltagarna försökte också komma fram till gemensamma förslag för rutiner som att besluta om doktorandprogram och nätverk eller att lediganslå kommande doktorandplatser.  Förslag för en riktgivande tidtabell skisserades upp för denna hösts del.

Finansiering av doktorandstudier är en fråga som Delegationen för stiftelser och fonder rf aktualiserat i samband med Fondforum vid Helsingfors universitet i maj 2013 (Säätiöfoorumi). Delegationen strävar efter att förbättra stipendiaternas ställning, stöda alla universitet med syfte på en systematisk forskningsstrategi, öka fondfinansieringens effekter samt skapa tydliga verksamhetsformer. Man önskar att fondfinansieringen i framtiden ska synliggöras inom universitetens finansieringsmodell, jämförbart t.ex. med finansiering t.ex. från Finland Akademi eller EU.

En givande dag och på tåget hem kan man smälta informationen genom att skriva ner den och förmedla den till andra.

Monica Nerdrum, koordinator för forskarskolan vid Åbo Akademi

Publicerat i Forskarskolan | Etiketter | Lämna en kommentar

Den årliga Pedamässan hålls 16.5.2013

Turun yliopisto och Åbo Akademi ordnar nu för fjärde gången den gemensamma Pedamässan, där lärare och planerare vid de båda universiteten lär av varandra.
Det erbjuds ca 15 olika föreläsningar, workshops och presentationer – gemensamt program på förmiddagen och fyra parallella sessioner på eftermiddagen, så det erbjuds säkert något för var och en!

Programmet hittas här: www.abo.fi/personal/pedamassa

Publicerat i kompetensutveckling | Etiketter , | 2 kommentarer

MarSu går på kurs med 22 000 andra

Maria Sundström går tillsammans med Carina Gräsbeck från CLL på MOOC-kursen “A Crash Course on Creativity” – läs vad MarSu och Carina skriver i ÖPU:s blogg: http://blogs.abo.fi/oppnauniversitetet/2013/05/07/pa-kurs-med-22-000-andra/

Publicerat i kompetensutveckling | Etiketter | Lämna en kommentar

ECTS och DS – hur hänger dessa bokstäver ihop med undervisningsplanerna?

Under det nationella Bologna-seminariet igår om att skapa flexibla undervisningsplaner fanns en workshop som behandlade ECTS (European Credit Transfer System) och DS (Diploma Supplement). Studieservicechef Annika Stadius från yrkeshögskolan Arcada är en av de nationella ECTS-rådgivarna och hon inledde med hälsningar från ett europeiskt Bologna- möte i Madrid. I sin inledande presentation redogjorde hon för ECTS-systemets centrala drag och aktuella frågor kring det. Hon underströk betydelsen av att planera utbildningen i jämna delar med 60 sp/läsår och 30 sp/termin och hon tog som exempel att den som avser att ansöka om ECTS-certificat (”label”) tillåts ha endast 5 sp avvikelse från detta.

ECTS är en av hörnstenarna i Bolognaprocessen. Lärandemål med förväntade studieresultat beskrivna ur studerandes synvinkel är centrala för att stöda mobilitet, både i form av studentutbyte och arbete utomlands. I framtiden torde det komma att krävas ännu större tydlighet genom att lärandemål formuleras för alla bedömningsnivåer gällande studieprestationer samt för helheter och hela examina.

Nyttan av tydligt och detaljerat formulerade lärandemål som berättar vad studerande förväntas kunna efter avklarad kurs eller examen är stor inte enbart i ett internationellt perspektiv utan också på hemmaplan. Lärare har tydliga kriterier för bedömning och studerande har lättare att bedriva målinriktade studier då målen är synliga. När det gäller identifierande och erkännande av tidigare kunnande är lärandemål helt nödvändiga som grund.

Systematisk användning av internationellt gångbara verktyg som ECTS och DS visar att universitetets kvalitetssäkring fungerar. I framtiden är det möjligt att lärandemål infogas också i DS, vilket ytterligare skulle öka öppenheten och stöda  mobilitet och övrig internationell verksamhet. Den som vill veta mera om ECTS-systemet rekommenderar jag att läsa ECTS Users’ guide, som är mycket informativ.

