månadsarkiv: april 2015

På vicerektorns bord just nu

Christina Nygren-LandgärdsVad sysslar en vicerektor med? Den frågan ligger i luften då folk frågar vad jag jobbar med. Svaret är ”allt möjligt”. Samtidigt som den nya organisationen söker sin form och arbetssätt rullar ärenden vidare och i mitt huvud snurrar särskilt några ärenden, GUN t.ex.

GUN-logotypGUN, är den nya GrundUtbildningsNämnden och en ny viktig tillgång i mitt arbete. GUN behandlar allehanda ärenden och frågor om utbildning och undervisning, initierar ärenden och ger mångsidiga och professionella synpunkter på olika ärenden. Vid vårt första möte diskuterade vi bland annat auditering, kandidatrespons, magisterutbildning, examination och bedömning, schemaläggning och examensstadgan. Anteckningar från våra möten finns på ÅA:s hemsidor. Vid vårt möte i maj ska vi bl.a. diskutera undervisningstoppenheter och antagningskvoter. Det mest positiva med GUN så som jag upplever det är att nu har vi en nämnd som kan hjälpa ledningen att fundera bredare kring olika utbildningsfrågor och på Åbo Akademis utbildningar utifrån ett helhetsperspektiv. GUN består av åtta utbildningslinjeansvariga och fyra studerande med suppleanter, mig, direktören för FUS, Mats Lindfelt och sekreterare i nämnden är Gurli-Maria Gardberg.

Nationella centret för utbildningsutvärderingDen förestående auditeringen har tendens att sluka det mesta av min tid just nu. Auditeringen är på sätt och vis påtvingad utifrån eftersom universitetslagen förpliktigar högskolorna att delta i extern utvärdering med några års mellanrum, men samtidigt ett välkommet arbete då jag ser att auditeringen medvetandegör oss om viktiga kvalitetsfrågor och hjälper oss i utvecklingen av universitetets verksamhet och kvalitetshanteringssystem. Åbo Akademi auditerades första gången år 2009 med positiv utgång. Nu är andra varvet av auditering på gång. Rådet för utvärdering av högskolornas auditeringshandbok hjälper oss att sammanställa det material som behövs för auditeringen. Auditeringsmaterialet skickas iväg den första september och auditeringsgruppen kommer under hösten att på olika sätt informera och engagera personal och studerande i auditeringen. Auditeringskommittén besöker Åbo Akademi den 24–26 november. Åbo Akademis kvalitetskoordinator Ole Karlsson är kontaktman i detta ärende. Om Åbo Akademi blir godkänd i auditeringen får universitetet en kvalitetsstämpel. Det strävar vi efter!

KandidatresponsEnkäten Kandidatrespons är nu inne på sitt andra år och vi börjar få en uppfattning av hur kandidaterna upplevt och upplever sina studier vid Åbo Akademi. Kandidatresponsen visar goda resultat för Åbo Akademi, men antalet som svarar skulle behöva vara fler. Både hur studerandena svarar och hur många som svarar påverkar universitetets ekonomi. Vi talar om miljoner! Studerandena trivs bra vid Åbo Akademi och de flesta uppger att ÅA är det universitet där de helst ville studera då de sökte studieplats. Då det gäller undervisning och handledning finns det utrymme för förbättring, vilket jag kommer att fundera på tillsammans med GUN. Ta gärna del av resultaten www.abo.fi/student/kandidatrespons_rapporter och uppmuntra studerande att svara på enkäten. Svaren hjälper oss att förbättra vår verksamhet och vi får bättre ekonomi.

Undervisnings- och kulturministerietAnnat som rör sig i mitt huvud är specialiseringsutbildningar. Ministeriet har nämligen introducerat denna nya form av utbildning som ska omfatta minst 30 sp och ges efter magisterutbildningen. Orsaken till dessa utbildningar sägs vara att Finland håller hög nivå på sin utbildning och att folket är utbildat, men att vi saknar spets- eller specialkunnande. Nu ges universiteten och yrkeshögskolorna möjlighet att tillsammans fundera på vilka specialiseringsutbildningar som kan erbjudas. Pengar finns att söka för ändamålet, både för planeringsskedet och inledningsskedet. Vid Åbo Akademi ställer vi oss försiktigt positiva till de nya utbildningarna. Vi utreder behov och möjligheter och är med i olika planeringsgrupper. Åbo Akademis kontaktkvinna i ärendet är Tina Engblom.

Det bästa sättet att undvika en kris är att ha en plan.Krishantering upplever jag som väldigt viktig och från 1.1.2015 har Åbo Akademi en ny ledningsgrupp för krishantering. Arbetet inom ledningsgruppen pågår kontinuerligt, men särskilda frågor har under våren varit t.ex. behov av riktlinjer för att förebygga och hantera rusmedelsmissbruk bland studerande, behov av säkerhetsgrupp för ÅA i Vasa och behov av ordningsstadga. Rektor har fattat beslut om arbetsgrupper för att utarbeta underlag för det fortsatta arbetet. Tydliga riktlinjer för krishanteringsarbetet är viktigt, inte för att vi önskar problem och kriser i vår verksamhet, utan för att kunna undgå dem och om de ändå uppstår veta hur vi ska handla. Min förhoppning är att vi snabbt även ska komma igång med praktiska övningar för eventuella krissituationer.

