En sommarhälsning / Summer greetings

Mikko HupaVi har igen ett läsår bakom oss. Året har varit tungt med samarbetsförhandlingar och uppsägningar som en följd av regeringens sparprogram. Men vi har också fått uppleva ljusare stunder då akademin visat sin styrka som vetenskapsuniversitet.

Aktuellt just nu är resultatavtalet med Undervisnings- och kulturministeriet för perioden 2017–2020. Det är uppenbart att ministeriet i större omfattning vill styra universiteten via den strategiska finansieringen, som för ÅA:s del kommer att vara i stort sett på samma nivå som nu. Ekonomin kommer att vara fortsatt ansträngd, vi jobbar nu med att utveckla verksamheten vidare för att den ska vara ekonomiskt hållbar. Ministeriet understödde våra planer att öka samarbetet med Åbo universitet och flera yrkeshögskolor, i synnerhet Novia. Vi fick också stöd för våra planer att intensifiera samarbetet med Vasa universitet genom att inleda språkbadslärarutbildning för barnträdgårdslärare. Under förhandlingarna med ministeriet föreslog vi också att ÅA startar en provisor- och en socialarbetarutbildning. Beskedet om de nya utbildningarna kommer i början av hösten.

Framtidstro. Så här i ljusa juni är min förhoppning att vi lyckas svänga trenden till att se mer positivt på framtiden och våra möjligheter. Vi ska fokusera på hur vi kan öka våra intäkter. Jag har med glädje märkt en ”Nu jäklar – vi ska visa vad vi går för”-attityd bland medarbetarna på flera håll. Det är just denna geist jag ställer mitt hopp till. Vi jobbar målmedvetet för att öka den externa forskningsfinansieringen. Vi har de senaste veckorna fått glädjande besked om både nationell och internationell finansiering till flera forskningsprojekt. Goda nyheter stärker framtidstron.

Nytt på utbildningsfronten. Våra nya kandidatutbildningar har kommit bra i gång och nu planerar vi att samla magisterutbildningarna till program istället för ämnesbaserade utbildningar. Planeringen pågår vid fakulteterna och målet är att de nya magisterutbildningarna ska inledas hösten 2018. Vi har alla förutsättningar att utveckla utbildningarna till att bli attraktiva helheter, som ger god arbetsmarknadsrelevans. Programmen ska samarbeta och stärka utbildningsområdena genom att vara gränsöverskridande.

Snart är det dock dags att njuta av sommaren och av välförtjänta sköna semesterdagar. Jag önskar dig en avkopplande och solig sommar!

Bästa hälsningar,

Mikko Hupa
Rektor


Mikko HupaWe have once again reached the end of the academic year. This year was a tough one because of the stressful co-operation negotiations and dismissals as a result of the Government’s saving programme. However, we have also enjoyed brighter moments while showing our strength as a scientific research university.

A topical issue right now is the performance agreement for the years 2017–2020 as negotiated with the Ministry of Education and Culture.  It is obvious that the Ministry pursues to steer universities through the strategic funding, which, for the ÅAU, will largely remain at the current level. Under the stringent financial circumstances, we continue to develop our operations to be economically sustainable. The Ministry supported our plans for enhanced co-operation with the University of Turku and the various universities of applied sciences, primarily Novia. We also received support for our plans to intensify the co-operation with the University of Vaasa through the initiation of language-shower teacher education for pre-school teachers. During the negotiations with the Ministry, we presented a proposal to start new study programmes for pharmacists with head dispenser qualification (Master’s degree) and for social workers. Decisions about the new study programmes at ÅAU will be made before the autumn.

Faith in the future. Now, in these light-filled days of June, I truly hope that we will succeed in turning the trend toward a more positive view on the future and the opportunities ahead. We must focus on finding ways to increase our revenues. I’ve been happy to see a kind of ‘darn it, we’ll show what we can do’ attitude among the staff members. This is precisely the spirit that I’m counting on. We are working systematically to raise external funds for research, and, during the past weeks, we have received gratifying news concerning both national and international funding for several research projects. This type of positive news serves to reinforce our faith in the future.

News from the educational front. Our new Bachelor’s degree programmes are up and running and we are planning to reform the current subject-based Master’s studies into degree programmes as well.  The planning is in progress within the faculties, with the intention to initiate new Master’s degree programmes in autumn 2018. We have all the opportunities to develop attractive degree programmes that will be relevant in terms of the labour market as well. The programmes are expected to advance the respective educational fields through collaboration and a boundary-crossing approach.

For now, it’s time for us to enjoy the beautiful summer and our well deserved holidays. I wish you a relaxing and enjoyable summer!

Best wishes,

Mikko Hupa
Rector

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Fyll i rätt siffra (detta är för att förhindra skräppost): * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.