Projektstöd för alumnevenemang för år 2023

Åbo Akademis Alumner har vid sitt novembermöte beviljat sammanlagt 5 390 euro till tio alumnprojekt som planeras för år 2023. Det totala antalet inlämnade ansökningar var 25 för en summa på 24 812 euro.

Enligt tidigare år beviljades stöd inte för enbart traktering, inte heller för löner eller arvoden. Syftet med stödet är upprätthålla och förstärka gemenskapen bland tidigare personal och studerande vid Åbo Akademi och Åbo Akademis Studentkår samt att möjliggöra aktiviteter som upprätthåller kontakter till och intresse för dessa.

Stöd beviljades för transporter vid Åbo Akademis Alumners regionala träff i Österbotten och för Axels och Stinas Gamylers närvaro vid Axels och Stinas Industridag. Ämnena tyska, informationsvetenskap, psykologi och småbarnspedagogik vid Åbo Akademi beviljades stöd för alumnprogram eller fortbildning. Ämnesföreningarna Biologica, Sigma, Pulterit och Social Exclusion fick stöd för anordnande av karriärevenemang och nätverkande. Stödet betalas ut mot redovisning inom år 2023 och förutsätter Åbo Akademis Alumners synlighet vid evenemanget.

Den mera detaljerade listan över beviljade projektstöd hittas här nedan:

ÅA-alumner i Österbotten:

1 350 euro för transporter vid alumnträff under seminarieliknande former, med syftet att aktivera alumner i Österbotten och rekrytera nya medlemmar till alumnföreningen.

Ämnet tyska vid Åbo Akademi:

640 euro för resekostnader och traktering i samband med alumnprogram.

Informationsvetenskap vid Åbo Akademi:

600 euro för karriäreftermiddag för återkoppling från alumnerna för utvecklande av kursutbudet samt för nätverkande.

Utbildningsprogrammet i psykologi:

500 euro för resor och inkvartering samt kaffe åt deltagare, dock inte lunch eller föreläsningsarvoden vid fortbildningsdag för alumner.

Alumnnätverk för lärare i småbarnspedagogik:

1 000 euro för insamling av kontakter och ordnande av alumnseminarium.

Axels och Stinas Gamyler ASG:

400 euro för deltagande i Axels och Stinas Industridag ASINDA; för medlemsrekrytering till ASG och Åbo Akademis Alumner rf.

Biologica rf:

300 euro för karriärdag med efterföljande sitz för alumnerna.

Sigma vid Åbo Akademi:

300 euro för resor och boende för två alumner vid arbetslivskväll.

Pulterit rf:

200 euro för karriärkväll och dess marknadsföring samt ett bidrag till trakteringen, dock inte halarmärken.

Social Exclusion:

100 euro för transport och lokalhyra vid Alumn Afterwork.