Etikettarkiv: språkprogram

Är svenska på svenska?

Christina Nygren-LandgärdsRektor tillsatte den 10.3.2015 en arbetsgrupp för utarbetande av nytt språkprogram för Åbo Akademi. Förslaget till nytt språkprogram är för närvarande på remiss till alla enheter och studentkåren. Arbetet med språkprogrammet väckte många frågor. En central fråga i arbetsgruppen blev ”Är svenska på svenska?”

Enligt universitetslagen är förvaltningsspråket och undervisningsspråket vid Åbo Akademi svenska och förordningen om utbildningsansvar visar på Åbo Akademis utbildningsansvar, d.v.s. inom vilka utbildningsområden akademin ska ha och får ha utbildningar och på vilken utbildningsnivå. Om man på ett enkelt sätt ser på detta skulle man kunna tro att hela Åbo Akademis verksamhet ska vara på svenska. Men så enkel är inte verkligheten. Verkligheten är flerspråkig och Åbo Akademi behöver göra klart för sig vad svenska som förvaltnings- och undervisningsspråk betyder.

Från nationellt håll önskas mer och mer samarbete och gemensamma strukturer mellan universiteten. Åbo Akademi är av tradition ett universitet som uppmuntrar till samarbete. Men samarbete är inte det samma som bildandet av gemensamma strukturer. Det senare får en större betydelse för språkanvändningen. Betyder vid bildandet av gemensamma strukturer med t.ex. ett finskspråkigt universitet att språket som används i undervisningen är engelska och förvaltningsspråket är finska och att Åbo Akademi likväl är ett svenskt universitet?

Var går gränsen för när vi inte längre kan säga att Åbo Akademis verksamhet är på svenska? Är det genast då andra språk används? Är det då andra språk används till hälften? Eller är det då personerna tänker på svenska men talar ett annat språk? Det sistnämnda kan verka skrattretande, men vem av oss har inte hört ett anförande på det andra nationalspråket och med avslutningen – och samma på svenska! Hur ställer sig Åbo Akademi till ett sådant resonemang?

Enligt Åbo Akademis strategi ska akademin vara ett internationellt universitet, men med särskilt intresse för nordiskt samarbete. Åbo Akademi är i den märkliga situationen att samarbete och bildandet av gemensamma strukturer med ett universitet i annat nordiskt land inte inbegriper problem i språkanvändningen. Åbo Akademi likställer i sin examensstadga användningen av svenska, norska och danska i studierna.

Men övrig internationalisering betyder i allmänhet övergång till engelska som verksamhets- och undervisningsspråk. Hur mycket av Åbo Akademis utbildningar kan vara på engelska för att vi ändå ska anse att universitetets undervisningsspråk är svenska? Är det såsom examensstadgan säger då enbart en del av utbildningen är på engelska eller är det då enbart någon utbildning vid universitetet är på engelska? Är det då dubbleringar i utbildningsutbudet är på engelska eller är det då alla magisterutbildningar är på engelska, men kandidatutbildningarna är på svenska?

Vad betyder det att kunna det svenska språket? Åbo Akademi önskar fler både finskspråkiga studerande och studerande med andra språk. Men samtidigt vill Åbo Akademi värna om det svenska språket och styr bl.a. antagningen genom språkprov. Ska studerande kunna svenska när man börjar studera vid Åbo akademi eller kan man lära sig efter hand? Är Åbo Akademi en sådan svensk miljö att man kan lära sig svenska språket under sin studietid? Och var ska vi sätta ribban för ett gott svenskt språk i slutarbetena? Idag har Åbo Akademi ställt den så högt att t.o.m. rikssvenskar har svårt att klara den. Hur långt sträcker sig Åbo Akademis ansvar för att de som avlagt examen vid Åbo Akademi behärskar svenska språket? Var ska ribban vara?

Bland annat dessa frågor diskuterades i arbetsgruppen både länge och väl. Resultatet av diskussionen kan ses i förslaget till språkprogram. Jag hoppas alla med intresse för språkfrågor tar del av förslaget och bidrar till ett remissvar. Det är viktigt att vi har en gemensam riktlinje för Åbo Akademis verksamhet och utveckling även då det gäller språkfrågan.

Vinterhälsningar från

Christina Nygren-Landgärds

Vicerektor