Kategoriarkiv: Rektor Mikko Hupa

God jul | Season’s greetings

***In English below***

Mikko HupaÅbo Akademi har fyllt hundra år och vi har firat på olika sätt hela året. Jag hoppas att ni alla har deltagit, det har funnits många olika slags evenemang. Nu börjar jubileumsåret lida mot sitt slut, det känns vemodigt men samtidigt är jag glad och stolt över att ha fått vara rektor under jubileumsåret och att ha fått fira det tillsammans med er alla kolleger, med studenterna, och med olika externa grupper.

På avslutningsfesten i Vasa citerade jag en av mina föregångare, Åbo Akademis andra rektor, professorn i matematik Severin Johansson. På inskriptionen år 1928 sa han så här:

”När vi nu vid tioårsminnet lägga allt till allt, så våga vi väl säga: Det har gått bra. Och så gå vi med förtröstan in mot nya öden, mot ett nytt årtionde i akademiens historia: Vi kunna väl inget högre önska än att den man, som vid dess avslutning från denna plats blickar tillbaka på akademiens vandring under de tio åren, och då han lägger allt till allt skall kunna säga det samma: Det har gått bra!”

Severin Johansson summerade tio år av Åbo Akademis historia. Jag kan summera både jubileumsåret och hundra år av Åbo Akademis historia och säga det samma: Det har gått bra!

Precis som under de tio första åren har det ibland varit lite turbulent, ofta ont om pengar, men mestadels har det gått bra! Och jag önskar, precis som Severin, att den person som gör summeringen om hundra år kan blicka tillbaka och säga det samma.

Jag vill tacka alla som bidragit till jubileumsåret på ett eller annat sätt, det är antagligen de flesta av er. Tack för er insats! Ett särskilt tack går till kansler Ulrika Wolf-Knuts och jubileumsårets koordinator Johan Berg, er insats har varit ovärderlig.

Om ett drygt halvår, i samband med inskriptionen 2019 kommer en ny rektor att installeras och jag ska ge rektorskedjan vidare. Då ska jag, som Severin, blicka tillbaka på min vandring som Åbo Akademis rektor. Men före det är dags att titta i backspegeln ska vi se framåt – nästa år börjar arbetet med att ta fram en ny strategi för Åbo Akademi. Vi inleder strategiarbetet med ett stort seminarium den 24 januari, där vi också får ta del av slutrapporten om Åbo Akademis samhällseffekt. Alla är välkomna att delta, kom med!

I februari för hundra år sedan – den 6 februari, kl. 15.00 för att vara exakt – kallade rektor Edvard Westermarck till sig Åbo Akademis cirka 40 studenter. Han tyckte att tiden var mogen för att grunda en studentförening. Hundra år senare, exakt på klockslaget, kommer jag att träffas med studenterna vid Åbo Akademi för att uppmärksamma startskottet för Åbo Akademis studentkår.

Studentkåren har numera drygt 5 000 medlemmar och är aktiv både som intresseorganisation och som en traditionsbärare i studentikosa sammanhang. År 2019 firar studentkåren 100-årsjubileum med temat Kårgemenskap – ett utmärkt tema som jag stöder varmt. Gemenskapen och kamratskapet, det är unikt vid Åbo Akademi.

Jag önskar er alla en fridfull jul och en god början på det nya året!

 

Mikko Hupa
Rektor


Mikko HupaÅbo Akademi University is now 100 years old and we have celebrated this milestone in so many ways the whole year through. I sincerely hope that you have all taken part in the wide variety of events held, with something for everyone. Now, even though I am a bit sad to see the end of the centenary year nearing, I am also very happy and proud to have served as rector during this important anniversary, not to mention being able to celebrate it together with you all colleagues, with the students, and the various stakeholders in our university.

At the closing party held in Vaasa, I quoted one of my predecessors, the second rector of Åbo Akademi University, Professor of Mathematics Severin Johansson. These are his words from the inscription in 1928:

”Today, taking everything into consideration in commemorating our tenth anniversary, we can declare: It has gone well. And so we move forward with conviction toward new horizons, toward a new decade in the history of our institution: We could not possibly wish for anything greater than to have a man look back on his ten-year sojourn at the Akademi upon his departure and, taking everything into consideration, be able to declare the same: It has gone well!”

Severin Johansson had neatly summed up ten years of Åbo Akademi University’s history. I can sum up both the centenary year and the last 100 years of Åbo Akademi University’s history with the same declaration: It has gone well!

Just as it had been during the first ten years of the university’s existence, we have experienced some degree of turbulence and funds have not always been readily available, but for the most part things have indeed gone well! Much as Severin wanted, it is also my wish that the person summing up the next hundred years will be able to look back and say the same thing.

I would like to thank everyone who contributed to making the centenary year happen, which is likely most of you. Thank you for your efforts! I would like to extend special thanks to Chancellor Ulrika Wolf-Knuts and centenary co-ordinator Johan Berg. Your contributions were invaluable.

A new rector will assume the post in connection with the inscription for 2019, when I will be passing on the rector’s chain. Upon doing so, I will – as Severin did – look back on my sojourn as rector of Åbo Akademi University. However, before we take our retrospective moment, we must first look to the future – next year we will begin working on a new strategy for Åbo Akademi University. We will be kicking off our strategy work with a major seminar on 24 January, where we will also be going over the final report on the Åbo Akademi University’s social impact. Everyone is welcome to attend the seminar.

In February one hundred years ago – 6 February at 3:00 p.m. to be precise – rector Edvard Westermarck called a meeting with Åbo Akademi University’s roughly 40 students. He felt that it was high time a student union be established. One hundred years later – to the minute – I will be meeting with the students of Åbo Akademi University to commemorate the founding of their Student Union.

The Student Union currently has over 5,000 members and is active as both an interest organisation and a keeper of student traditions.  In 2019, the Student Union will be celebrating its centenary, whose theme is ”100 Years of Togetherness” – an outstanding sentiment which I wholeheartedly support. Togetherness and companionship – something unique to Åbo Akademi University.

I would like to wish all of you a peaceful Christmas and a good start to the new year!