Jämställdhet och likabehandlingLikabehandling och jämställdhet vid Åbo Akademi ska likaså diskuteras kontinuerligt och av alla men är förstås särskilt på agendan för Åbo Akademis jämställdhetskommitté där jag fungerar som ordförande. Alla önskar vi oss jämställdhet och likabehandling, men det blir inte så, och blir det så upprätthålls det inte, om vi inte ständigt medvetandegör oss om och kontinuerligt synliggör och behandlar de frågor det handlar om. Åbo Akademis styrelse godkände den 12 december 2014 en ny plan för jämställdhet och likabehandling vid Åbo Akademi. Läs gärna den!

I övrigt får jag meddela att jag numera är heltid i Åbo med arbetsrum på Domkyrkotorget 3, andra våningen. Jag trivs bra med både arbetsuppgifter och staden och vill härmed önska universitetssamfundet vid Åbo Akademi och alla andra vänner av Åbo Akademi Glad Valborg och en solig och inspirerande fortsättning på våren!

Christina Nygren-Landgärds
Vicerektor med ansvar för utbildning

Vägkartan för ett starkare ÅA

Göran DjupsundSedan årsskiftet lever vi med en ny organisation vid Åbo Akademi. Borta är våra 12 institutioner och de tre fakultetsområden som ju mer existerade till pappers. In trädde våra fyra nya fakulteter och inte minst fyra heltidsdekaner, två vicerektorer på heltid, vår nya rektor samt undertecknad, 30%:are som rektor för akademins campus i Vasa och Jakobstad. Samtidigt med denna process har vi planerat våra nya breda kandidatutbildningar som skall starta i höst. Parallellt med allt detta har det i styrelsen pågått ett arbete med att uppdatera akademins strategi, en uppdatering som vi inom kort får ta del av.

Alltså en myckenhet av förändringsprocesser vilka alla som uttalat gemensamt syfte har att säkerställa en stark och framgångsrik Åbo Akademi även i framtiden. Stora visioner och löften? Javisst!  Redan organisationsreformen kantades av löften och visioner om att nu skall det börja hända saker. Nu skall dekanerna som en ny typ av starka akademiska chefer – tillsammans med sina fakultetsråd – arbeta för att fakulteterna blir allt mer framgångsrika i de flesta avseenden. Nu skall rektors nya ledningsgrupp – alla de inledningsvis nämnda och förvaltningsdirektören – ta ett nytt och fast grepp om akademins utveckling och se till att vi om fyra år står klart starkare än idag. Styrelsens uppdaterade strategi är även den fylld av stora och lovande visioner.

Allt detta väcker självfallet förväntningar bland vår personal. Vad skall konkret börja hända? Vilka är de nya beslut, processer och arrangemang som i praktiken skall genomföras. Eller är allt detta åter en gång en förändringsprocess som kännetecknas av ”mycket prat men lite verkstad”? Dessa frågor och förväntningar är enligt min mening inte enbart legitima, de är även helt nödvändiga – och de skall helst ställas ofta och av många medarbetare – för att driva förändringsprocesserna framåt. Vi – rektorer och dekaner – som åtagit oss ansvar för att utveckla ÅA får och skall gärna av personalen påminnas om detta ansvar. Samtidigt skall vi minnas att dagens organisation och målsättningar spikats av vår styrelse som därigenom även den bär ansvar för att något gott – ett starkare ÅA – kommer ut ur den process vi nu inlett.

Som en lite udda fågel i ledningsgruppen kan jag försäkra att alla dekaner och rektorer tar sin uppgift på fullaste allvar. Detta tar sig även uttryck i att man känner sig lätt stressad och lite frustrerad över den uppsjö av ärenden som kontinuerligt och rikligt ramlar ned på ledningsgruppens bord från främst ministeriehåll. Viktiga frågor i sig men den kollektiva upplevelsen är att detta tar tid och energi som vi helst skulle vilja lägga på att utveckla akademin.

Den uppgift som vi nu ägnat en hel del tid och tankemöda åt handlar om frågan hur vi utifrån styrelsens reviderade strategi skall kunna skapa ett handlingsprogram, en vägkarta för hur vi skall kunna nå de visioner och mål som styrelsen uppskisserar. De visioner och mål som styrelsen kommer att fastställa visar självfallet både för ÅA i stort och för oss i ledningsgruppen vart vi bör sträva men samtidigt vet vi att dokument av denna art aldrig kan visa på de konkreta vägar vi skall gå för att nå fram. Därmed ligger det på rektors, och hans ledningsgrupps ansvar att rita upp denna, hela ÅA:s vägkarta. Vi börjar ha en första skiss klar och då vi via diskussioner koordinerat ihop oss med styrelsen och dess reviderade strategi så kommer rektor Hupa, inom en snar framtid då även styrelsen reviderade strategi presenteras, att presentera ledningsgruppens vägkarta för vår personal. Eftersom vi väl inser att vår GPS inte nödvändigtvis alltid visar på de bäst framkomliga vägarna så är det ledningsgruppens förhoppning att vår personal kommer att ge oss feedback så att vi vid behov kan korrigera rutten framåt.

Ha en bra fortsättning på den annalkande våren och terminens sista ansträngningar med studier, undervisning och forskning!

Göran Djupsund