Etikettarkiv: Sommarhälsning

Sommarhälsningar | Summer greetings

*** in English below ***

Mikko HupaBästa personal, sommaren är här.

Halva jubileumsåret har gått, vi fortsätter 100-årsfirandet med en intressant demokratidiskussion på SuomiAreena i Björneborg i juli och ett framtidsseminarium i Åbo i oktober. Jag är glad att många av er har deltagit i jubileumsårets evenemang hittills, hoppas också i fortsättningen!

Det här året har gett goda resultat. Prognosen för antalet grundexamina är god och antalet publikationer verkar stiga. Det är resultat som vi alla kan och ska vara stolta över. Det är bra jobbat!

Samtidigt är jag medveten om att för många av er har jubileumsåret inneburit extra arbete, en hel del fler möten och arrangemang av olika slag – inte minst inför och under öppet hus-dagen och promotionen som engagerade många av oss. Ett högre antal examina har för många av er under hela läsåret inneburit mera jobb i form av undervisning, handledning och administration av olika slag och likaså kräver ett ökat antal publikationer mer jobb. Vi har alla under några års tid nu känt av de nedskärningar som gjorts för att balansera vår arbetsplats ekonomi – det är en tung börda, som man inte orkar bära hur länge som helst.

Åbo Akademis chefsdagar i mitten av juni fokuserade på personalens ork. Hur kan vi som chefer hantera att många inom personalen känner sig trötta och överbelastade? Vilka metoder ska vi ta till för att klara av att lyssna och förstå vilka problem som behöver åtgärdas? Och hur ska vi chefer själva strukturera vårt jobb för att orka? Under två dagar hittar man inte svar på alla frågor men diskussionerna var givande och arbetet kring detta fortsätter under personalservice ledning i höst. Vi har hörsammat problemen, tar dem på allvar och vill verkligen jobba för att lösa dem. Jag vill att Åbo Akademi ska vara en lockande arbetsplats där personalen mår bra. Och jag vill att vi tillsammans jobbar för att uppnå detta.

Jag önskar var och en av er en skön och stressfri sommar. Njut av ledigheten!

Mikko Hupa
Rektor


Mikko HupaDear colleagues – the summer is here!

After the first half of the ÅAU 100 jubilee year, we are continuing the celebration. In July, we will contribute to a panel discussion on democracy at the SuomiAreena in Pori, and in October, a seminar on topics related to the future will be held in Turku. It makes me very happy to see that so many of you have participated in the jubilee year events and hopefully you will enjoy the rest of the year as well!

The past academic year has yielded good results. The number of graduates is expected to be good, and the number of publications seems to be increasing. We can and should be proud of these results. It’s truly a job well done!

At the same time, I can also see that the jubilee year has meant a lot of additional work for many of you, with extra meetings and tasks related to the arrangement of events, such as the open house days or the doctoral conferment. Similarly, the increasing number of degrees and publications is reflected in an extra workload related to teaching, supervision and administrative duties. Over the past few years, we all have experienced the impact of the budgetary cuts that have been necessary to balance the finances of our shared workplace – a burden of that sort cannot be tolerated for too long.

Held in mid-June, the meeting of supervisors and managers at Åbo Akademi University focused on the coping of personnel. How can we, as supervisors and managers, respond to the fact that so many employees feel exhausted and overburdened? What methods should we apply to be able to hear and understand which problems need to be dealt with? And how will we arrange our own jobs in terms of coping? It was not possible to answer all these questions during a two-day meeting, but the discussions were fruitful and the issues will be further considered during the autumn under the guidance of HR services. We are aware of the situation and we will do our best to face the problems head on and find solutions. I would like Åbo Akademi to be an attractive workplace that ensures the well-being of its personnel. My hope is that we will all work together to achieve this goal.

I wish you all a beautiful and stress-free summer. Enjoy this time off!

Mikko Hupa
Rector

Sommarhälsningar | Summer greetings

***in English below***

Mikko HupaSommaren är här! Efter en kall vår spred sig syrendoften sakta men säkert längs Biskopsgatan och över Åbo Akademis campus – ett säkert tecken att varmare och lite lugnare tider var att vänta.

