Rektors blogg den 22 februari 2021

Åbo Akademis Bildbank

Inom Åbo Akademi har vi med gemensamma krafter dragit igång ett ambitiöst projekt för att få vår ekonomi på fötter och hitta arbetssätt där vi med stolthet och förvissning om att vi är inne på en hållbar väg kan fortsätta att bygga vårt universitet och erbjuda den kunskap och utbildning som samhället behöver, nu och framöver.

Men hur ska vi egentligen ta itu med dessa framtidsutmaningar, är det många som frågar: Ska vi i första hand försöka locka fler studeranden, och i så fall hur och varifrån? Ska vi lägga extra resurser på att få de studerande färdiga i tid, och hur ska vi i så fall få studerandena själva engagerade i detta? Ska vi se över kursinnehållet och kanske förändra det för att bättre motsvara samhällets krav och önskemål? Hur ska vi veta vilket arbetssätt som funkar bäst? Varför behöver just jag delta – jag drar ju in så mycket externa medel, frågar sig en och annan bland oss?! Vilka risker innebär detta för oss som universitet och som vår gemensamma arbetsplats?

Frågorna kring projektet Robust 24 är många, och alla frågor är berättigade och viktiga att dryfta, trots att det sällan finns helt enkla svar – ibland kan frågorna och svaren t.o.m. te sig motstridiga och därmed i ögonblicket förvirrande. Ett förändringsarbete innebär alltid vissa svårigheter; vi kanske behöver avsluta och gå vidare från verksamheter som med stort engagemang och slit byggts upp, och vi kan känna sorg ifall den tid vi har investerat plötsligt ter sig onödig. Inget arbete är dock onödigt, men just nu står vi, hela Åbo Akademi, inför stora ekonomiska utmaningar, och då behövs nytänkande och kanske tidigare oprövade lösningsmodeller.

Bland mejlen till vår idélåda finns tankar om att öka genomströmningen genom att utveckla ännu bättre digitala lösningar och en mera interaktiv distansundervisning; skapa bättre studieplaner och uppmuntra alla att följa dem; införa obligatoriska träffar med studierådgivare minst en gång per läsår; stöda småbarnsföräldrarnas möjligheter att delta i undervisningen genom korttidsparkering, eller nya samarbeten med Folkhälsan. Andra förslag riktar in sig på fastigheterna och hur man kan sänka kostnaderna för dem, och här nämns exempelvis att valda delar av undervisningen kunde övergå till att ske på distans permanent och att stora delar av administrationen kunde övergå till aktivitetsbaserade kontorslandskap. Därtill kommer konkreta förslag på hur man kan ”städa” organisationen genom att identifiera ”onödiga saker” och sluta göra dem. Alla förslag blir lästa och diskuteras, och samtidigt kanske vi inte kan genomföra dem alla – men all återkoppling är välkommen och bidrar till att vi ska kunna hitta lösningar som ger önskad och hållbar effekt både nu och för framtiden.

Det förekommer inte bara oro för förändring, det förekommer också oro för att man inte ska få utrymme att vara idérik och positiv till de utvecklingsmöjligheter som uppenbarar sig. Det är därför viktigt att vi inom hela Åbo Akademi för en omfattande diskussion och dialog, och det är viktigt att den sker i en god kollegial anda med högt till tak. Det viktigaste är att vi gemensamt försöker vända trenden för allas vårt bästa.

Jag vill tacka för goda förslag och idéer som inkommit via mejl och i olika diskussioner och ser fram emot fortsättningen!

Arbetet med att se över instruktioner (som beslutas av styrelsen) och reglementen (som beslutas av rektor) pågår, och i takt med det ser vi över rollfördelningen och ansvarsfördelningen för utbildningens organisering och genomförande. Processen är långsam tycker många, medan andra oroar sig för att den går för snabbt och att man inte kan få hela bilden serverad först. Men det tar tid att göra en översyn av alla interna dokument. Nästa steg är att se över vår kollegiala struktur och tillse att våra kollegiala organ har fungerande mandat och på bästa sätt kan bidra till Åbo Akademis inre liv och utveckling. Det här arbetet presenteras fortlöpande i nyheterna på våra interna websidor och i rektors kanal på Yammer, och konstruktiva tankar är fortsatt välkomna.

Sista veckan i februari har börjat, många sportar och njuter av vintervädret. I år har vintern varit gynnsam för alla oss som trivs utomhus med aktiviteter som dessutom kan fortsätta den sega Corona-pandemin till trots.

Jag vill önska alla medarbetare och studenter vid Åbo Akademi en skön vintervecka!

Moira von Wright, Rektor

++++

At Åbo Akademi University, we have jointly launched an ambitious project to get our finances back on track and find ways of working where we can continue to build our university with pride and confidence, knowing that we are on a sustainable path, now and in the future.

But how should we really deal with these future challenges, many ask: Should we primarily try to attract more students, and if so, how and where? Should we invest extra resources in getting the students finished on time, and if so, how should we get the students themselves involved in this? Should we review the course content and perhaps change it to better meet society’s requirements and wishes? How do we know which way of working works best? Why do I need to participate – I draw in so much external funds, some of us ask. What risks does this entail for us as a university and workplace?

The questions about the Robust 24 project are many, and all questions are justified and important to discuss, even though there are rarely completely simple answers – sometimes the questions and answers can even seem contradictory and thus at the moment confusing. Change work always involves certain difficulties; we may need to move on from businesses that have built up with great commitment and hard work, and we may feel sad if the time we have invested suddenly seems unneeded. No work is unnecessary, however, but right now we, the entire Åbo Akademi University is facing financial challenges, and therefore new thinking and perhaps previously untried solution models are needed.

Among the emails sent to our idea box are thoughts on developing even better digital solutions and a more interactive distance learning; create better study plans and encourage everyone to follow them; introduce compulsory meetings with study counselors at least once per academic year; support the parents of young children’s opportunities to participate in teaching through short – term parking, or new collaborations with Folkhälsan. Other proposals focus on the properties and how to reduce the costs for them, and here it is mentioned, for example, that selected parts of the teaching could be transferred to distance learning permanently and that large parts of the administration could be transferred to activity-based office landscapes. In addition, there are concrete suggestions on how to ”clean up” the organization by identifying ”unnecessary things” and stopping doing them. All proposals are read and discussed, and at the same time we may not be able to implement them all – but all feedback is welcome and helps us to be able to find solutions that provide the desired and sustainable effect both now and for the future.

There is concern for change, there is also concern that one should not be given space to be creative and positive about the development opportunities that emerge. It is therefore important that we keep up the discussion and dialogue throughout Åbo Akademi University, and that it takes place in a good collegial spirit.

I want to thank you for the suggestions and ideas that have been received via email and in various discussions and look I forward to the continuation!

The work of reviewing instructions (decided by the University Board) and regulations (decided by the Rector) is ongoing. In step with that we review the division of roles and the division of responsibilities for the education’s organization. The process is slow, many think, while others worry that it goes too fast and that you can not get the whole picture served first. But it takes time to review all internal documents. The next step is to review our collegial structure and ensure that our collegial bodies have a functioning mandate and can contribute to Åbo Akademi University’s inner life and development. This work is continuously presented in the news on our internal websites and in the rector’s channel on Yammer. Constructive thoughts are very welcome!

The last week of February has begun, many of you are enjoying the winter weather. This year, the winter has been favorable for all of us who enjoy the outdoors with activities that can continue despite the tough Corona pandemic.

I wish all colleagues, co-workers and students at Åbo Akademi University a wonderful winter week!

Moira von Wright, Rector