Kategoriarkiv: Tal

Högskolestiftelsen i Österbotten 30 år

Rektors hälsning på 30 års-jubileumsfesten för Högskolestiftelsen i Österbotten
Vasa 20.10.2021

Bästa vänner,

”Man ska aldrig älska sina aktier,” lär Finlands första kvinnliga apotekare, Ann-Mari Finnilä, ha sagt när Högskolestiftelsen splittade och sålde ut de Nokia-aktier hon donerat i mars år 2000. Hon var nöjd med Högskolestiftelsens agerande. De följande åren visade nämligen att stiftelsen gjort alldeles rätt. Ann-Mari Finniläs donation till Högskolestiftelsen för att främja Åbo Akademis verksamhet i Vasa har hittills gett en utdelning på över 14 miljoner euro till vår forskning och utbildning. Det är vi mycket tacksamma för.

Tack vare stödet från Högskolestiftelsen och Ann-Mari Finniläs fond har Åbo Akademis forskare och lärare i Vasa under årens lopp kunnat genomföra ett stort antal intressanta och viktiga forsknings- och utvecklingsprojekt. Flera av våra medarbetare har fått ta emot Ann-Mari Finniläs pris – ett fint uttryck för uppskattning. Stödet till våra doktorander och studerande är oerhört värdefullt.

Högskolestiftelsen beskriver sig som en aktiv och initiativrik stiftelse – och det är en beskrivning som Åbo Akademi gärna kan instämma i. Högskolestiftelsen bidrog redan före Ann-Mari Finniläs donation till utvecklingen vid Åbo Akademi i Vasa, bland annat med stöd för professuren i vårdvetenskap och ett omfattande internationellt kunskapsutbyte på det pedagogiska området genom samarbete kring lärarutbildning i Morogoro i Tanzania. Det var framsynt, sett med dagens ögon. I dag verkar vi för ett utökat samarbete med vårt grannland Sverige för att bidra med kunskap om undervisning och lärande, och i gengäld utbyta erfarenheter inom forskning och utveckling.

Vårdvetenskapen har vuxit vetenskapligt, och medverkar numera i Åbo Akademis forskningsprofil ”Lösningar för hälsa”. Inom de finländska universitetens och högskolornas globaliseringsprogram deltar Åbo Akademi i ett innovationsnätverk för lärande och undervisning i Afrika.

Stödet till utbildningen i energiteknik i samband med Högskolestiftelsens tjugoårsjubileum lade grunden för en lyckad satsning på en framtidsbransch som blir allt viktigare med tanke på vår tids klimatutmaningar. I år har vi kunnat utvidga diplomingenjörsutbildningen med ett magisterprogram i informationsteknologi, även det tack vara Högskolestiftelsens bidrag. Och jag vill inflika betydelsen av det goda samarbetet med yrkeshögskolan Novia som gör att vi kan täcka in olika aspekter av vetande och praktiskt kunnade.

En god samverkan med finansiären kan bygga de långsiktiga och hållbara förutsättningar som nydanande forskning och utbildning behöver.

I Åbo Akademis gemensamma övergripande strategi lyfter vi fram betydelsen av att odla kreativa och språkmedvetna bildningsmiljöer med reflekterat tänkande och bred vetenskaplig läskunnighet på en internationell arbetsplats. Högskolestiftelsens nya Research Fellowship Programme in Education klingar väl med ambitionerna för våra bildningsmiljöer vid Åbo Akademi, liksom med det ökande behovet av forskning för en god skola och ett livslångt lärande för alla. Fellow Researcher, Professor Xiao Lan Curdt-Christiansens föreläsning om betydelsen av språkliga val i familjen berörde ett spännande tema, som också anknyter till vår minoritetsforskning. Vi ser verkligen fram emot de goda kunskapsutbyten och de inspirerande vetenskapliga diskussioner som fellowship-programmet inbjuder till.