Mikko Hupa
Rector

 

Sommarhälsningar | Summer greetings

*** in English below ***

Mikko HupaBästa personal, sommaren är här.

Halva jubileumsåret har gått, vi fortsätter 100-årsfirandet med en intressant demokratidiskussion på SuomiAreena i Björneborg i juli och ett framtidsseminarium i Åbo i oktober. Jag är glad att många av er har deltagit i jubileumsårets evenemang hittills, hoppas också i fortsättningen!

Det här året har gett goda resultat. Prognosen för antalet grundexamina är god och antalet publikationer verkar stiga. Det är resultat som vi alla kan och ska vara stolta över. Det är bra jobbat!

Samtidigt är jag medveten om att för många av er har jubileumsåret inneburit extra arbete, en hel del fler möten och arrangemang av olika slag – inte minst inför och under öppet hus-dagen och promotionen som engagerade många av oss. Ett högre antal examina har för många av er under hela läsåret inneburit mera jobb i form av undervisning, handledning och administration av olika slag och likaså kräver ett ökat antal publikationer mer jobb. Vi har alla under några års tid nu känt av de nedskärningar som gjorts för att balansera vår arbetsplats ekonomi – det är en tung börda, som man inte orkar bära hur länge som helst.

Åbo Akademis chefsdagar i mitten av juni fokuserade på personalens ork. Hur kan vi som chefer hantera att många inom personalen känner sig trötta och överbelastade? Vilka metoder ska vi ta till för att klara av att lyssna och förstå vilka problem som behöver åtgärdas? Och hur ska vi chefer själva strukturera vårt jobb för att orka? Under två dagar hittar man inte svar på alla frågor men diskussionerna var givande och arbetet kring detta fortsätter under personalservice ledning i höst. Vi har hörsammat problemen, tar dem på allvar och vill verkligen jobba för att lösa dem. Jag vill att Åbo Akademi ska vara en lockande arbetsplats där personalen mår bra. Och jag vill att vi tillsammans jobbar för att uppnå detta.

Jag önskar var och en av er en skön och stressfri sommar. Njut av ledigheten!

Mikko Hupa
Rektor


Mikko HupaDear colleagues – the summer is here!

After the first half of the ÅAU 100 jubilee year, we are continuing the celebration. In July, we will contribute to a panel discussion on democracy at the SuomiAreena in Pori, and in October, a seminar on topics related to the future will be held in Turku. It makes me very happy to see that so many of you have participated in the jubilee year events and hopefully you will enjoy the rest of the year as well!

The past academic year has yielded good results. The number of graduates is expected to be good, and the number of publications seems to be increasing. We can and should be proud of these results. It’s truly a job well done!

At the same time, I can also see that the jubilee year has meant a lot of additional work for many of you, with extra meetings and tasks related to the arrangement of events, such as the open house days or the doctoral conferment. Similarly, the increasing number of degrees and publications is reflected in an extra workload related to teaching, supervision and administrative duties. Over the past few years, we all have experienced the impact of the budgetary cuts that have been necessary to balance the finances of our shared workplace – a burden of that sort cannot be tolerated for too long.

Held in mid-June, the meeting of supervisors and managers at Åbo Akademi University focused on the coping of personnel. How can we, as supervisors and managers, respond to the fact that so many employees feel exhausted and overburdened? What methods should we apply to be able to hear and understand which problems need to be dealt with? And how will we arrange our own jobs in terms of coping? It was not possible to answer all these questions during a two-day meeting, but the discussions were fruitful and the issues will be further considered during the autumn under the guidance of HR services. We are aware of the situation and we will do our best to face the problems head on and find solutions. I would like Åbo Akademi to be an attractive workplace that ensures the well-being of its personnel. My hope is that we will all work together to achieve this goal.

I wish you all a beautiful and stress-free summer. Enjoy this time off!

Mikko Hupa
Rector

God jul | Season’s greetings!

***in English below***

Mikko HupaJulen är snart här. Julfreden har utlysts i Åbo som en nästan oavbruten tradition i 700 år. En känsla av ödmjukhet väcks när jag tänker på alla de människor som genom tiderna har samlats på Gamla Stortorget för att tillsammans lyssna på uppmaningen att vi ska stilla oss och tillbringa högtiden i god sämja. Det är en fin tradition. Personligen har jag skrivit ”tid” och ”lugn och ro” på min önskelista inför jul. Jag önskar det också till er alla. Ni ska ha ett stort tack för året som gått och allt vi tillsammans åstadkommit.

Åbo Akademi får i år en julklapp av staten på ca 14,8 miljoner euro. Det är den utlovade motfinansieringen för vår medelinsamling som i sig inbringade 12,7 miljoner. Beslutet om motfinansiering fattades i slutet av november. Det ska erkännas att vi – och andra universitet med oss – hade skrivit en lite större summa på önskelistan. När kampanjen inleddes talade man om en trefaldig motfinansierng, men statens pengar räckte inte till det. Vi kan ändå vara nöjda med vår medelinsamling, den lyckades bra. Statens motfinansiering styrs till Åbo Akademis grundkapital, och därifrån används avkastningen. De medel vi själva samlade in går till ÅA-100-årsfonden och går därifrån direkt till att utveckla och stöda utbildningen och forskningen vid Åbo Akademi.

Åbo Akademis styrelse hade i början av vecka årets sista möte och det var samtidigt den nuvarande styrelsens sista möte. Jag är tacksam för det arbete styrelsen gjort under två år, som särskilt ekonomiskt varit krävande. Styrelsen har varit engagerad, aktiv och väl insatt och fungerat som ett starkt stöd för ledningen. Nu ser jag fram emot ett gott samarbete också med den nya styrelsen, som enligt den nya instruktionen har en mandatperiod på tre år.

Kampanjen #metoo har knappast undgått någon. Jag hoppas i alla fall att ni alla uppmärksammat kampanjen som synliggör problemen med sexuella trakasserier och övergrepp. Tyvärr behöver vi ögonöppnande kampanjer likt denna – också vid Åbo Akademi, precis som i det övriga samhället, förekommer trakasserier. Åbo Akademi tar problemet på allvar och vill verkligen hitta sätt att förebygga trakasserier. Jag vill att vi alla ska må bra och känna oss trygga på vår gemensamma arbetsplats.

