Etikettarkiv: strategi

Vägkartan för ett starkare ÅA

Göran DjupsundSedan årsskiftet lever vi med en ny organisation vid Åbo Akademi. Borta är våra 12 institutioner och de tre fakultetsområden som ju mer existerade till pappers. In trädde våra fyra nya fakulteter och inte minst fyra heltidsdekaner, två vicerektorer på heltid, vår nya rektor samt undertecknad, 30%:are som rektor för akademins campus i Vasa och Jakobstad. Samtidigt med denna process har vi planerat våra nya breda kandidatutbildningar som skall starta i höst. Parallellt med allt detta har det i styrelsen pågått ett arbete med att uppdatera akademins strategi, en uppdatering som vi inom kort får ta del av.

Alltså en myckenhet av förändringsprocesser vilka alla som uttalat gemensamt syfte har att säkerställa en stark och framgångsrik Åbo Akademi även i framtiden. Stora visioner och löften? Javisst!  Redan organisationsreformen kantades av löften och visioner om att nu skall det börja hända saker. Nu skall dekanerna som en ny typ av starka akademiska chefer – tillsammans med sina fakultetsråd – arbeta för att fakulteterna blir allt mer framgångsrika i de flesta avseenden. Nu skall rektors nya ledningsgrupp – alla de inledningsvis nämnda och förvaltningsdirektören – ta ett nytt och fast grepp om akademins utveckling och se till att vi om fyra år står klart starkare än idag. Styrelsens uppdaterade strategi är även den fylld av stora och lovande visioner.

Allt detta väcker självfallet förväntningar bland vår personal. Vad skall konkret börja hända? Vilka är de nya beslut, processer och arrangemang som i praktiken skall genomföras. Eller är allt detta åter en gång en förändringsprocess som kännetecknas av ”mycket prat men lite verkstad”? Dessa frågor och förväntningar är enligt min mening inte enbart legitima, de är även helt nödvändiga – och de skall helst ställas ofta och av många medarbetare – för att driva förändringsprocesserna framåt. Vi – rektorer och dekaner – som åtagit oss ansvar för att utveckla ÅA får och skall gärna av personalen påminnas om detta ansvar. Samtidigt skall vi minnas att dagens organisation och målsättningar spikats av vår styrelse som därigenom även den bär ansvar för att något gott – ett starkare ÅA – kommer ut ur den process vi nu inlett.

Som en lite udda fågel i ledningsgruppen kan jag försäkra att alla dekaner och rektorer tar sin uppgift på fullaste allvar. Detta tar sig även uttryck i att man känner sig lätt stressad och lite frustrerad över den uppsjö av ärenden som kontinuerligt och rikligt ramlar ned på ledningsgruppens bord från främst ministeriehåll. Viktiga frågor i sig men den kollektiva upplevelsen är att detta tar tid och energi som vi helst skulle vilja lägga på att utveckla akademin.

Den uppgift som vi nu ägnat en hel del tid och tankemöda åt handlar om frågan hur vi utifrån styrelsens reviderade strategi skall kunna skapa ett handlingsprogram, en vägkarta för hur vi skall kunna nå de visioner och mål som styrelsen uppskisserar. De visioner och mål som styrelsen kommer att fastställa visar självfallet både för ÅA i stort och för oss i ledningsgruppen vart vi bör sträva men samtidigt vet vi att dokument av denna art aldrig kan visa på de konkreta vägar vi skall gå för att nå fram. Därmed ligger det på rektors, och hans ledningsgrupps ansvar att rita upp denna, hela ÅA:s vägkarta. Vi börjar ha en första skiss klar och då vi via diskussioner koordinerat ihop oss med styrelsen och dess reviderade strategi så kommer rektor Hupa, inom en snar framtid då även styrelsen reviderade strategi presenteras, att presentera ledningsgruppens vägkarta för vår personal. Eftersom vi väl inser att vår GPS inte nödvändigtvis alltid visar på de bäst framkomliga vägarna så är det ledningsgruppens förhoppning att vår personal kommer att ge oss feedback så att vi vid behov kan korrigera rutten framåt.

