Etikettarkiv: minoritetsforskning

Minoritetsprofilen

Pekka SanttilaÅbo Akademi lyckades väldigt bra i den första omgången av universitetens profileringfinansiering. Bakgrunden till denna process, såsom ministeriet har formulerat den, är att Finland håller på att tappa sin position bland de forskningsmässigt starkaste länderna. Här handlar det om en förändring i den relativa positionen, dvs. finländska forskare publicerar mera och i bra tidskrifter men många andra länder satsar mera än tidigare på forskningen och går förbi oss. Den åtgärd som ministeriet nu förverkligat är att flytta en del av de resurser som tidigare kom till universiteten som basfinansiering till Finlands Akademi som sedan delar dessa pengar till universitet via profileringssansökningar. Det är då tänkt att genom att fokusera på styrkorna eller genom att satsa på ett område som kan bli en styrka, kan universiteten förbättra resultaten på forskningssidan. Eftersom det inte kommer extra pengar till universitetssektorn som helhet måste en sådan fokusering givetvis betyda att något skall även väljas bort. De tre miljoner som Åbo Akademi nu beviljades är ett väldigt gott resultat. Fler universitet fick ingenting och många fick mindre än deras relativa andel av universitetssektorns budget skulle ha gett anledning till att förvänta.

Jag vill här fokusera kort på en av de tre profilerna som togs upp i Åbo Akademis ansökan, dvs. minoritetsprofilen som ju har en koppling till min egen fakultet. Många professorer deltog med att bidra med underlag under en mycket stram tidtabell vilket var det enda sättet att få ansökan ihop. I ansökan innefattar minoritetsprofilen tre teman. Dessa är minoritetskultur och -identitet, två- och flerspråkighet och språkinlärning samt diskriminering, lika rättigheter och demokrati. I ansökan framhävde man tydligt att även jämställdhet mellan könen är en fråga som hör till profilen.

Enligt planen rekryterar man genom en öppen, internationell process ett antal individer som har kompetens att bedriva högklassig forskning på (något av) dessa områden. Förhoppningen är att dessa individer samarbetar och gör minoritetsforskningen till en synlig plattform inom Åbo Akademi. Utöver dessa nyrekryteringar är det viktigt att man satsar på den nya profilen även på andra sätt. Dessa kan innebära riktning av andra befattningar till minoritetsfrågor där det är möjligt och ändamålsenligt samt identifiering och synliggörande av all den relevanta forskningen som redan görs vid Åbo Akademi kring dessa frågor.

Min förhoppning är även att Åbo Akademi blir ännu synligare i olika typer av minoritetsfrågor både som organisation samt via forskarnas deltagande i samhällsdebatten. Detta känns speciellt angeläget med tanke på den nya regeringen. För att vara trovärdig måste en minoritetsprofil som innefattar de ovan uppräknade teman även betyda att organisationen i de interna processerna beaktar minoritetsfrågorna. En idé som föddes på den första Vetenskapspuben (mycket intressanta diskussioner! rekommenderas varmt) var möjligheten att knyta personer från det omgivande samhället som är intresserade av minoritetsfrågor eller som hör till någon minoritet med i forskningsplaneringen. Denna finansiering är en spännande möjlighet för Åbo Akademi – för att det hela skall lyckas och synas i fortsatt finansiering från Finlands Akademi måste vi aktivt jobba med profilen. Ett jobb som måste börja genast efter sommaren.