När julen har dansats ut på tjugondag Knut får vi igen se fram emot festligheter. Åbo Akademi firar 100-årsjubileum år 2018. Den 18 januari kör vi igång med ljusfesten Lights on ÅAU. Just du är välkommen! Vi börjar klockan 16.30 på Domkyrkotorget i Åbo. Det ordnas gratis buss från Vasa. Jag ser fram emot att vi då – och under hela året – får träffas och uppmärksamma Åbo Akademi tillsammans. Kom med, det blir en fin fest!

Jag önskar er alla en fridfull jul!

Mikko Hupa
Rektor

 


Mikko HupaIt’s a few days to Christmas. In Turku, the Declaration of Christmas Peace is a tradition that has continued almost uninterrupted for 700 years. It makes me feel humble to think of all those who, throughout the centuries, have gathered at the Old Great Square to jointly listen to the declaration that advises us to be at peace and to spend the festive period in harmony. It is a fine tradition.

On my own wish list for Christmas, I’ve written down “time” and “peace and quiet”. I wish the same for all of you! I also want to thank you for the past year and for everything that we have accomplished together.

This year, Åbo Akademi University will receive a Christmas present of about 14.8 million euro from the State of Finland. It is matched funding promised by the state in response to the 12.7 million euros we received in donations during our fundraising campaign. The decision concerning the matched funding was taken by the state at the end of November. It must be admitted that, like other universities in Finland, we had a bit larger sum on our wish list. In fact, when the campaign started, the matched funding was assumed to triple the raised funds, but unfortunately, the state could not afford it. Nevertheless, we can be satisfied with our fundraising campaign, it was very successful. The matched funding from the state will be directed to the basic capital of ÅAU, and only its annual return will be used in the future. The funds we raised will contribute to the ÅAU100 centenary foundation, to be used for the development and support of education and research at ÅAU.

In the beginning of the week the Åbo Akademi University Board held its last meeting for this year. It was also the last meeting of the present Board. I am grateful for the work done by the Board during the past two years, which have been very demanding, especially financially. The Board has been committed, active, and knowledgeable – a true support for the management. I am now looking forward to co-operating with the new Board, which, in accordance with the new regulations, will be in office for three years.

The #metoo campaign has probably not gone unnoticed by anyone. It is my hope that you all have taken the time to consider this campaign, which aims to reveal problems related to sexual harassment and abuse. It is regrettable that we need eye-opening campaigns like this, but harassment occurs everywhere and ÅAU is no exception. ÅAU takes the issue seriously and is genuinely looking for ways to prevent harassment. Everyone within our work community has the right to well-being and a feeling of safety at work. It is the duty of us all to ensure this.

The Christmas season traditionally ends on St. Knut’s Day in January. Then, it’s time for us to start new festivities. In 2018, Åbo Akademi University will celebrate its 100th anniversary. The celebration begins on 18 January in Turku with a great light festival, Lights on ÅAU. You are heartily welcome! We start at 4.30 p.m. at the Tuomiokirkontori square. There will be free bus transportation from Vaasa. I look forward to seeing you at this event, and on many other centenary occasions throughout the year, to jointly celebrate the Åbo Akademi University. Come along, it will be a fantastic event!

I wish you all a peaceful Christmas!

Mikko Hupa
Rector

 

 

Sommarhälsningar | Summer greetings

***in English below***

Mikko HupaSommaren är här! Efter en kall vår spred sig syrendoften sakta men säkert längs Biskopsgatan och över Åbo Akademis campus – ett säkert tecken att varmare och lite lugnare tider var att vänta.

Läsåret har varit arbetsdrygt för oss alla. Utöver det egentliga jobbet har bland annat flyttar, utvecklingsprojekt och anpassning till minskade personalresurser ätit av vår tid.
Ekonomin fortsätter att ge oss utmaningar på grund av de tråkiga regeringsbesluten ifjol. Våra totala intäkter 2016 sjönk med hela 5,8 miljoner men i och med det omfattande förändringsprogrammet lyckades vi hålla näsan över ytan. Utöver att minska personalresurserna, har vi knappat in på utrymmen för att spara i hyror, och dessutom har administrationen omorganiserats. Ingenting av det här är enkla åtgärder, en del av dem känns ledsamma för var och en av oss också på ett personligt plan. Vi vet att intäkterna ännu i år, 2017, fortsätter att sjunka och vi måste fortsättningsvis hålla oss till den strama linjen. Men just nu verkar det som om vi skulle klara oss utan nya åtstramningsbeslut – utöver dem som vi redan tagit. Målet är inte att tillfälligt gå på plus, utan att få ekonomin i stadig balans från och med 2018.

Det finns också mycket gott att ta fasta på från det gångna läsåret. Om vi fortsätter prata pengar, så vill jag här nämna medelinsamlingen. Den har gått bra. Vi har med råge nått målsättningen på tio miljoner, de exakta siffrorna klarnar i dagarna. Tyvärr når ju inte statens motfinansiering upp till universitetens goda insamlingsresultat, förhoppningen var att staten kommer emot med den tredubbla summan, men det man budgeterat räcker ungefär till en motfinansiering lika stor som den insamlade summan. Men vem vet, kanske regeringen plötsligt överraskar positivt med att vilja stöda utbildning och forskning, och lägger till lite pengar?

Trots att medelinsamlingskampanjen avslutas den sista juni, kommer insamlingsverksamheten att bestå i någon form. Vi vill i framtiden också gärna hålla bättre kontakt med våra alumner och vänner. Den tiden är förbi då universiteten endast kan luta sig bakåt och vänta på statlig finansiering. Vi måste själva vara aktiva. Åbo Akademis basfinansiering kommer från UKM och Stiftelsen för Åbo Akademi, men donationsmedlen ger ett mycket välkommet svängrum för nya strategiska satsningar där det behövs.