Ha en bra fortsättning på den annalkande våren och terminens sista ansträngningar med studier, undervisning och forskning!

Göran Djupsund

Strategier, fastigheter och campus

Mikko HupaIdag har det gått 85 dagar sedan jag inledde arbetet som ny rektor för Åbo Akademi. Tiden har gått fort och tempot har varit högt. En hel del har hunnit ske och många intressanta initiativ är på gång.

Vi i rektors ledningsgrupp har funderat mycket på hur vi bäst kunde kommunicera vidare våra pågående diskussioner och planer. I den här bloggen kommer vi tillsammans att föra fram våra tankar med en förhoppning att också få ta del av dina kommentarer för att skapa en dialog.

Vart är ÅA på väg?
Akademin är unik, det är vi alla säkert överens om. Men hur skiljer vi oss från mängden, vad är vår profil och styrka? Just nu uppdaterar vi akademins gemensamma strategi. Målet är att tydligt formulera hur vi idag betraktar vårt uppdrag, vår vision samt profilering. Strategiförslaget kommer att gå på remiss i april-maj. Vi presenterar också strategiförslaget för alla intresserade strax efter påsken. Strategiuppdateringen fastställs sedan av styrelsen i juni. Efter sommaren kommer vi tillsammans att fortsätta diskussionen kring hur vi i praktiken förverkligar de mål och den vision som finns i strategin.

Aktuellt på fastighetsfronten
Åbo Akademi besitter sammanlagt 105 000 m2 av utrymmen och våra fastighetskostnader överskrider 12 miljoner euro årligen. Fastigheterna är med andra ord ingen obetydlig fråga. De sätt på vilka Akademin använder dessa utrymmen kan i många fall effektiveras; samtidigt kan också nya campusmiljöer skapas. Vi har två aktuella projekt tillsammans med Åbo universitet gällande precis effektiveringen av utrymmesanvändning. Det ena angår Geohuset (tidigare Chemicum) och det andra IT-ämnenas gemensamma hus på universitetsbacken. Samarbete med vårt grannuniversitet hör till vardagen här i Åbo, därav har vi många fina exempel(bland dem samarbetsgrupperna Bioteknikcentret, PET-centret och Turku Centre for Computer Science (TUCS)).

För en månad sedan lämnade personalen vid ÅA:s IT-ämnen in en skrivelse där de förde fram sin motsättning till flytten från ICT-huset till LT2 på universitetsbacken. Den starka motsättningen till flytten kom som en överraskning för mig, och var naturligtvis bekymrande. Jag ville försöka förstå vilka problemen var som låg bakom en sådan protest, och ifall alternativ till flytten kunde komma på fråga. Jag diskuterade saken med IT-ämnenas professorer, övriga anställda och studenter, med rektorn för Åbo universitet, med representanter för Åbo stad, med tidigare prefekten och nuvarande dekanus för fakulteten för naturvetenskaper och teknik.

Det visade sig slutligen att det var omöjligt att dra tillbaka beslutet då Akademin redan undertecknat avtalen och Åbo stad slagit fast andra planer för ICT-huset. Vi har nu kommit överens med Åbo universitet att våra önskemål beträffande skyltar och kartor skall noggrant beaktas vid den fortsatta planeringen. Det ska märkas tydligt att den nya gemensamma byggnaden också är en del av Åbo Akademins campus.

Det var mycket olyckligt att denna diskussion startade så sent. I fortsättningen hoppas jag att både personal och studerande tar kontakt, i tid, för att lyfta fram och reda ut problem. Vi vinner alla på att svårigheter och problem diskuteras i ett så tidigt skede som möjligt

Campus Gadolinia
En mycket trevlig nyhet kom nyligen från Undervisnings- och kulturministeriet. Akademin har fått en miljon euro för planering av projektet Campus Gadolinia. Tack vare denna finansiering kan ÅA nu inleda planeringen tillsammans med Stiftelsen för Åbo Akademi. Det här är en fin möjlighet att utveckla Biskopsgatans campusmiljö. Här kan vi nu skapa någonting helt nytt och spännande.

 

Jag önskar alla en trevlig påsk!

Mikko Hupa