Det känns fint att blicka tillbaka på trettio år av samverkan mellan Högskolestiftelsen i Österbotten och Åbo Akademi i Vasa. Forskning och forskningsbaserad utbildning behöver sina regionala bundsförvanter, inte bara med tanke på de ekonomiska resurserna utan också som en part för samskapande och samproduktion. Forskningen vid ett universitet är och ska vara fri, men forskningen ska också bidra till att lösa vår tids stora utmaningar.

Ingen forskning genomförs i ett tomrum; det finns alltid en kontext – ett samhälle att forska i, om och för. Utan växelverkan med omgivande samhälle, förlorar forskningen en väsentlig dimension.

En god samverkan med finansiären kan bygga de långsiktiga och hållbara förutsättningar som nydanande forskning och utbildning behöver med allt vad det innebär av risktagning och misstag längs vägen – vetenskapliga framsteg kommer inte av sig självt, utan kräver en stödjande och respektfull omgivning, och att kunna erbjuda en sådan är bara möjligt då universitet, högskola och finansiärer samverkar för gemensamma mål. Tillsammans har Högskolestiftelsen och Åbo Akademi en ypperlig möjlighet att göra skillnad, i Österbotten, i Svenskfinland, i Norden och globalt.

Tack!

Husö-samarbetet 60 år

Rektors hälsning, 16.9.2021 på Husö biologiska station, Åland.

Ärade Lantråd, Minister, gäster, kära Husös vänner,

Åland firar 100 år av självstyrelse, och samtidigt firar samarbetet mellan Åbo Akademi och Ålands Landskapsregering 60 år – bägge värda att uppmärksammas och firas.

Åbo Akademis strategi går under rubriken Det havsnära bildningsuniversitetet: Vi gillar havet, vi vill ta väl hand om det, vi utforskar det och problematiserar livet i relation till det. Och vi gör det gärna tillsammans. I dag firar vi samarbetet mellan oss och Åland. Den sextioåriga överenskommelsen gällande Husö biologiska station är ett utmärkt exempel på samarbete när det är som bäst: ett gemensamt, långsiktigt och hållbart engagemang som förenar forskning, utbildning och samverkan kring kärleken till havet och skärgården; som förenar universitetet, samhället, kulturen och naturen; Åbo Akademi och Åland.

Stiftelsen för Åbo Akademi hade genom en testamentsdonation under 1940-talet erhållit fastigheten Husö här på Bergö på Åland, och 1959 grundade SÅA och Åbo Akademi Husö biologiska station. Bara två år senare, 1961, var tiden mogen för att formalisera samverkan mellan Åbo Akademi och det åländska samhället, mellan kunskapsproducent och mottagare av nya rön kring de åländska kust- och insjömiljöerna. På många sätt var samarbetsavtalet från 1961 banbrytande och framsynt, och denna långvariga samverkan symboliserar behovet av på vetenskaplig grund framtagen ny kunskap som bas för samhällets beslutsfattande i komplicerade frågor kring både utnyttjande och skydd av den känsliga åländska vattenmiljön.

Idag är Husö en väl fungerande fältstation utrustad med moderna laboratorier och specialanpassad utrustning. Husö utgör även en integrerad nod i ett nationellt och internationellt nätverk av marina fältstationer. Husö är även en viktig komponent i Åbo Akademis mångvetenskapliga forskningsprofil Havet. Ålands första havsplan, som antogs i mars, bygger på tillgång till goda ekologiska bakgrundsdata som överenskommelsen om Husö biologiska station kunnat bidra till att generera, men också på det kunskapsutbyte och den förståelse för livet i, på och vid havet som byggts upp under decennier av samarbete och dialog. Till exempel samverkar Åbo Akademi och Ålands landskapsregering under åren 2016-2023 kring en omfattande kartering av undervattensnaturen i de åländska kustvattnen.

