Välkomsttal till nya studerande – Welcome to the new students

Bästa nya studerande!

Välkommen! Det är en stor glädje för mig som rektor för Åbo Akademi att få hälsa Dig välkommen till studierna den här höstterminen, 2021. Du kanske är en helt ny studerande på en kandidatutbildning – grattis till ditt val av utbildning. Eller, du kanske är ny studerande på ett magisterprogram med tidigare studieerfarenheter – välkommen tillbaka till oss! Jag hoppas att du ska trivas och känna dig stimulerad av dina lärare, och utmanad att våga bryta ny mark och lära dig helt nya saker, samtidigt som du bygger vänskaper för livet!

Du är nu en av Åbo Akademis nästan femtusen studerande som tillsammans med tusen anställda och omkring sexhundra doktorander, bildar vårt universitet. Vår forskning och utbildning drivs vid fyra fakulteter och vid Centret för livslångt lärande. Vi har också ett stort och välfungerande bibliotek, som är det svenska nationalbiblioteket i Finland. Här kommer du att hitta viktigt studiematerial och fina miljöer för både grupparbeten och självstudier.

Som du vet finns vi på två campus, ett i Åbo och ett i Vasa. Under de senaste åren har vi också byggt ut vårt virtuella campus, som gör det möjligt att ordna utbildning både på distans och på plats. I maj invigdes en ny byggnad i Åbo som vi delar med Åbo universitet, vi kallar den Aurum. I februari invigdes det förnyade Academillbiblioteket i Vasa. Vårt universitet utvecklas hela tiden!

När vi nu inleder terminen har vi, tyvärr, många säkerhetsregler att följa, främst pga covid19. Jag ber att Du regelbundet besöker våra hemsidor. Där uppdaterar vi vad som gäller. Som bekant förändras reglerna beroende på situationen i vår omvärld, och på myndigheternas rekommendationer. Jag vill betona att med vaccin, säkerhetsavstånd, god handhygien och ansiktsmask är man överlag förhållandevis trygg och omgivningen, människorna vid Åbo Akademi, kan då också känna sig trygga!
Begränsningarna finns till för att skydda både oss och andra från smittspridning och svår sjukdom.

Jag hoppas och tror att vi alla så småningom kan lära oss att leva med de förändringar som pandemin kräver. Jag önskar innerligt att vi ska kunna ses allt oftare på våra campus och att ni alla ska få känna er hemmastadda hos oss. Att du ska få möta äldre studerande och lärare/forskare i korridoren, kika in i arbetsrum och laboratorier, och komma in i den akademiska världen med alla sinnen.

Vi strävar efter att vårt universitet ska vara en plattform för mellanmänskliga dialoger och samtal, ny kunskap och inspiration; en språngbräda för framtiden, ett hem för kunskap som du kanske inte ännu kunnat föreställa dig. I vår övergripande gemensamma strategi skriver vi att vi vill vara ett öppet och inkluderande universitet där olika människor ska kunna känna sig välkomna. Vi har ett särskilt intresse och ansvar för Norden, och det nordiska samarbetet är viktigt, liksom hela den internationella utbildnings- och forskningsarenan.

I år firar vi den forskningsbaserade kunskapens år. Vi lyfter särskilt blicken mot samhället utanför universitetet, och vill visa att och hur vår vetenskapligt uppbyggda samlade kunskap kan bidra till en dynamisk och hållbar utveckling både idag och långt in i framtiden.

Du som är här i dag har valt ditt framtidsområde inom någon av våra utbildningar inom humaniora, pedagogik, kultur, samhälle, naturvetenskaper eller teknik. Vi har många utbildningar och ämnen, egentligen en enorm bredd, för att det ska vara möjligt att få en utbildning på svenska och vara aktiv i det finländska samhället på svenska. Men vi vill också ge dig dig möjligheter till en nationell och internationell karriär.

Jag vill uppmuntra dig att ta del av bredden av forskning och vetenskap vid Åbo Akademi. Pröva på nya ämnen och ämneskombinationer; följ med forskningen inom ditt område men ta gärna också en nyfiken titt på andra områden: våra mångvetenskapliga forskningsprofiler erbjuder unika möjligheter till detta.

