Högskolestiftelsen i Österbotten 30 år

Rektors hälsning på 30 års-jubileumsfesten för Högskolestiftelsen i Österbotten
Vasa 20.10.2021

Bästa vänner,

”Man ska aldrig älska sina aktier,” lär Finlands första kvinnliga apotekare, Ann-Mari Finnilä, ha sagt när Högskolestiftelsen splittade och sålde ut de Nokia-aktier hon donerat i mars år 2000. Hon var nöjd med Högskolestiftelsens agerande. De följande åren visade nämligen att stiftelsen gjort alldeles rätt. Ann-Mari Finniläs donation till Högskolestiftelsen för att främja Åbo Akademis verksamhet i Vasa har hittills gett en utdelning på över 14 miljoner euro till vår forskning och utbildning. Det är vi mycket tacksamma för.

Tack vare stödet från Högskolestiftelsen och Ann-Mari Finniläs fond har Åbo Akademis forskare och lärare i Vasa under årens lopp kunnat genomföra ett stort antal intressanta och viktiga forsknings- och utvecklingsprojekt. Flera av våra medarbetare har fått ta emot Ann-Mari Finniläs pris – ett fint uttryck för uppskattning. Stödet till våra doktorander och studerande är oerhört värdefullt.

Högskolestiftelsen beskriver sig som en aktiv och initiativrik stiftelse – och det är en beskrivning som Åbo Akademi gärna kan instämma i. Högskolestiftelsen bidrog redan före Ann-Mari Finniläs donation till utvecklingen vid Åbo Akademi i Vasa, bland annat med stöd för professuren i vårdvetenskap och ett omfattande internationellt kunskapsutbyte på det pedagogiska området genom samarbete kring lärarutbildning i Morogoro i Tanzania. Det var framsynt, sett med dagens ögon. I dag verkar vi för ett utökat samarbete med vårt grannland Sverige för att bidra med kunskap om undervisning och lärande, och i gengäld utbyta erfarenheter inom forskning och utveckling.

Vårdvetenskapen har vuxit vetenskapligt, och medverkar numera i Åbo Akademis forskningsprofil ”Lösningar för hälsa”. Inom de finländska universitetens och högskolornas globaliseringsprogram deltar Åbo Akademi i ett innovationsnätverk för lärande och undervisning i Afrika.

Stödet till utbildningen i energiteknik i samband med Högskolestiftelsens tjugoårsjubileum lade grunden för en lyckad satsning på en framtidsbransch som blir allt viktigare med tanke på vår tids klimatutmaningar. I år har vi kunnat utvidga diplomingenjörsutbildningen med ett magisterprogram i informationsteknologi, även det tack vara Högskolestiftelsens bidrag. Och jag vill inflika betydelsen av det goda samarbetet med yrkeshögskolan Novia som gör att vi kan täcka in olika aspekter av vetande och praktiskt kunnade.

En god samverkan med finansiären kan bygga de långsiktiga och hållbara förutsättningar som nydanande forskning och utbildning behöver.

I Åbo Akademis gemensamma övergripande strategi lyfter vi fram betydelsen av att odla kreativa och språkmedvetna bildningsmiljöer med reflekterat tänkande och bred vetenskaplig läskunnighet på en internationell arbetsplats. Högskolestiftelsens nya Research Fellowship Programme in Education klingar väl med ambitionerna för våra bildningsmiljöer vid Åbo Akademi, liksom med det ökande behovet av forskning för en god skola och ett livslångt lärande för alla. Fellow Researcher, Professor Xiao Lan Curdt-Christiansens föreläsning om betydelsen av språkliga val i familjen berörde ett spännande tema, som också anknyter till vår minoritetsforskning. Vi ser verkligen fram emot de goda kunskapsutbyten och de inspirerande vetenskapliga diskussioner som fellowship-programmet inbjuder till.

Det känns fint att blicka tillbaka på trettio år av samverkan mellan Högskolestiftelsen i Österbotten och Åbo Akademi i Vasa. Forskning och forskningsbaserad utbildning behöver sina regionala bundsförvanter, inte bara med tanke på de ekonomiska resurserna utan också som en part för samskapande och samproduktion. Forskningen vid ett universitet är och ska vara fri, men forskningen ska också bidra till att lösa vår tids stora utmaningar.

Ingen forskning genomförs i ett tomrum; det finns alltid en kontext – ett samhälle att forska i, om och för. Utan växelverkan med omgivande samhälle, förlorar forskningen en väsentlig dimension.

En god samverkan med finansiären kan bygga de långsiktiga och hållbara förutsättningar som nydanande forskning och utbildning behöver med allt vad det innebär av risktagning och misstag längs vägen – vetenskapliga framsteg kommer inte av sig självt, utan kräver en stödjande och respektfull omgivning, och att kunna erbjuda en sådan är bara möjligt då universitet, högskola och finansiärer samverkar för gemensamma mål. Tillsammans har Högskolestiftelsen och Åbo Akademi en ypperlig möjlighet att göra skillnad, i Österbotten, i Svenskfinland, i Norden och globalt.

Tack!