Åbo Akademis hjärta klappar även i övrigt varmt för kontakterna med det åländska samhället, och vi bygger gärna ut vårt samarbete. Vi möts också kring framtidens ”välmående människor vars inneboende resurser växer”, ett av Ålands strategiska utvecklingsmål för ett bärkraftigt samhälle. För närvarande pågår en kompletterande utbildning för lärarbehörighet inom småbarnspedagogik på beställning av landskapsregeringen; Åbo Akademi, Centret för livslångt lärande och Öppna högskolan samarbetar kring utbildningspaketet som till största delen ordnas här på Åland. Vidare planeras nu ett samarbete mellan landskapsregeringen och Åbo Akademi beträffande den lärarutbildning som vi startar i Sverige hösten 2023.

Sex decennier av havsforskning och kunskapsutbyte med Husö biologiska station som nav har gett oss värdefull kunskap, fördjupad förståelse och goda relationer att upprätthålla och utveckla under kommande decennier. Så vill vi fortsätta, i sex decennier till, och ännu fler efter det.

Välkomsttal till nya studerande – Welcome to the new students

Bästa nya studerande!

Välkommen! Det är en stor glädje för mig som rektor för Åbo Akademi att få hälsa Dig välkommen till studierna den här höstterminen, 2021. Du kanske är en helt ny studerande på en kandidatutbildning – grattis till ditt val av utbildning. Eller, du kanske är ny studerande på ett magisterprogram med tidigare studieerfarenheter – välkommen tillbaka till oss! Jag hoppas att du ska trivas och känna dig stimulerad av dina lärare, och utmanad att våga bryta ny mark och lära dig helt nya saker, samtidigt som du bygger vänskaper för livet!

Du är nu en av Åbo Akademis nästan femtusen studerande som tillsammans med tusen anställda och omkring sexhundra doktorander, bildar vårt universitet. Vår forskning och utbildning drivs vid fyra fakulteter och vid Centret för livslångt lärande. Vi har också ett stort och välfungerande bibliotek, som är det svenska nationalbiblioteket i Finland. Här kommer du att hitta viktigt studiematerial och fina miljöer för både grupparbeten och självstudier.

Som du vet finns vi på två campus, ett i Åbo och ett i Vasa. Under de senaste åren har vi också byggt ut vårt virtuella campus, som gör det möjligt att ordna utbildning både på distans och på plats. I maj invigdes en ny byggnad i Åbo som vi delar med Åbo universitet, vi kallar den Aurum. I februari invigdes det förnyade Academillbiblioteket i Vasa. Vårt universitet utvecklas hela tiden!

När vi nu inleder terminen har vi, tyvärr, många säkerhetsregler att följa, främst pga covid19. Jag ber att Du regelbundet besöker våra hemsidor. Där uppdaterar vi vad som gäller. Som bekant förändras reglerna beroende på situationen i vår omvärld, och på myndigheternas rekommendationer. Jag vill betona att med vaccin, säkerhetsavstånd, god handhygien och ansiktsmask är man överlag förhållandevis trygg och omgivningen, människorna vid Åbo Akademi, kan då också känna sig trygga!
Begränsningarna finns till för att skydda både oss och andra från smittspridning och svår sjukdom.

Jag hoppas och tror att vi alla så småningom kan lära oss att leva med de förändringar som pandemin kräver. Jag önskar innerligt att vi ska kunna ses allt oftare på våra campus och att ni alla ska få känna er hemmastadda hos oss. Att du ska få möta äldre studerande och lärare/forskare i korridoren, kika in i arbetsrum och laboratorier, och komma in i den akademiska världen med alla sinnen.

Vi strävar efter att vårt universitet ska vara en plattform för mellanmänskliga dialoger och samtal, ny kunskap och inspiration; en språngbräda för framtiden, ett hem för kunskap som du kanske inte ännu kunnat föreställa dig. I vår övergripande gemensamma strategi skriver vi att vi vill vara ett öppet och inkluderande universitet där olika människor ska kunna känna sig välkomna. Vi har ett särskilt intresse och ansvar för Norden, och det nordiska samarbetet är viktigt, liksom hela den internationella utbildnings- och forskningsarenan.

I år firar vi den forskningsbaserade kunskapens år. Vi lyfter särskilt blicken mot samhället utanför universitetet, och vill visa att och hur vår vetenskapligt uppbyggda samlade kunskap kan bidra till en dynamisk och hållbar utveckling både idag och långt in i framtiden.

