På vicerektorns bord just nu

Christina Nygren-LandgärdsVad sysslar en vicerektor med? Den frågan ligger i luften då folk frågar vad jag jobbar med. Svaret är ”allt möjligt”. Samtidigt som den nya organisationen söker sin form och arbetssätt rullar ärenden vidare och i mitt huvud snurrar särskilt några ärenden, GUN t.ex.

GUN-logotypGUN, är den nya GrundUtbildningsNämnden och en ny viktig tillgång i mitt arbete. GUN behandlar allehanda ärenden och frågor om utbildning och undervisning, initierar ärenden och ger mångsidiga och professionella synpunkter på olika ärenden. Vid vårt första möte diskuterade vi bland annat auditering, kandidatrespons, magisterutbildning, examination och bedömning, schemaläggning och examensstadgan. Anteckningar från våra möten finns på ÅA:s hemsidor. Vid vårt möte i maj ska vi bl.a. diskutera undervisningstoppenheter och antagningskvoter. Det mest positiva med GUN så som jag upplever det är att nu har vi en nämnd som kan hjälpa ledningen att fundera bredare kring olika utbildningsfrågor och på Åbo Akademis utbildningar utifrån ett helhetsperspektiv. GUN består av åtta utbildningslinjeansvariga och fyra studerande med suppleanter, mig, direktören för FUS, Mats Lindfelt och sekreterare i nämnden är Gurli-Maria Gardberg.

Nationella centret för utbildningsutvärderingDen förestående auditeringen har tendens att sluka det mesta av min tid just nu. Auditeringen är på sätt och vis påtvingad utifrån eftersom universitetslagen förpliktigar högskolorna att delta i extern utvärdering med några års mellanrum, men samtidigt ett välkommet arbete då jag ser att auditeringen medvetandegör oss om viktiga kvalitetsfrågor och hjälper oss i utvecklingen av universitetets verksamhet och kvalitetshanteringssystem. Åbo Akademi auditerades första gången år 2009 med positiv utgång. Nu är andra varvet av auditering på gång. Rådet för utvärdering av högskolornas auditeringshandbok hjälper oss att sammanställa det material som behövs för auditeringen. Auditeringsmaterialet skickas iväg den första september och auditeringsgruppen kommer under hösten att på olika sätt informera och engagera personal och studerande i auditeringen. Auditeringskommittén besöker Åbo Akademi den 24–26 november. Åbo Akademis kvalitetskoordinator Ole Karlsson är kontaktman i detta ärende. Om Åbo Akademi blir godkänd i auditeringen får universitetet en kvalitetsstämpel. Det strävar vi efter!

KandidatresponsEnkäten Kandidatrespons är nu inne på sitt andra år och vi börjar få en uppfattning av hur kandidaterna upplevt och upplever sina studier vid Åbo Akademi. Kandidatresponsen visar goda resultat för Åbo Akademi, men antalet som svarar skulle behöva vara fler. Både hur studerandena svarar och hur många som svarar påverkar universitetets ekonomi. Vi talar om miljoner! Studerandena trivs bra vid Åbo Akademi och de flesta uppger att ÅA är det universitet där de helst ville studera då de sökte studieplats. Då det gäller undervisning och handledning finns det utrymme för förbättring, vilket jag kommer att fundera på tillsammans med GUN. Ta gärna del av resultaten www.abo.fi/student/kandidatrespons_rapporter och uppmuntra studerande att svara på enkäten. Svaren hjälper oss att förbättra vår verksamhet och vi får bättre ekonomi.

Undervisnings- och kulturministerietAnnat som rör sig i mitt huvud är specialiseringsutbildningar. Ministeriet har nämligen introducerat denna nya form av utbildning som ska omfatta minst 30 sp och ges efter magisterutbildningen. Orsaken till dessa utbildningar sägs vara att Finland håller hög nivå på sin utbildning och att folket är utbildat, men att vi saknar spets- eller specialkunnande. Nu ges universiteten och yrkeshögskolorna möjlighet att tillsammans fundera på vilka specialiseringsutbildningar som kan erbjudas. Pengar finns att söka för ändamålet, både för planeringsskedet och inledningsskedet. Vid Åbo Akademi ställer vi oss försiktigt positiva till de nya utbildningarna. Vi utreder behov och möjligheter och är med i olika planeringsgrupper. Åbo Akademis kontaktkvinna i ärendet är Tina Engblom.

Det bästa sättet att undvika en kris är att ha en plan.Krishantering upplever jag som väldigt viktig och från 1.1.2015 har Åbo Akademi en ny ledningsgrupp för krishantering. Arbetet inom ledningsgruppen pågår kontinuerligt, men särskilda frågor har under våren varit t.ex. behov av riktlinjer för att förebygga och hantera rusmedelsmissbruk bland studerande, behov av säkerhetsgrupp för ÅA i Vasa och behov av ordningsstadga. Rektor har fattat beslut om arbetsgrupper för att utarbeta underlag för det fortsatta arbetet. Tydliga riktlinjer för krishanteringsarbetet är viktigt, inte för att vi önskar problem och kriser i vår verksamhet, utan för att kunna undgå dem och om de ändå uppstår veta hur vi ska handla. Min förhoppning är att vi snabbt även ska komma igång med praktiska övningar för eventuella krissituationer.

Jämställdhet och likabehandlingLikabehandling och jämställdhet vid Åbo Akademi ska likaså diskuteras kontinuerligt och av alla men är förstås särskilt på agendan för Åbo Akademis jämställdhetskommitté där jag fungerar som ordförande. Alla önskar vi oss jämställdhet och likabehandling, men det blir inte så, och blir det så upprätthålls det inte, om vi inte ständigt medvetandegör oss om och kontinuerligt synliggör och behandlar de frågor det handlar om. Åbo Akademis styrelse godkände den 12 december 2014 en ny plan för jämställdhet och likabehandling vid Åbo Akademi. Läs gärna den!

I övrigt får jag meddela att jag numera är heltid i Åbo med arbetsrum på Domkyrkotorget 3, andra våningen. Jag trivs bra med både arbetsuppgifter och staden och vill härmed önska universitetssamfundet vid Åbo Akademi och alla andra vänner av Åbo Akademi Glad Valborg och en solig och inspirerande fortsättning på våren!

Christina Nygren-Landgärds
Vicerektor med ansvar för utbildning

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Fyll i rätt siffra (detta är för att förhindra skräppost): * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.