En lyckad strategisk satsning på forskningssidan är forskningsprofileringarna. Åbo Akademi har klarat sig bra i konkurrensen om finansiering i de två första finansieringsomgångarna. Nu i början av juni kom beskedet att vi också lyckades den tredje gången. Speciellt vårt nya, fjärde profileringsområde, havet, fick beröm från den internationella panelen. Havet är högaktuellt nu på sommaren, man brukar minnas marinbiologerna när algerna ger sig till känna! Marinbiologiska forskningen ingår ju i profileringen, tillsammans med industriell ekonomi och offentlig förvaltning. En marinbiolog som jag gärna nämner, när vi nu är inne på goda nyheter, är Erik Bonsdorff, som i år utsågs till årets professor av Professorsförbundet. Gratulerar! Det var på tiden, för det är över 30 år sedan utnämningen gick till Åbo Akademi senast!

Havsprofileringen är aktuell också med tanke på den positiva strukturomvandling som pågår just nu i Åboregionen. Det går bra för varvsindustrin och marknaden ropar efter teknikutbildad arbetskraft. Här står Åbo Akademi gärna till  tjänst och försöker hitta gemensamma lösningar till diplomingenjörsbristen. Vi själva utbildar och forskar på många fronter inom området och det är fint om de utexaminerade från Åbo kan stanna i regionen.

Det finns mycket gott och många lyckade exempel jag kunde nämna både inom forskning och utbildning men en sak som jag är särskilt stolt över – som väldigt många av er har bidragit till – är att Åbo Akademi på senare tid har profilerat sig som ett universitet som tar samhällsansvar. I år liksom i fjol har vi gått in för att stöda Turku Pride, vi har under det gångna året som universitet på olika sätt försökt stöda aktiviteter kring att integrera asylsökande i Finland, och vi har som universitet gått med i nätverket Scholars at Risk som jobbar för att erbjuda stöd och skydd för förföljda forskare. Vi står upp för öppenhet, mångfald och delaktighet. Tack till var och en av er för att ni bidrar till det.

Glad sommar!

Mikko Hupa,
Rektor


Mikko HupaSummer is here at last! After a chilly spring, the delicate scent of lilacs spreads over the Åbo Akademi University campus as a certain sign of the oncoming summer, warmth and relaxation.

The past academic year was a busy and arduous one for us all. In addition to actual work duties, our time has been consumed by internal moves, development projects and the reduction of personnel resources and related adjustments. The financial situation continues to be a challenge as the result of unfortunate decisions taken by the Government in the previous year. Our overall revenue in 2016 dropped by a total of 5.8 million euro, but we managed to keep our heads above water by implementing an extensive reform programme. Not only have the personnel resources been reduced, but we have also cut down on facilities in order to save on rental costs, and the administration has been reorganised. None of these processes have been simple to carry out, and many of them have been regrettable on the individual level as well.  We know that the revenues will continue to shrink in 2017 and we will need to keep to the strict policies. But right now it appears as if we would be able to go on without a need to make new tightening decisions apart from those already made. The aim is not to achieve occasional positive results but to get the finances in solid balance from 2018 onwards.

A lot of good things happened in the past academic year. In terms of financial matters, I would like to mention our fundraising campaign.  It has been a success. The donations have exceeded the set goal of 10 million euro, and we will have the exact figures at hand in the near future. Unfortunately, the State’s matched funding will not be as generous as our excellent campaign. Originally, the hope was that the State would invest three euro for each euro of private donations to the universities, but the amount budgeted now by the State for matched funding is no more than the raised amount.  But, who knows, maybe the Government will surprise us positively and show its willingness to support education and research by adding some more money to the budget?

Even though the actual fundraising campaign ends at the end of June, we will continue fundraising activities in some form. In the future, we would also like to maintain closer contacts with our alumni and friends. There is no returning to the days when universities could sit back and just wait for State funding. We must assume an active role. While the ÅAU basic funding comes from the Ministry of Education and Culture and the Åbo Akademi University Foundation, the donations will provide us with the much desired latitude for new strategic investments.

Research profiling is an example of successful strategic investments in research. Åbo Akademi University has been successful in the first two competition rounds for funding. Now, in early June, we were informed that we had been successful in the third round as well. Especially our new, fourth research profile area, The Sea, was commended by the international panel. The sea is a particularly topical matter in the summer; people tend to remember marine biologists when they see algae blooming in the sea! Marine Biology is one of our profiled research areas, along with Industrial Economics and Public Administration. Speaking of good news, it is my pleasure to mention one expert in marine biology in particular, namely Professor Erik Bonsdorff, who was named as Professor of the Year 2017 by the Finnish Union of University Professors. It was more than 30 years since the title was awarded to a professor at ÅAU!

As a research profile, The Sea is highly timely also in the context of the positive structural changes currently taking place within the Turku region. The shipbuilding industry is on the rise and the market has a demand for labour force with education in the field of technology. At this point, ÅAU is gladly taking part in finding joint solutions to the prevailing shortage of Masters in Technology. We already offer education and research in many fronts within technology, and it is great for our graduates to have opportunities to stay and work in this region.

I could list a number of examples where we excel both within research and education, but one thing makes me especially proud: the fact that ÅAU has recently profiled as a socially responsible university – and that so many of you have contributed to this. We will support Turku Pride this year, as we did last year. We were, as a university, involved in many activities to promote the integration of asylum seekers in Finland during the past year, and we have, as a university, joined the Scholars at Risk network, which endeavours to offer support and safety for oppressed academics.  We stand up for openness, diversity and participation. I wish to thank each one of you for your contribution.

Have an enjoyable summer!

Mikko Hupa,
Rector

God jul | Merry Christmas

***in English below***

Mikko Hupa2016 går mot sitt slut. Jag vet inte om någon av er har upplevt det samma, men det känns som att för varje år blir året kortare. Vi går från att önska varandra gott nytt år till glad sommar, höstens inskriptionstal hålls och plötsligt står julgranen utanför Åbo domkyrka igen. Kanske någon borde forska i det där; går tiden snabbare med åren?

2016 var mitt andra år som rektor. Vi har hunnit med en hel del jag och min ledningsgrupp. Vi vet alla att året som gått på inget sätt har varit lätt – inte här vid Åbo Akademi och inte heller på andra håll i landet eller världen, vare sig ekonomiskt, politiskt eller ur en välfärdssynpunkt.