Delta i samtalen, på campus och i samhället runtom. Förra veckan deltog våra forskare och studerande till exempel i diskussionerna på Europaforum både på plats i Åbo och virtuellt. Här diskuterades artificiell intelligens, vaccinationer och informationsbubblor. Delta och påverka också din egen studiemiljö genom olika kanaler, som föreningar och fakultetsråd. Åbo Akademis Studentkår deltar i rektors ledningsråd och är aktivt med och skapar vårt gemensamma universitet.

Slutligen vill jag uppmuntra dig att vara modig; att vara den som inleder ett samtal med någon du inte känner. Och om vi möts på gatan så hoppas jag att Du ropar hej Moira, och kanske stannar mig så att vi kan tala om dina studier, om hur du trivs och om just dina förväntningar på framtiden. Säg hej till varandra och ta hand om varandra. Det är en uppmaning som är speciellt viktig nu, när ni alla möts alldeles i början av en ny studievardag både virtuellt och på campus.

Bästa studerande: Varmt välkommen till Åbo Akademi!

Dear Students!

Welcome! It is a great pleasure for me as Rector of Åbo Akademi University to welcome you to study this autumn semester, 2021. You may be a completely fresh student on a bachelor’s degree – congratulations on your choice of education. Or, you may be a student on a master’s program with previous study experience – welcome back to the university! I hope you enjoy and feel stimulated by your teachers, and challenged to dare to break new ground and learn completely new things, while building friendships for life!

You are now one of Åbo Akademi University’s almost five thousand students who, together with a thousand employees and around six hundred doctoral students form our university. Our research and education are conducted at four faculties and at the Center for Lifelong Learning. We also have a large and well-functioning library, which is the Swedish National Library in Finland. Here you will find important study material, and nice environments for group work and self-study.

As you may know, we are situated on two campuses, one in Turku and one in Vaasa. In recent years, we have also expanded our virtual campus, which makes it possible to arrange teaching both at a distance and on site. In May, a new building, which we share with the University of Turku, was inaugurated in Turku – we call it Aurum. In February, the renewed Library in Academill in Vaasa was opened. Our university is constantly evolving!
As we now begin the semester, we, unfortunately, have many safety rules to follow, mainly due to Covid19. I ask that you regularly visit our websites. There we update what applies. As you know, the rules change depending on the situation in our world, and on the authorities’ recommendations. I want to emphasize that with vaccines, safety distances, good hand hygiene and face masks, you are generally relatively safe and the environment, all of us at Åbo Akademi University, can then also feel safe!

The restrictions exist to protect both us and others from the spread of infection and serious illness.

I hope and believe that we can all eventually learn to live with the changes that the pandemic requires. I sincerely wish that we could meet more often on our campus and that you should all be able to feel at home with us and that you should meet older students and teachers and researchers in the corridors, look into offices and laboratories, and enter the academic world with all your senses.

We strive for our university to be a platform for dialogue and conversation, new scientific knowledge and inspiration; a gateway to the future, a home for knowledge that you may not yet have been able to grasp before. In our overall common strategy, we emphasise that we want to be an open and inclusive university where all of us may feel welcome.
In 2021 we celebrate the year of science-based knowledge. We engage in society, and want to show how our science-based knowledge can contribute to a dynamic and sustainable development both today and far into the future.

You who are here today have chosen your future area in one of our programs and subjects in the humanities, pedagogy, culture, society, natural sciences or technology.
I want to encourage you to take part in the variety of research and science at Åbo Akademi University. Try new subjects and subject combinations; follow the research in your subject field, and feel free to take a look at other areas: our multidisciplinary research profiles offer unique opportunities for this.

Engage in conversations, on campus and in the community around you. Last week, for example, our researchers and students participated in the discussions at Europe Forum both on site in Turku and virtually, with discussions on artificial intelligence, vaccinations and information bubbles etc. Also influence your own study environment through various channels, such as associations and faculty councils. Åbo Akademi University’s Student Union participates in the rector’s management council and is actively involved in developing our university.

Finally, I want to encourage you to be brave; be the one initiating a conversation with someone you do not know. And if we meet on the street, I hope you say “Hi Moira”, and maybe stop me for a chat about your studies, about how you are doing and about your expectations for the future. Say hello to each other and take care of each other. It is a call that is especially important now, when we all meet at the very beginning of a new academic year, may it be on campus or on the net.

Dear student: A warm welcome to Åbo Akademi University!