månadsarkiv: maj 2022

Undervisning i systematisk teologi läsåret 2022-2023

Hur passar kontaktundervisningen under läsåret 2022-2023 in i examen? 

Se Studiehandboken för närmare information om de olika kurserna, samt om vilka kurser som ingår i de olika modulerna.

Magisternivån

Fördjupning i systematisk teologi – gemensam modul 4 x 5 sp = 20 sp

Observera att vissa kurser har bytt namn, tag kontakt om du vill diskutera studieupplägget!

 • Systematisk teologi i kontext – läskurs på Moodle (Björn)
 • Dogmatik i historia och nutid – kontaktundervisning under period 2 (Björn)
 • Teologisk etik med religionsfilosofi i historia och nutid – läskurs på Moodle (Björn eller Heidi)

Alternativa kurser, välj en av följande:

 • Centrala teologer – läskurs, diskutera litteratur med Anni Maria eller Björn
 • Hermeneutik: texttolkning och självförståelse – kontaktundervisning under period 4 (Björn)

 

Fördjupningsblock – välj en av dessa valbara moduler beroende på ämnet för gradun (4 x 5 sp = 20 sp)

Dogmatik:

 • Fördjupning i dogmatik – 4 kurser (Anni Maria)
 • Tidig kyrklig och medeltida teologi  – 4 kurser (Anni Maria)
 • Att möta andra – 4 kurser (Anni Maria); under period 3 ges kursen Religionsteologi och religionsdialog som kontaktundervisning (Anni Maria)

Teologisk etik med religionsfilosofi:

De här modulerna har förändrats, så att det finns en modul i respektive teologisk etik, religionsfilosofi och livsåskådningsforskning

 • Fördjupning i teologisk etik – 4 kurser (Björn/Heidi), under period 2 ger Heidi på engelska kursen Theological Ethics between Theory and Praxis som kontaktundervisning. Dessutom kan man under period 3 gå kursen Religious Diversity, Minorities and the Law (Pamela Slotte), och kursen Social Exclusion: Oppression and Resistance in the Theological Imaginary of the Latin West (Laura Hellsten). Inom ämnet filosofi ges kursen Hållbarhet och etik, likaså under period 3 (Camilla Kronqvist).
 • Fördjupning i religionsfilosofi – 4 kurser (Björn/Anni Maria/Heidi) , under läsåret ges som kontaktundervisning de valbara kurserna Religionsteologi och religionsdialog (Anni Maria), period 3, samt Hermeneutik: texttolkning och självförståelse (Björn), period 4.
 • Fördjupning i livsåskådningsforskning – 4 kurser (Björn) Som kontaktundervisning ges under period 3 kursen Social Exclusion: Oppression and Resistance in the Theological Imaginary of the Latin West (Laura H)

Dessutom finns det en engelskspråkig modul utformad för Masterprogrammet i Social Exclusion, som också är öppen för andra teologer.

 • Advanced Perspectives on Social Exclusion – 4 kurser (Heidi) Av kurserna ges som kontaktundervisning Theological Ethics in Theory and Practice (Heidi), period 2, och Medieval Cosmologies and the Art of Sustainability for the future (Laura H), period 3 + 4.

 

Seminariet i systematisk teologi 10 sp – förutsätter 2 terminer aktivt deltagande med framläggande av preliminära idéer för gradun 1-2 gånger samt gradutext 2 gånger och fungerande som opponent 2 gånger; det här kan gärna spridas ut över flera terminer.  Seminariet samlas var tredje onsdag med början 21.9. (Björn, Anni Maria och Heidi)

 

Kandidatnivån

Grundstudier i teologi

Kursen Religioner och livssyner heter numera  Introduktion till teologisk etik med religionsfilosofi, 5 sp, period 1 (Heidi).  Det är en obligatorisk kurs inom grundstudierna.

Valbara kurser (Temakurs)

Kristendomens rötter 10 sp (Anni Maria + flera gästföreläsare), kursen kan avläggas i kombination med en studieresa till Rom eller utan studieresa. Period 1 + 2

Valfria kurser i enskilda teologiska ämnen:

Självstudiekurser:

Att tala om kristen tro idag 10 sp (Anni Maria)

Den lutherska bekännelsen 10 sp (Anni Maria)

Nutida teologisk etik 10 sp (Heidi)

Äktenskap och sexualitet – ett teologiskt perspektiv 10 sp (Heidi)