Här och nu tänker jag inte gå in på vad som varit, utan blickar hellre framåt. Alla kraftansträngningar, uppoffringar och satsningar vi gjort verkar faktiskt bära frukt. Allting tyder på att Åbo Akademi får ekonomin i balans till slutet av 2017. Flera fina forskningsprojekt har under året beviljats stora finansieringsbelopp. Det tryggar mångas inkomst för flera år framåt och visar att forskningen vid Åbo Akademi verkligen är att räkna med. Vi fortsätter förstås att satsa på vår forskningsprofilering, där vi också hittills lyckats mycket bra.

Någonting som gläder mig särskilt mycket är årets sista möte med Studentkåren. De överräckte åt mig en rapport med hundra förslag till smidigare studievägar vid Åbo Akademi. Där fanns många konstruktiva förslag på vad vi kan göra bättre för att studenterna ska ha det bättre och trivas med sina studier. Det här är viktigt för mig och för hela Åbo Akademi. Det som gläder mig är det genuina intresse för att utveckla Åbo Akademi som Studentkåren visar. Det samma möter jag ofta när jag träffar forskare, undervisande personal och administrativ personal vid Åbo Akademi, vi vill alla gå framåt och utveckla våra arbetsuppgifter, vår studie- och arbetsmiljö och vårt gemensamma universitet. Ni ska alla ha ett stort tack för att ni bär den här inställningen. Tillsammans är den enda rätta vägen att gå.

Jag önskar er alla en fridfull jul och ett riktigt gott nytt år 2017!

Mikko Hupa,
Rektor

 


Mikko HupaThe year 2016 is coming to an end. I don’t know if any of you feel the same, but it seems like every year gets shorter and shorter. We go from saying “Happy New Year” to “Have a nice summer”, the academic year’s opening speech is given in the autumn, and then, suddenly, there is a Christmas tree standing outside Turku Cathedral once again. Maybe someone should do research on that; does time pass more quickly as the years go by?

This has been my second year as Rector. My executive group and I have managed to accomplish a lot during the year. We all know that this year has by no means been easy ─ not here at Åbo Akademi University, or elsewhere in the country or the world, whether speaking economically, politically or from a welfare point of view.

Here and now, I don’t want to go into what has been, but rather to look forward. All of the efforts, sacrifices and investments we have made actually seem to be bearing fruit. All factors seem to indicate that Åbo Akademi’s economy will be balanced by the end of 2017. Several research projects have been granted large amounts of funding during the year. This has secured income for many researchers for several years to come, and it shows that research at Åbo Akademi is indeed to be reckoned with. Naturally, we continue to invest in our research profiling, something we have been very successful with so far.

I was especially pleased with this year’s final meeting with the Student Union. They handed me a report with a hundred proposals for more flexible study paths at Åbo Akademi. There were many constructive suggestions on what we can do better to improve conditions for students so that they can thrive in their studies. This is important for me and for all of Åbo Akademi. I am particularly pleased with the genuine interest that the Student Union shows in developing Åbo Akademi. I often find the same sentiment when I encounter researchers, teaching staff and administrative staff at Åbo Akademi: we all want to move forward and develop our work tasks, our study and work environments, and the university that we are all a part of. You all deserve a big “thank you” for sharing in this joint effort. Together is the only right way to go.

I wish you all a Merry Christmas and a Happy New Year!

Mikko Hupa,
Rector

En intensiv vecka i Vasa

Mikko HupaFörra veckan var det Österbotten som gällde för hela slanten. Dels höll styrelsen aftonskola och möte i Vasa, dels deltog jag i presskonferensen om fastigheten Academills försäljning. Där emellan fick flera både planerade och oplanerade träffar och möten plats –  också i det legendariska Kalles Inn på Söderudden på andra sidan Replotbron.

ÅA:s ledningsgrupp och styrelsen fick ta del av en presentation om språkbadsundervisningen. Det var intressant. Tvåspråkighet är en rikedom – det här är för mig så mycket mer än en fras i ett festtal. Att ha fått leva med båda språken har för mig varit mycket givande och öppnat många dörrar.

Händer som övar att skriva bokstäver.

Åbo Akademi har redan länge jobbat för en fungerande tvåspråkighet genom språkbad. Vid lärarutbildningen i Vasa hade man ett fruktbart samarbetade med Vasa universitet för att utbilda lärare för svenskt språkbad, men när Vasa universitet nu beslöt att flytta all utbildning och forskning i språk till Jyväskylä universitet tog det samarbetet slut. Åbo Akademi ser språkbadet som en så pass viktig fråga, att vi fortsätter med språkbadsutbildningarna vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier i Vasa. Nu utreds hur det i praktiken ska förverkligas. Vid pedagogiken inom FPV jobbar man aktivt för att bli en ledande toppmiljö för forskning och undervisning vad gäller minoriteter och mångfald och där är språkbadet en av satsningarna. De har mitt fulla förtroende för att det ska lyckas väl.

Hösten 2017 inleds en barnträdgårdslärarutbildning med specialisering i språkbad med 20 platser i Vasa. Jag vill passa på att påminna om – och igen tacka för – donationen som en privatperson bidrog med till Åbo Akademis medelinsamling. Donationen på 500 000 euro var riktad till pedagogiken med ett särskilt önskemål om att den ska stöda barnträdgårdslärarutbildningen med specialisering i språkbad.

Academill

Det som nådde över nyhetströskeln från Vasa var att fastigheten Academill får en ny ägare. Stiftelsen för Åbo Akademi och Harry Schaumans stiftelse har sålt aktierna i Fastighets Ab Academill till svenska Hemsö. Hemsö är Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter och äger sedan 2013 också samhällsfastigheter i Finland. Åbo Akademis verksamhet i Academill fortsätter som förut och hyresavtalet övergår oförändrat till den nya ägaren. Jag ser ingen dramatik här, särskilt eftersom Hemsö har en lång erfarenhet av att förvalta och utveckla just utbildningsfastigheter.

Mikko Hupa
Rektor

En sommarhälsning / Summer greetings

Mikko HupaVi har igen ett läsår bakom oss. Året har varit tungt med samarbetsförhandlingar och uppsägningar som en följd av regeringens sparprogram. Men vi har också fått uppleva ljusare stunder då akademin visat sin styrka som vetenskapsuniversitet.

