månadsarkiv: maj 2020

Tack till alla på Åbo Akademi!

Tack till alla på Åbo Akademi! Tack för er förståelse och ert engagemang under corona-nedstängningen, och tack för det ansvar och moraliska mod som ni visat under denna svåra tid. Situationen kring pandemin och begränsandet av smittspridningen av Covid 19 har varit och är fortfarande en utmaning för Åbo Akademis verksamhet och medarbetare. Tack vare de beslut som regeringen fattade i går kan vi dock äntligen börja öppna upp våra lokaler, och de verksamheter som varit svåra eller rentav omöjliga att utföra kan gradvis genomföras igen. Återgången ska dock ske kontrollerat. För att lyckas kommer vi att samarbeta brett inom hela akademin.

Åbo Akademi har följt de nationella riktlinjer och den egna krisledningsgruppens beslut. Krisledningsgruppen har fortlöpande uppdaterat sina beslut utifrån den aktuella situationen. Den har under ledning av prorektor Stefan Willför utfört ett svårt men lyckat arbete för att se till att ingens hälsa sätts på spel. Som rektor har jag naturligtvis följt med läget varje dag och även deltagit i dialogen mellan universitetsrektorerna och utbildnings- och kulturministeriet. De senaste veckorna har dialogen främst handlat om antagning av nya studenter samt om behovet av beredskap och riktlinjer för att på ett ansvarsfullt sätt kunna öppna upp universiteten igen. Vi rektorer har kommit överens om att hålla en övergripande gemensam linje vid landets universitet.

Fortsättningsvis är huvudprincipen att studierna bedrivs på distans där det bara är möjligt, och att den forskning som kan utföras på distans bedrivs så tillsvidare. För att kunna göra en gradvis och förhoppningsvis riskfri återgång till campusverksamhet under kontrollerade former och forskning på laboratorier, bibliotek och fältstationer, har Ledningsrådet vid Åbo Akademi börjat arbeta fram en plan för återhämtning och återanpassning av verksamheten. Vi tar fram en konkret och realistisk plan för stegvis återgång till campus där vi börjar med tre frågor: Bibliotekets gradvisa öppnande, organiseringen av viss undervisning såsom praktik i skolan, och forskningens återgång till särskilda utrymmen på campus, i första hand den forskning som inte kan utföras på distans och som inte hör till den redan undantagna “kritiska forskning” som redan pågått. Forskarna måste nu få tillgång till laboratorier och andra nödvändiga forskningsutrymmen, men under förhållanden där vi fortsätter att undvika smittspridning.

Ledningsrådet tar också fram förslag på hur hantering av nyckelrättigheter, administrativt stöd, städning, undervisningslokaler mm ska öppnas upp på ett ansvarsfullt och smidigt sätt. Vi följer upp och diskuterar de ekonomiska följdverkningarna och hur de kan hanteras rättvist inom vår organisation med hjälp av eventuella stödåtgärder.

Krisledningsgruppen har ansvarat för krisledningen under den tid som akademin varit nedstängd, men i den nya situation som nu råder blir det Åbo Akademis ledning som kommer att fatta flertalet av besluten medan krisgruppen får en rådgivande roll. De stora frågorna diskuterar vi i Ledningsrådet (där dekaner, prorektorer, förvaltningsdirektör, överbibliotekarie, Vasa-rektor, direktör för CLL, studentårens ordförande samt rektor ingår). Varje dekan, direktör, chef, ämnes(kluster)ansvarig, professor och forskningsledare kommer nu att ta ett aktivare grepp om den gradvisa och ansvarsfulla återanpassningen av verksamheten till det vi kallar ”det nya normala” utifrån den gemensamma plan som vi tar fram.

Eftersom vi inte vet hur pandemin utvecklar sig, så behöver vi samtidigt både upprätthålla och utveckla vår beredskap att hantera eventuella nya kriser.

Jag ser ljust på framtiden och gläds åt att med Ledningsrådet, och i samråd med verksamhetens företrädare och krisledningsgruppen, arbeta fram en linje som gör det möjligt för oss som både vill och behöver arbeta på campus att återgå till arbetsplatserna inom Åbo Akademis utrymmen.

Moira