Projektstöd

Föreningen Åbo Akademis Alumner rf. vill upprätthålla en stark gemenskap med ett intresse för Åbo Akademi och Åbo Akademis Studentkår. För att möjliggöra lokala och ämnesspecifika alumnaktiviteter lediganslår föreningen 6 000 euro att ansökas inom oktober 2022. Det beviljade stödet ska användas före utgången av år 2023.

Stöd kan exempelvis ansökas för alumnträffar, utvecklingsprojekt och verksamheter som gynnar kontakter alumner emellan eller förstärker kontakter till alumner. Stöd kan också beviljas för karriärdagar eller andra möten mellan alumner och studenter vid Åbo Akademi.

Medlen delas inte ut till samma ändamål som redan beviljats medel av alumnföreningen för år 2022. Medel beviljas inte för anställningar, arvoden eller enbart för traktering. De kan inte heller användas för evenemang eller projekt som genomförts innan ansökan har lämnats in.

Beviljad finansiering betalas ut efter redovisning av genomförd verksamhet. Ett villkor för utbetalningen är att Åbo Akademis Alumner rf getts synlighet i samband med projektet. Föreningen håller också rätten att publicera till vilka ändamål stödet har beviljats.

Ansökan med projektbeskrivning och budget lämnas in senast 31.10.2022 till https://forms.gle/j26hvqhNme8Qv2Qd7

Mera information:

www.aboakademisalumner.fi och alumnforening@abo.fi