Aktuellt just nu är resultatavtalet med Undervisnings- och kulturministeriet för perioden 2017–2020. Det är uppenbart att ministeriet i större omfattning vill styra universiteten via den strategiska finansieringen, som för ÅA:s del kommer att vara i stort sett på samma nivå som nu. Ekonomin kommer att vara fortsatt ansträngd, vi jobbar nu med att utveckla verksamheten vidare för att den ska vara ekonomiskt hållbar. Ministeriet understödde våra planer att öka samarbetet med Åbo universitet och flera yrkeshögskolor, i synnerhet Novia. Vi fick också stöd för våra planer att intensifiera samarbetet med Vasa universitet genom att inleda språkbadslärarutbildning för barnträdgårdslärare. Under förhandlingarna med ministeriet föreslog vi också att ÅA startar en provisor- och en socialarbetarutbildning. Beskedet om de nya utbildningarna kommer i början av hösten.

Framtidstro. Så här i ljusa juni är min förhoppning att vi lyckas svänga trenden till att se mer positivt på framtiden och våra möjligheter. Vi ska fokusera på hur vi kan öka våra intäkter. Jag har med glädje märkt en ”Nu jäklar – vi ska visa vad vi går för”-attityd bland medarbetarna på flera håll. Det är just denna geist jag ställer mitt hopp till. Vi jobbar målmedvetet för att öka den externa forskningsfinansieringen. Vi har de senaste veckorna fått glädjande besked om både nationell och internationell finansiering till flera forskningsprojekt. Goda nyheter stärker framtidstron.

Nytt på utbildningsfronten. Våra nya kandidatutbildningar har kommit bra i gång och nu planerar vi att samla magisterutbildningarna till program istället för ämnesbaserade utbildningar. Planeringen pågår vid fakulteterna och målet är att de nya magisterutbildningarna ska inledas hösten 2018. Vi har alla förutsättningar att utveckla utbildningarna till att bli attraktiva helheter, som ger god arbetsmarknadsrelevans. Programmen ska samarbeta och stärka utbildningsområdena genom att vara gränsöverskridande.

Snart är det dock dags att njuta av sommaren och av välförtjänta sköna semesterdagar. Jag önskar dig en avkopplande och solig sommar!

Bästa hälsningar,

Mikko Hupa
Rektor


Mikko HupaWe have once again reached the end of the academic year. This year was a tough one because of the stressful co-operation negotiations and dismissals as a result of the Government’s saving programme. However, we have also enjoyed brighter moments while showing our strength as a scientific research university.

A topical issue right now is the performance agreement for the years 2017–2020 as negotiated with the Ministry of Education and Culture.  It is obvious that the Ministry pursues to steer universities through the strategic funding, which, for the ÅAU, will largely remain at the current level. Under the stringent financial circumstances, we continue to develop our operations to be economically sustainable. The Ministry supported our plans for enhanced co-operation with the University of Turku and the various universities of applied sciences, primarily Novia. We also received support for our plans to intensify the co-operation with the University of Vaasa through the initiation of language-shower teacher education for pre-school teachers. During the negotiations with the Ministry, we presented a proposal to start new study programmes for pharmacists with head dispenser qualification (Master’s degree) and for social workers. Decisions about the new study programmes at ÅAU will be made before the autumn.

Faith in the future. Now, in these light-filled days of June, I truly hope that we will succeed in turning the trend toward a more positive view on the future and the opportunities ahead. We must focus on finding ways to increase our revenues. I’ve been happy to see a kind of ‘darn it, we’ll show what we can do’ attitude among the staff members. This is precisely the spirit that I’m counting on. We are working systematically to raise external funds for research, and, during the past weeks, we have received gratifying news concerning both national and international funding for several research projects. This type of positive news serves to reinforce our faith in the future.

News from the educational front. Our new Bachelor’s degree programmes are up and running and we are planning to reform the current subject-based Master’s studies into degree programmes as well.  The planning is in progress within the faculties, with the intention to initiate new Master’s degree programmes in autumn 2018. We have all the opportunities to develop attractive degree programmes that will be relevant in terms of the labour market as well. The programmes are expected to advance the respective educational fields through collaboration and a boundary-crossing approach.

For now, it’s time for us to enjoy the beautiful summer and our well deserved holidays. I wish you a relaxing and enjoyable summer!

Best wishes,

Mikko Hupa
Rector

Ett år har gått / The first year

Mikko Hupa

Rektors ledningsgrupp har snart ett år bakom sig. Ett år av intensivt arbete med många diskussioner och viktiga beslut. Här i ledningsgruppens blogg har var och en tagit upp saker som man ansett vara aktuella.

Mycket har ändrat från början av året till stämningarna nu. I våras berättade vi om ledningsgruppens vision och uppdrag. Göran beskrev vår gemensamma vägkarta för ett starkare Åbo Akademi, Christina berättade om vicerektorns alla uppdrag i den nya organisationen och Niklas bjöd in till den nystartade vetenskapspuben för forskare.

Regeringsprogrammet kom och lade en skugga över diskussionen. Malin har liknat regeringens krav vid ett oförberett bollspel, Tapio kallar regeringsprogrammet kortsiktigt och antiintellektuellt, Petri har betonat betydelsen av samarbete medan Ulla drömt mardrömmar p.g.a. regeringens sparprogram. Men trots de svåra ekonomiska utsikterna och kraven från regeringen har vi också upplevt goda nyheter, såsom profileringsfinansieringen som Pekka skrev om.

Ledningsgruppens höst har präglats av diskussioner och detaljerade analyser om hur regeringsprogrammets åtgärder påverkar Åbo Akademi. Det har blivit klart att vi måste anpassa vår verksamhet på en årlig kostnadsnivå som bestående är 7,7 miljoner euro lägre än i år. Då vår verksamhet under detta år har varit framgångsrik har många – med fog – upplevt det orättvist att vi nu är tvingade till såhär drastiska nedskärningar.