Monica Nerdrum, lärcentret

Publicerat i kvalitet, stödmaterial, utveckling av undervisningen | Etiketter , | Lämna en kommentar

Nationellt Bologna-seminarium i Helsingfors

Idag hölls ett välbesökt (158 anmälda deltagare från hela Finland) Bologna-seminarium, som handlade om att skapa flexibla undervisningsplaner (Joustavan opetussuunnitelman rakentaminen). Undervisningsrådet Birgitta Vuorinen från UKM gav en bakgrund för seminariet genom att berätta om aktuella högskolereformer som påverkar undervisningsplaneringen. Många processer pågår både på europeisk och nationell nivå. Examensstrukturen med tre nivåer är införd i Finland och nu behöver vi fundera närmare på innehållet. Hon nämnde bl.a. anställningsbarhet och flexibla studiestigar.

Flexibilitet i planeringen var ju huvudtemat och begreppet ”siirto-opiskelija” återkom många gånger under dagen under flera inlägg. Med begreppet avses studerande som har en önskan om att byta till någon annan utbildning antingen inom egen högskola eller till annan högskola. Lärandemål med förväntade studieresultat är centrala för att bedöma kunnande och färdigheter hos studerande som önskar byta utbildning.

Eftermiddagen ägnades åt arbete i workshops. Jag återkommer till detta tema imorgon.

På tåget mellan Helsingfors och Åbo

Monica Nerdrum, lärcentret

Publicerat i kvalitet, utveckling av undervisningen | Etiketter , | Lämna en kommentar

ELEVAtE Road Movie 2013

Maria Sundström deltog i ett partnerskapsmöte i Portugal inom ramen för projektet ELEVAtE, där CLL är partner.

Projektet handlar om utveckling av god praxis för nätbaserade lärobjekt, där man vill möjliggöra observationer inom det naturvetenskapliga området. Projektets Åbo-möte äger rum i slutet av september, då kommer ni säkert att få se mer av personerna som är involverade. De andra deltagarna kommer från Sverige, Danmark, Tyskland och Portugal.

Maria och Carina Gräsbeck gjorde en dokumentär om resan till Portugal: Video

Publicerat i teknik, utveckling av undervisningen | Etiketter , , | Lämna en kommentar

Studieklimatundersökningen 17.4-9.5.2013

Det är igen dags för årets studieklimatundersökning:

SKU består av en enkät till första, tredje och femte årets studerande. Studerandena ges möjligheten att presentera sina åsikter om studierna och studiemiljön och därtill komma med förslag till förbättringar och nya lösningar.  För att våra analyser ska träffa rätt behövs en hög svarsprocent. Därför är det ytterst viktigt att så många som möjligt deltar i enkäten. Varje svar är betydelsefullt!

Om du har fått en inbjudan per mejl kan du svara på en av de tre enkäterna. Om du är lärare så får du gärna påminna dina studenter att utnyttja sin möjlighet att påverka studierna!

Årets specialtema är jämställdhet, likabehandling och tillgänglighet. Analysen är en del av den utredning om jämställdheten och likabehandlingen som genomförs vid universitetet under 2013. Frågorna i årets specialtema har tagits fram i samarbete med ÅA:s jämställdhetskommitté och ansvarspersonen för studerandenas tillgänglighetsfrågor.

SKU 2013 är öppen under tiden 17.4-9.5.

För närmare info, se www.abo.fi/student/sku2013

Publicerat i kvalitet | Etiketter , | 1 kommentar

Erkännande av reell kompetens. För vem, varför och hur?

Torsdagen 11.4.2013 pågick en intensiv paneldebatt under förmiddagen vid Umeå universitet. Paneldebatten innebär samtidigt en avslutning på det nordiska EU-stödda EliA2-projektet ”Erkännande av lärande i arbetet”, vilket pågått under de senaste åren. med Centret från livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia som en av de medverkande parterna. Övriga medverkande partners är: Högskolan i Bodö, LTU Skellefteå, Umeå universitet, Akademi Norr, Optima, Skellefteå kommun, Torgar Naeringshage; Boliden Mineral, Brönnöysundsregistrene, OY KWH Mirka Ab samt Skellefteå kommuns personalavdelning.