Du som är här i dag har valt ditt framtidsområde inom någon av våra utbildningar inom humaniora, pedagogik, kultur, samhälle, naturvetenskaper eller teknik. Vi har många utbildningar och ämnen, egentligen en enorm bredd, för att det ska vara möjligt att få en utbildning på svenska och vara aktiv i det finländska samhället på svenska. Men vi vill också ge dig dig möjligheter till en nationell och internationell karriär.

Jag vill uppmuntra dig att ta del av bredden av forskning och vetenskap vid Åbo Akademi. Pröva på nya ämnen och ämneskombinationer; följ med forskningen inom ditt område men ta gärna också en nyfiken titt på andra områden: våra mångvetenskapliga forskningsprofiler erbjuder unika möjligheter till detta.

Delta i samtalen, på campus och i samhället runtom. Förra veckan deltog våra forskare och studerande till exempel i diskussionerna på Europaforum både på plats i Åbo och virtuellt. Här diskuterades artificiell intelligens, vaccinationer och informationsbubblor. Delta och påverka också din egen studiemiljö genom olika kanaler, som föreningar och fakultetsråd. Åbo Akademis Studentkår deltar i rektors ledningsråd och är aktivt med och skapar vårt gemensamma universitet.

Slutligen vill jag uppmuntra dig att vara modig; att vara den som inleder ett samtal med någon du inte känner. Och om vi möts på gatan så hoppas jag att Du ropar hej Moira, och kanske stannar mig så att vi kan tala om dina studier, om hur du trivs och om just dina förväntningar på framtiden. Säg hej till varandra och ta hand om varandra. Det är en uppmaning som är speciellt viktig nu, när ni alla möts alldeles i början av en ny studievardag både virtuellt och på campus.

Bästa studerande: Varmt välkommen till Åbo Akademi!

Dear Students!

Welcome! It is a great pleasure for me as Rector of Åbo Akademi University to welcome you to study this autumn semester, 2021. You may be a completely fresh student on a bachelor’s degree – congratulations on your choice of education. Or, you may be a student on a master’s program with previous study experience – welcome back to the university! I hope you enjoy and feel stimulated by your teachers, and challenged to dare to break new ground and learn completely new things, while building friendships for life!

You are now one of Åbo Akademi University’s almost five thousand students who, together with a thousand employees and around six hundred doctoral students form our university. Our research and education are conducted at four faculties and at the Center for Lifelong Learning. We also have a large and well-functioning library, which is the Swedish National Library in Finland. Here you will find important study material, and nice environments for group work and self-study.

As you may know, we are situated on two campuses, one in Turku and one in Vaasa. In recent years, we have also expanded our virtual campus, which makes it possible to arrange teaching both at a distance and on site. In May, a new building, which we share with the University of Turku, was inaugurated in Turku – we call it Aurum. In February, the renewed Library in Academill in Vaasa was opened. Our university is constantly evolving!
As we now begin the semester, we, unfortunately, have many safety rules to follow, mainly due to Covid19. I ask that you regularly visit our websites. There we update what applies. As you know, the rules change depending on the situation in our world, and on the authorities’ recommendations. I want to emphasize that with vaccines, safety distances, good hand hygiene and face masks, you are generally relatively safe and the environment, all of us at Åbo Akademi University, can then also feel safe!

The restrictions exist to protect both us and others from the spread of infection and serious illness.

I hope and believe that we can all eventually learn to live with the changes that the pandemic requires. I sincerely wish that we could meet more often on our campus and that you should all be able to feel at home with us and that you should meet older students and teachers and researchers in the corridors, look into offices and laboratories, and enter the academic world with all your senses.

We strive for our university to be a platform for dialogue and conversation, new scientific knowledge and inspiration; a gateway to the future, a home for knowledge that you may not yet have been able to grasp before. In our overall common strategy, we emphasise that we want to be an open and inclusive university where all of us may feel welcome.
In 2021 we celebrate the year of science-based knowledge. We engage in society, and want to show how our science-based knowledge can contribute to a dynamic and sustainable development both today and far into the future.