Läsåret har varit arbetsdrygt för oss alla. Utöver det egentliga jobbet har bland annat flyttar, utvecklingsprojekt och anpassning till minskade personalresurser ätit av vår tid.
Ekonomin fortsätter att ge oss utmaningar på grund av de tråkiga regeringsbesluten ifjol. Våra totala intäkter 2016 sjönk med hela 5,8 miljoner men i och med det omfattande förändringsprogrammet lyckades vi hålla näsan över ytan. Utöver att minska personalresurserna, har vi knappat in på utrymmen för att spara i hyror, och dessutom har administrationen omorganiserats. Ingenting av det här är enkla åtgärder, en del av dem känns ledsamma för var och en av oss också på ett personligt plan. Vi vet att intäkterna ännu i år, 2017, fortsätter att sjunka och vi måste fortsättningsvis hålla oss till den strama linjen. Men just nu verkar det som om vi skulle klara oss utan nya åtstramningsbeslut – utöver dem som vi redan tagit. Målet är inte att tillfälligt gå på plus, utan att få ekonomin i stadig balans från och med 2018.

Det finns också mycket gott att ta fasta på från det gångna läsåret. Om vi fortsätter prata pengar, så vill jag här nämna medelinsamlingen. Den har gått bra. Vi har med råge nått målsättningen på tio miljoner, de exakta siffrorna klarnar i dagarna. Tyvärr når ju inte statens motfinansiering upp till universitetens goda insamlingsresultat, förhoppningen var att staten kommer emot med den tredubbla summan, men det man budgeterat räcker ungefär till en motfinansiering lika stor som den insamlade summan. Men vem vet, kanske regeringen plötsligt överraskar positivt med att vilja stöda utbildning och forskning, och lägger till lite pengar?

Trots att medelinsamlingskampanjen avslutas den sista juni, kommer insamlingsverksamheten att bestå i någon form. Vi vill i framtiden också gärna hålla bättre kontakt med våra alumner och vänner. Den tiden är förbi då universiteten endast kan luta sig bakåt och vänta på statlig finansiering. Vi måste själva vara aktiva. Åbo Akademis basfinansiering kommer från UKM och Stiftelsen för Åbo Akademi, men donationsmedlen ger ett mycket välkommet svängrum för nya strategiska satsningar där det behövs.

En lyckad strategisk satsning på forskningssidan är forskningsprofileringarna. Åbo Akademi har klarat sig bra i konkurrensen om finansiering i de två första finansieringsomgångarna. Nu i början av juni kom beskedet att vi också lyckades den tredje gången. Speciellt vårt nya, fjärde profileringsområde, havet, fick beröm från den internationella panelen. Havet är högaktuellt nu på sommaren, man brukar minnas marinbiologerna när algerna ger sig till känna! Marinbiologiska forskningen ingår ju i profileringen, tillsammans med industriell ekonomi och offentlig förvaltning. En marinbiolog som jag gärna nämner, när vi nu är inne på goda nyheter, är Erik Bonsdorff, som i år utsågs till årets professor av Professorsförbundet. Gratulerar! Det var på tiden, för det är över 30 år sedan utnämningen gick till Åbo Akademi senast!

Havsprofileringen är aktuell också med tanke på den positiva strukturomvandling som pågår just nu i Åboregionen. Det går bra för varvsindustrin och marknaden ropar efter teknikutbildad arbetskraft. Här står Åbo Akademi gärna till  tjänst och försöker hitta gemensamma lösningar till diplomingenjörsbristen. Vi själva utbildar och forskar på många fronter inom området och det är fint om de utexaminerade från Åbo kan stanna i regionen.