Bland debattörerna fanns representanter från näringsliv och offentlig sektor, universitet och högskolor, forskning samt en studerande som genomgått validering. Panelen var mycket väl sammansatt eftersom så många olika perspektiv synliggjordes. Inläggen kompletterade varandra: Forskaren redogjorde för undersökningar, där validitet och reliablitet var nyckelord och den studerande som genomgått validering för de praktiska erfarenheter hon hade av att beskriva sina arbetserfarenheter så tydligt att den mottagande parten har lätt att bedöma kunnandet. Den person som arbetade med kompetensutveckling i näringslivet gav exempel på kartläggning av kompetenser i företag och de som företrädde universitet och högskolor gav både en ämnesmässig respektive administrativ syn på processerna.

Sammanfattningsvis kan konstateras att processerna med att identifiera och erkänna reell kompetens inte är lätta att handskas med. Frågorna för vem, varför och hur fick inga exakta svar, men under mötet kom många olika pusselbitar som kan sammanfogas och leda vidare på vägen att validera kunnande. Inom projektet kommer att utges en slutrapport, där exempel och praktisk tillämpning kommer att ingå. Åtminstone jag väntar med iver på att få läsa och använda den.

Monica Nerdrum, en av de inbjudna i panelen

Publicerat i kompetensutveckling, kvalitet, utveckling av undervisningen | Etiketter , , , | 1 kommentar

Handledarutbildning vid Umeå universitet

Idag har jag haft förmånen att få följa med vid kursstarten för en  handledarutbildningskurs vid Umeå universitet. Universitetspedagogiskt centrum (UPC) är den enhet som arrangerar kursen, och deltagarna kommer från alla fakulteter. Det är uttryckligen fråga om forskarhandledning och deltagarna bör ha disputerat. Vid Umeå universitet bör en person som söker docentur eller som fungerar som handledare ha avklarad forskarhandledarkurs.

Umeå universitet är en föregångare inom detta område och har ordnat handledarutbildning sedan år 1997. Universitetspedagogiskt centrums föreståndare Katarina Winka och övrig personal tog emot mig och presenterade kurser och upplägg.  Under en dag fick jag dels delta i kurs och dels ta del av presentationer t.ex. av kursen genus och mångfald. Jag fick många idéer och har nu en bättre beredskap att utveckla den handledarutbildning som pågår inom akademin och där slutseminarium för den tredje gruppen hålls inkommande måndag.

Jag riktar också denna väg ett stort tack till UPC!

Monica Nerdrum

Publicerat i kompetensutveckling, utveckling av undervisningen | Etiketter , | Lämna en kommentar

Ny auditeringsrunda 2011-2017

Alla universitet och högskolor i Finland ska auditeras, d.v.s. kvalitetsgranskas, för andra gången åren 2011-2017. Rådet för utvärdering av högskolorna (RUH) ordnade ett uppföljnings- och utvecklingsseminarium 26.3.2013, där högskolor som auditerades för några år sedan presenterade det utvecklingsarbete som gjorts efter auditeringen samt berättade om vilka effekter auditeringen har haft på verksamheten.

En inspirerande inledning på seminariet gavs av kvalitets- och utvecklingsdirektör Marjo Nykänen från Mikkelin ammattikorkeakoulu, vilken nyligen godkänts i den andra omgången av auditeringen. Marjo Nykänen berättade om det långsiktiga arbete man bedrivit och lyfte också fram att de anvisningar som RUH gav inte alltid var lätta att tolka. Hon exemplifierade med att det fanns flera nyckelbegrepp, t.ex. belastning, effekter, självvärdering, vilkas definitioner inte alltid var helt entydiga att veta vad som förväntades att man skulle rapportera.

Seminariematerialet finns här:
http://www.kka.fi/index.phtml?905_m=1286&s=196

Uppgifter om arbetet med den kommande audieringen vid akademin hittas här: http://www.abo.fi/personal/auditering

Närmare uppgifter ges av kvalitetskoordinator Ole Karlsson, lärcentret

Ta gärna kontakt med synpunkter och frågor!

Monica Nerdrum, lärcentret

Publicerat i kvalitet | Etiketter | Lämna en kommentar