You who are here today have chosen your future area in one of our programs and subjects in the humanities, pedagogy, culture, society, natural sciences or technology.
I want to encourage you to take part in the variety of research and science at Åbo Akademi University. Try new subjects and subject combinations; follow the research in your subject field, and feel free to take a look at other areas: our multidisciplinary research profiles offer unique opportunities for this.

Engage in conversations, on campus and in the community around you. Last week, for example, our researchers and students participated in the discussions at Europe Forum both on site in Turku and virtually, with discussions on artificial intelligence, vaccinations and information bubbles etc. Also influence your own study environment through various channels, such as associations and faculty councils. Åbo Akademi University’s Student Union participates in the rector’s management council and is actively involved in developing our university.

Finally, I want to encourage you to be brave; be the one initiating a conversation with someone you do not know. And if we meet on the street, I hope you say “Hi Moira”, and maybe stop me for a chat about your studies, about how you are doing and about your expectations for the future. Say hello to each other and take care of each other. It is a call that is especially important now, when we all meet at the very beginning of a new academic year, may it be on campus or on the net.

Dear student: A warm welcome to Åbo Akademi University!

Europaforum 2021

Åbo Akademis rektors välkomstord vid öppnandet av Europaforum i Åbo den 25 augusti 2021

Det är en stor glädje för mig att framföra Åbo Akademis hälsningar till Europaforum 2021. Europaforum, som anordnas här i Åbo, är en viktig mötesplats för en samhällelig dialog kring Europafrågor där vetenskap, politik, offentlig sektor och näringsliv möts. Tack att ni deltar!

De frågor som vi diskuterar under de närmaste dagarna berör vår gemensamma värld, för trots att våra handlingar på en lokal nivå i första hand syns där de utförs, så utgör vår tids stora problem av gemensamma globala frågor; miljö, säkerhet, demokrati, artificiell intelligens och betydelsen av forskningsbaserad kunskap och bildning. Europaforum handlar alltså inte bara om EU eller Europa, men handlar om att problematisera och lyfta gemensamma globala frågor i det öppna samtalsklimat som vi värnar om i Europa – det samtal och kritiska prövande som bildar grunden för vårt bildningsväsen och vårt kunskapssökande.

Hyvät osallistujat. Vietämme nyt kolme päivää Europpaforuumia – josta huominen on myös Itämeren päivä. Eri tahojen kohtaaminen, tieteen ja politiikan avoin keskustelu on tärkeä osa meidän eurooppalaista traditiota; Åbo Akademin tutkijat ja opiskelijat osallistuvat monella eri tavalla tämän vuoden Eurooppaforumiin. Tämän forumin yhteydessä vietämme huomenna myös Itämeren päivää. Toivon, että meidän ylipistojen tuomaa tieteen pohjalle rakennettua tietoa otetaan vastaan myös poliittisella taholla.

Through the variety of topics and discussions that this European Forum contains, we celebrate research-based knowledge and dialogue between politics, trade & industry, and science. At Åbo Akademi University, together with the University of Turku, we plan to develop a Masters Program in European Studies – including several different disciplines from the social sciences and the humanities. This way we can strengthen our research in European studies and offer widened scientific perspectives on the pressing issues that are being brought up in forums such as this one; Issues of climate adaptation, resilience, safety, democratic participation, human rights, information bubbles etc. One can hardly over-emphasise the importance of independent research based knowledge and higher education that gives base for reflected judgments and informed decisions in the political sphere. The openness and freedom that we cherish can never be taken for granted – it needs a constant flow of discussions, deliberations and new scientific knowledge. It needs an educated knowledgeable public and engaged students, as well. And, finally, I am sorry to say that even in Finland we painfully experience a threat now that budget cuts directed towards science are on the government’s agenda.

We incessantly have to defend the university and its fundamental position in the open democratic society.