Våren kommer med hopp om en ljusare framtid

Vårdagjämning, övergång från vintertid till sommartid, koltrastens sång i våra parker, islossning, tussilago och den första nässelfjärilen – allt detta och mycket mer är välkomna tecken på att vi gått från vinter till vår, och med vårens ljus kommer känslan av hopp och förnyad livslust. Vi vill så gärna kunna njuta av våren, och vi vill så gärna att den pandemi som plågat oss ett drygt år ska lätta. Precis i dessa dagar förefaller incidenstalet ha vänt neråt, och en allt större andel av befolkningen har fått sin första dos Covid-vaccin. Kanske vi går mot en sommar med större frihet än i fjol?

Vid vår gemensamma arbetsplats Åbo Akademi ser vi också positiva tecken och ljusglimtar i verksamheten. Ekonomin visar på ett överskott för 2020, och även om det till en del är ett bokföringstekniskt överskott och till en del beror av lägre konsumtion under Corona-året, är det glädjande att vi kan lämna 2020 bakom oss i positiva ekonomiska tecken.

Vi har rekordmånga sökanden till våra utbildningslinjer, både förstahandssökanden och sökanden som valt våra utbildningsalternativ som andra alternativ. Ökningen är markant, och fortsätter den trend vi sett under de senaste åren. (Även 2020 var ett rekordår vad antalet sökanden beträffade, så vi kan med fog vara glada åt att rekryteringen av nya studeranden ser bra ut). Söktrycket är dock något ojämnt, och där vissa utbildningar ökat extra mycket i popularitet, har andra tappat. Vi har alltså fortfarande mycket att göra på den fronten, och särskilt gäller det rekryteringen till ett antal av våra små ämnen vid våra fakulteter. Inom de ämnesblock där man modigt gått in för att förnya både struktur och innehåll, förefaller söktrycket vara gott. Det är positivt att abiturienterna är så lyhörda att ta till sig av det som är nytt, och jag ser det samtidigt som en utmaning för alla utbildningar inom ÅA att våga visionera och tänka i nya banor.

Åbo Akademi syns och hörs i olika sammanhang i den offentliga debatten. Våra experter är ofta uppskattade gäster i mediala inslag om samhälle, utbildning, hälsa, miljö, teknologi och ekonomi. Ett flertal av våra medarbetare förekommer som regelbundna kolumnister i dagstidningar, andra syns i TV-soffor, medan ytterligare några aktivt tar del i vetenskapsbaserad rådgivning till samhället ibland i mindre synliga, men inte desto mindre viktiga sammanhang. Kort sagt, den forskning och forskningsbaserade kumulativa kunskap vi har, kommer på olika sätt till nytta i vår omvärld.

I en tid av snabba förändringar, stora samhälleliga hotbilder och utmaningar, är det ytterst viktigt att vi, Åbo Akademi, fortsätter att bedriva högklassig internationell forskning utan språkliga och kulturella begränsningar, och att vi samtidigt bejakar behovet av bildning och möjlighet till eftertanke och fortgående analys av vår verksamhet. Det är också viktigt att vi vågar och förmår förnya oss, arbeta mångvetenskapligt över de traditionella ämnes- och fakultetsgränserna. Det är i dessa kontaktytor som innovativa tankar föds, och där våra nya studeranden kan hitta framtidstro i form av öppna möjligheter och lämpliga utmaningar. Det är också här vi kan inspireras av varandra.

Jag hoppas vårens ljus och grönska ska ge er alla inspiration till fortsatt gott arbete för våra gemensamma strategiska målsättningar och för en stark framtid för vårt finlandssvenska universitet.

+++

Spring is coming with the hope of a brighter future

Spring equinox, transition from winter to summer, blackbird song in our parks, ice release, tussilago, and the first nettle butterfly – all this and much more are welcome signs that we have gone from winter to spring, and with the light of spring comes the feeling of hope and renewed zest for life. We really want to be able to enjoy spring, and we really want the pandemic that has plagued us for over a year to ease. Just these days, the incidence rate seems to have turned down, and an increasing proportion of the population has received their first dose of Covid vaccine. Maybe we are heading towards a summer with greater freedom than last year?

At our joint workplace Åbo Akademi University, we also see positive signs and flashes of light. The economy shows a surplus for 2020, and although it is partly an accounting surplus and partly due to lower consumption during the Corona year, it is gratifying that we can leave 2020 behind us in positive economic signs.

We have a record number of applicants for our education lines, both first-time applicants and applicants who have chosen our education alternatives as their other alternatives. The increase is marked, and continues the trend we have seen in recent years. (2020 was also a record year in terms of the number of applicants, so we can rightly be happy that the recruitment of new students looks good). However, the search pressure is somewhat uneven, and where some educations have increased extra much in popularity, others have lost. So, we still have a lot to do on that front, and this is especially true of the recruitment to a number of our small subjects at our faculties. Within the subject blocks where one has bravely gone in to renew both structure and content, the search pressure seems to be good. It is positive that the gymnasium graduates are so sensitive to absorbing what is new. I also see it as a challenge for all educations within ÅAU to dare to vision and think in new directions.

Åbo Åkademi University can be seen and heard in various contexts in the public debate. Our experts are appreciated guests in media features on society, education, health, the environment, technology and economics. Many of our colleaugues appear as regular columnists in newspapers, others appear on TV couches, while a few more actively take part in science-based counseling to society, sometimes in less visible, but nonetheless important contexts. In short, the research and research-based cumulative knowledge we have, is useful in various ways in our world.

In a time of rapid change and major societal threats and challenges, it is extremely important that we, Åbo Akademi University, continue to conduct high-quality international research without linguistic and cultural limitations, and that we simultaneously acknowledge the need for education and the opportunity for reflection and ongoing analysis. of our business. It is also important that we dare and are able to renew ourselves and work multidisciplinary across the traditional subject and faculty boundaries. In these contact areas innovative ideas are born, and this is also where our new students can find faith in the future in the form of open opportunities and suitable challenges.

I hope the spring light and greenery will give you all inspiration for continued good work for our common strategic goals and for a strong future for our University.