Ett år har gått / The first year

Mikko Hupa

Rektors ledningsgrupp har snart ett år bakom sig. Ett år av intensivt arbete med många diskussioner och viktiga beslut. Här i ledningsgruppens blogg har var och en tagit upp saker som man ansett vara aktuella.

Mycket har ändrat från början av året till stämningarna nu. I våras berättade vi om ledningsgruppens vision och uppdrag. Göran beskrev vår gemensamma vägkarta för ett starkare Åbo Akademi, Christina berättade om vicerektorns alla uppdrag i den nya organisationen och Niklas bjöd in till den nystartade vetenskapspuben för forskare.

Regeringsprogrammet kom och lade en skugga över diskussionen. Malin har liknat regeringens krav vid ett oförberett bollspel, Tapio kallar regeringsprogrammet kortsiktigt och antiintellektuellt, Petri har betonat betydelsen av samarbete medan Ulla drömt mardrömmar p.g.a. regeringens sparprogram. Men trots de svåra ekonomiska utsikterna och kraven från regeringen har vi också upplevt goda nyheter, såsom profileringsfinansieringen som Pekka skrev om.

Ledningsgruppens höst har präglats av diskussioner och detaljerade analyser om hur regeringsprogrammets åtgärder påverkar Åbo Akademi. Det har blivit klart att vi måste anpassa vår verksamhet på en årlig kostnadsnivå som bestående är 7,7 miljoner euro lägre än i år. Då vår verksamhet under detta år har varit framgångsrik har många – med fog – upplevt det orättvist att vi nu är tvingade till såhär drastiska nedskärningar.

Utmaningen är att bevara och utveckla akademins verksamhet och blicka framåt, samtidigt som vi måste se över funktioner och dra åt svångremmen. Vi har ännu svåra beslut att fatta och det är olyckligt att vi just nu inför julen varit tvungna att inleda samarbetsförhandlingar. Men att dra ut på processen, vänta till våren skulle ytterligare ha ökat oron, då alla ändå varit medvetna om den ekonomiska situationen.

Om du nu som anställd upplever situation som tung, ta emot det stöd som erbjuds via arbetshälsovården och tala med din förtroendeman samt kolleger.

Min uppgift som rektor är att leda verksamheten och att även under svåra tider blicka framåt och se på möjligheter. Vi ska påminna oss om akademins många styrkor; det ÅA-engagemang som finns i vårt samfund, stödet hos våra ÅA-vänner och samarbetsparter och det faktum att vi, trots allt, har en livskraftig och framgångsrik verksamhet som vi vill och kan värna om även i framtiden.

Mina varmaste julhälsningar,

Mikko Hupa
Rektor

 


 

Mikko HupaThe first year of the Rector’s Executive Group will soon be behind us. It has been a year of intense work with plenty of discussions and many important decisions. In their blog posts, the Group members have addressed a variety of topical issues.

A lot has changed from the start of the year to the present situation. In spring, we shared ideas about the vision and mission of the Executive Group. Göran wrote about our roadmap toward a stronger Åbo Akademi University, Christina presented the Vice-rector’s duties in the new organisation, and Niklas invited researchers to the new Science Pub.

Then came the Government Programme and cast a shadow on the discussion. Malin compared the situation with a poorly equipped sports team, Tapio blamed the government programme of being short-sighted and anti-intellectual, Petri emphasised the significance of co-operation while Ulla had nightmares induced by the Government’s saving programme. Regardless of the gloomy financial outlooks and demands set by the Government, we’ve also had positive news, however, such as the funding received for profiling purposes, which Pekka wrote about.

The autumn has been characterised by talks and analyses concerning the impact of the Government Programme and related measures on ÅAU. It has become clear that we need to adjust our operations at an annual expenditure level that is 7.7 million euro less than this year. As our operations have been successful during the past year, many have found – for a very good reason – that it is unfair that we are forced to make such dramatic savings.

It is challenging to maintain and develop ÅAU’s activities and to look ahead, while at the same time there is a need to further review our functions and pull in the reins. We still have difficult decisions to make, and it is unfortunate that we had to initiate employee co-operation negotiations now, just before the holiday season. Delaying the process and waiting for the spring, however, would only have increased the uncertainty since all of us are aware of the financial situation.

If you are feeling unsettled in the current situation, remember that the occupational health services, shop stewards and colleagues are there for you, providing you with any support you may need.

My duty as Rector is to head up the operations and, even as we face difficult times, to look ahead and seek opportunities. We need to remind ourselves of the many strengths of our university: the ÅAU engagement in the community, support from the friends and co-operative partners of ÅAU, and the fact that we have dynamic and successful activities that we can and will cherish in the future as well.

 

With my warmest holiday greetings,

Mikko Hupa
Rector

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Fyll i rätt siffra (detta är för att förhindra skräppost): * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.