Det finns mycket gott och många lyckade exempel jag kunde nämna både inom forskning och utbildning men en sak som jag är särskilt stolt över – som väldigt många av er har bidragit till – är att Åbo Akademi på senare tid har profilerat sig som ett universitet som tar samhällsansvar. I år liksom i fjol har vi gått in för att stöda Turku Pride, vi har under det gångna året som universitet på olika sätt försökt stöda aktiviteter kring att integrera asylsökande i Finland, och vi har som universitet gått med i nätverket Scholars at Risk som jobbar för att erbjuda stöd och skydd för förföljda forskare. Vi står upp för öppenhet, mångfald och delaktighet. Tack till var och en av er för att ni bidrar till det.

Glad sommar!

Mikko Hupa,
Rektor


Mikko HupaSummer is here at last! After a chilly spring, the delicate scent of lilacs spreads over the Åbo Akademi University campus as a certain sign of the oncoming summer, warmth and relaxation.

The past academic year was a busy and arduous one for us all. In addition to actual work duties, our time has been consumed by internal moves, development projects and the reduction of personnel resources and related adjustments. The financial situation continues to be a challenge as the result of unfortunate decisions taken by the Government in the previous year. Our overall revenue in 2016 dropped by a total of 5.8 million euro, but we managed to keep our heads above water by implementing an extensive reform programme. Not only have the personnel resources been reduced, but we have also cut down on facilities in order to save on rental costs, and the administration has been reorganised. None of these processes have been simple to carry out, and many of them have been regrettable on the individual level as well.  We know that the revenues will continue to shrink in 2017 and we will need to keep to the strict policies. But right now it appears as if we would be able to go on without a need to make new tightening decisions apart from those already made. The aim is not to achieve occasional positive results but to get the finances in solid balance from 2018 onwards.

A lot of good things happened in the past academic year. In terms of financial matters, I would like to mention our fundraising campaign.  It has been a success. The donations have exceeded the set goal of 10 million euro, and we will have the exact figures at hand in the near future. Unfortunately, the State’s matched funding will not be as generous as our excellent campaign. Originally, the hope was that the State would invest three euro for each euro of private donations to the universities, but the amount budgeted now by the State for matched funding is no more than the raised amount.  But, who knows, maybe the Government will surprise us positively and show its willingness to support education and research by adding some more money to the budget?

Even though the actual fundraising campaign ends at the end of June, we will continue fundraising activities in some form. In the future, we would also like to maintain closer contacts with our alumni and friends. There is no returning to the days when universities could sit back and just wait for State funding. We must assume an active role. While the ÅAU basic funding comes from the Ministry of Education and Culture and the Åbo Akademi University Foundation, the donations will provide us with the much desired latitude for new strategic investments.

Research profiling is an example of successful strategic investments in research. Åbo Akademi University has been successful in the first two competition rounds for funding. Now, in early June, we were informed that we had been successful in the third round as well. Especially our new, fourth research profile area, The Sea, was commended by the international panel. The sea is a particularly topical matter in the summer; people tend to remember marine biologists when they see algae blooming in the sea! Marine Biology is one of our profiled research areas, along with Industrial Economics and Public Administration. Speaking of good news, it is my pleasure to mention one expert in marine biology in particular, namely Professor Erik Bonsdorff, who was named as Professor of the Year 2017 by the Finnish Union of University Professors. It was more than 30 years since the title was awarded to a professor at ÅAU!

As a research profile, The Sea is highly timely also in the context of the positive structural changes currently taking place within the Turku region. The shipbuilding industry is on the rise and the market has a demand for labour force with education in the field of technology. At this point, ÅAU is gladly taking part in finding joint solutions to the prevailing shortage of Masters in Technology. We already offer education and research in many fronts within technology, and it is great for our graduates to have opportunities to stay and work in this region.

I could list a number of examples where we excel both within research and education, but one thing makes me especially proud: the fact that ÅAU has recently profiled as a socially responsible university – and that so many of you have contributed to this. We will support Turku Pride this year, as we did last year. We were, as a university, involved in many activities to promote the integration of asylum seekers in Finland during the past year, and we have, as a university, joined the Scholars at Risk network, which endeavours to offer support and safety for oppressed academics.  We stand up for openness, diversity and participation. I wish to thank each one of you for your contribution.

Have an enjoyable summer!

Mikko Hupa,
Rector