Utmaningen är att bevara och utveckla akademins verksamhet och blicka framåt, samtidigt som vi måste se över funktioner och dra åt svångremmen. Vi har ännu svåra beslut att fatta och det är olyckligt att vi just nu inför julen varit tvungna att inleda samarbetsförhandlingar. Men att dra ut på processen, vänta till våren skulle ytterligare ha ökat oron, då alla ändå varit medvetna om den ekonomiska situationen.

Om du nu som anställd upplever situation som tung, ta emot det stöd som erbjuds via arbetshälsovården och tala med din förtroendeman samt kolleger.

Min uppgift som rektor är att leda verksamheten och att även under svåra tider blicka framåt och se på möjligheter. Vi ska påminna oss om akademins många styrkor; det ÅA-engagemang som finns i vårt samfund, stödet hos våra ÅA-vänner och samarbetsparter och det faktum att vi, trots allt, har en livskraftig och framgångsrik verksamhet som vi vill och kan värna om även i framtiden.

Mina varmaste julhälsningar,

Mikko Hupa
Rektor

 


 

Mikko HupaThe first year of the Rector’s Executive Group will soon be behind us. It has been a year of intense work with plenty of discussions and many important decisions. In their blog posts, the Group members have addressed a variety of topical issues.

A lot has changed from the start of the year to the present situation. In spring, we shared ideas about the vision and mission of the Executive Group. Göran wrote about our roadmap toward a stronger Åbo Akademi University, Christina presented the Vice-rector’s duties in the new organisation, and Niklas invited researchers to the new Science Pub.

Then came the Government Programme and cast a shadow on the discussion. Malin compared the situation with a poorly equipped sports team, Tapio blamed the government programme of being short-sighted and anti-intellectual, Petri emphasised the significance of co-operation while Ulla had nightmares induced by the Government’s saving programme. Regardless of the gloomy financial outlooks and demands set by the Government, we’ve also had positive news, however, such as the funding received for profiling purposes, which Pekka wrote about.

The autumn has been characterised by talks and analyses concerning the impact of the Government Programme and related measures on ÅAU. It has become clear that we need to adjust our operations at an annual expenditure level that is 7.7 million euro less than this year. As our operations have been successful during the past year, many have found – for a very good reason – that it is unfair that we are forced to make such dramatic savings.

It is challenging to maintain and develop ÅAU’s activities and to look ahead, while at the same time there is a need to further review our functions and pull in the reins. We still have difficult decisions to make, and it is unfortunate that we had to initiate employee co-operation negotiations now, just before the holiday season. Delaying the process and waiting for the spring, however, would only have increased the uncertainty since all of us are aware of the financial situation.

If you are feeling unsettled in the current situation, remember that the occupational health services, shop stewards and colleagues are there for you, providing you with any support you may need.

My duty as Rector is to head up the operations and, even as we face difficult times, to look ahead and seek opportunities. We need to remind ourselves of the many strengths of our university: the ÅAU engagement in the community, support from the friends and co-operative partners of ÅAU, and the fact that we have dynamic and successful activities that we can and will cherish in the future as well.

 

With my warmest holiday greetings,

Mikko Hupa
Rector

Strategier, fastigheter och campus

Mikko HupaIdag har det gått 85 dagar sedan jag inledde arbetet som ny rektor för Åbo Akademi. Tiden har gått fort och tempot har varit högt. En hel del har hunnit ske och många intressanta initiativ är på gång.

Vi i rektors ledningsgrupp har funderat mycket på hur vi bäst kunde kommunicera vidare våra pågående diskussioner och planer. I den här bloggen kommer vi tillsammans att föra fram våra tankar med en förhoppning att också få ta del av dina kommentarer för att skapa en dialog.

Vart är ÅA på väg?
Akademin är unik, det är vi alla säkert överens om. Men hur skiljer vi oss från mängden, vad är vår profil och styrka? Just nu uppdaterar vi akademins gemensamma strategi. Målet är att tydligt formulera hur vi idag betraktar vårt uppdrag, vår vision samt profilering. Strategiförslaget kommer att gå på remiss i april-maj. Vi presenterar också strategiförslaget för alla intresserade strax efter påsken. Strategiuppdateringen fastställs sedan av styrelsen i juni. Efter sommaren kommer vi tillsammans att fortsätta diskussionen kring hur vi i praktiken förverkligar de mål och den vision som finns i strategin.

Aktuellt på fastighetsfronten
Åbo Akademi besitter sammanlagt 105 000 m2 av utrymmen och våra fastighetskostnader överskrider 12 miljoner euro årligen. Fastigheterna är med andra ord ingen obetydlig fråga. De sätt på vilka Akademin använder dessa utrymmen kan i många fall effektiveras; samtidigt kan också nya campusmiljöer skapas. Vi har två aktuella projekt tillsammans med Åbo universitet gällande precis effektiveringen av utrymmesanvändning. Det ena angår Geohuset (tidigare Chemicum) och det andra IT-ämnenas gemensamma hus på universitetsbacken. Samarbete med vårt grannuniversitet hör till vardagen här i Åbo, därav har vi många fina exempel(bland dem samarbetsgrupperna Bioteknikcentret, PET-centret och Turku Centre for Computer Science (TUCS)).

För en månad sedan lämnade personalen vid ÅA:s IT-ämnen in en skrivelse där de förde fram sin motsättning till flytten från ICT-huset till LT2 på universitetsbacken. Den starka motsättningen till flytten kom som en överraskning för mig, och var naturligtvis bekymrande. Jag ville försöka förstå vilka problemen var som låg bakom en sådan protest, och ifall alternativ till flytten kunde komma på fråga. Jag diskuterade saken med IT-ämnenas professorer, övriga anställda och studenter, med rektorn för Åbo universitet, med representanter för Åbo stad, med tidigare prefekten och nuvarande dekanus för fakulteten för naturvetenskaper och teknik.

Det visade sig slutligen att det var omöjligt att dra tillbaka beslutet då Akademin redan undertecknat avtalen och Åbo stad slagit fast andra planer för ICT-huset. Vi har nu kommit överens med Åbo universitet att våra önskemål beträffande skyltar och kartor skall noggrant beaktas vid den fortsatta planeringen. Det ska märkas tydligt att den nya gemensamma byggnaden också är en del av Åbo Akademins campus.

Det var mycket olyckligt att denna diskussion startade så sent. I fortsättningen hoppas jag att både personal och studerande tar kontakt, i tid, för att lyfta fram och reda ut problem. Vi vinner alla på att svårigheter och problem diskuteras i ett så tidigt skede som möjligt

Campus Gadolinia
En mycket trevlig nyhet kom nyligen från Undervisnings- och kulturministeriet. Akademin har fått en miljon euro för planering av projektet Campus Gadolinia. Tack vare denna finansiering kan ÅA nu inleda planeringen tillsammans med Stiftelsen för Åbo Akademi. Det här är en fin möjlighet att utveckla Biskopsgatans campusmiljö. Här kan vi nu skapa någonting helt nytt och spännande.

 

Jag önskar alla en trevlig påsk!

Mikko Hupa

Rektors hälsning inför det nya året

Mikko HupaBästa personal och studerande! 

Vi inleder det nya året 2015 efter en välförtjänt helg och vila. Det här brevet är en nyårshälsning från er nya rektor. Att vara rektor för Åbo Akademi är en hedersuppgift, jag känner ett stort ansvar och underskattar inte utmaningarna. Givetvis har jag många tankar kring och inför rektorsperioden. I den här hälsningstexten lyfter jag fram några av dessa tankar ­ sådana som berör den närmaste framtiden.

Det nya året bär med sig många nyheter och förändringar. Vår nya organisation med de fyra fakulteterna har inlett sin verksamhet. Nu får vi alltså förverkliga planerna som förhoppningsvis förstärker akademin inför framtiden. Huvuddragen i den nya organisationen är nu genomtänkta och verkställda, men det finns naturligtvis ett antal frågor som kräver vidare planering och organisering. Rektors ledningsgrupp bestående av de nya dekanerna, vicerektorerna, Vasarektorn och förvaltningsdirektören har redan hunnit ha sitt första möte. På det mötet blev det exempelvis klart att fakulteternas interna organisering av ämnen och ämneskluster kräver en hel del ytterligare planering. Detta står högt på agendan. Jag är övertygad om att vi med gott samarbete hittar lösningar till de frågor som ännu är öppna.

Åbo Akademi är ett flexibelt, mångsidigt universitet med många fina särdrag. Det är enkelt för mig att räkna upp exempel på akademins styrkor och framgångsmöjligheter.

Vi har motiverade studenter och lärare. Våra förnyade utbildningslinjer är mera överskådliga än tidigare och genomtänkta och koordinerade på ett nytt sätt.

Vårt universitet består av många starka forskningsmiljöer med internationellt orienterade toppforskare. Vi har utmärkta kontakter till industrin och näringslivet. Vår nya universitetsservice har gått igenom sina funktioner grundligt och tagit fram nya former för att stöda fakulteternas kärnverksamhet. Vi har en engagerad och kompetent styrelse. Och inte minst: vi är vana att på alla plan kommunicera och diskutera livligt.

*******

På det nationella planet pågår en intensiv diskussion gällande universitetens profilering. Flera nationella arbetsgrupper arbetar med frågor kring universitetens arbetsfördelning och samarbete inom olika ämnesområden. Det är ytterst viktigt att Åbo Akademi aktivt är med i dessa arbetsgrupper och diskussioner.

Det är viktigt att vi i detalj känner till situationen i de övriga universiteten i Finland och samtidigt lär oss att skarpt och tydligt definiera och presentera våra egna styrkor och särdrag. Den strategiuppdatering som för närvarande pågår är till stor hjälp i detta sammanhang.

Våra forskare har omfattande internationella kontakter och nätverk. Inom forskningen är Åbo Akademi ett av de mest internationella universiteten i Finland. Vi kan likväl vidareutveckla och stärka våra strategiska partnerskap med andra lämpliga universitet, såväl nationellt och nordiskt som globalt. Vårt nära samarbete med grannarna Åbo universitet och Vasa universitet har varit oerhört viktigt och kan likafullt utvecklas ytterligare. På nordiskt håll har vi redan nu ett brett kontaktnät. Ett närmare samarbete med till exempel Uppsala universitet kunde vara både nyttigt och intressant. Åbo Akademi deltar i flera europeiska och internationella program för student- och forskarutbyte. Vi ska fortsätta vara delaktiga i dessa program och dessutom sträva efter sätt att ytterligare underlätta våra forskares mobilitet.

Den externa forskningsfinansieringen har varit livsviktig för Åbo Akademi och kommer att vara så även i fortsättningen. Vi har många forskargrupper som lyckats förstärka sin forskning med omfattande externa medel. Konkurrensen om finansieringen hos våra huvudfinansiärer är dock hård. Statistiskt sett fordras mellan fem och sju avslagna ansökningar för varje godkänd finansierad ansökan. Sålunda krävs att vi har goda rutiner i att effektivt producera högklassiga ansökningar. Vi har förbättrat våra stödfunktioner för hanteringen av projektansökningar, men det är viktigt att vi utvecklar dem vidare samt hittar andra sätt att stödja forskarna i ansökningsarbetet.

Våra tidigare studenter, alumnerna, är en stor resurs som vi bättre kunde ta vara på. Vi ska ta fram olika former att kontinuerligt hålla kontakt med alumnerna, vi kunde, i ännu större mån, bjuda in alumner som gästföreläsare, mentorer etc.

En faktor för framgång är teamarbete och det kommer tillika att vara ledstjärnan för arbetet i rektors ledningsgrupp och i den nya organisationen. Arbetet tillsammans för gemensamma mål förutsätter en fungerande intern kommunikation. Som en del av denna interna kommunikation kommer jag att under våren besöka alla enheter för diskussion med personal och studerande gällande aktuella frågor.
Jag ser fram emot att träffa er och lära mig mera om verksamheten vid alla fakulteter och de fristående institutionerna i Åbo, Vasa och Jakobstad.

Under min föregångare Jorma Mattinens tid stod rektors dörr alltid öppen, och precis så kommer också min dörr alltid att stå öppen för frågor och diskussion.

Med önskan om gott samarbete och ett givande nytt år,
Mikko Hupa 
Rektor