Elevvårdsteam

I skolorna verkar ett elevvårdsteam som oftast består av skolans rektor/skolföreståndare, skolpsykolog/skolkurator, skolhälsovårdare, speciallärare/klasslärare/ämneslärare, i åk 7-9 elevhandledare samt vid behov övriga sakkunniga (t.ex. en representant från barnskyddet eller skolläkare).

Teamet fungerar skolvis och sammankommer regelbundet. Till uppgifterna hör bl.a. att verkställa det övergripande elevvårdsarbetet, förebyggande elevvård och uppdatering av olika planer.

Vid behov ordnas dessutom s.k. individuella elevvårdsmöten, i vilka en enskild elevs ärenden behandlas. Vårdnadshavarna meddelas om detta och skall även ges möjlighet att delta. Beroende på åldern kan också eleven själv delta.

I sådana här möten deltar endast de personer från skolan eller myndigheter utanför skolan som ärendet omedelbart berör. Sådana personer kan vara rektorn/skolföreståndaren, klassföreståndaren eller elevens lärare, skolhälsovårdaren, specialläraren, ett skolgångsbiträde som arbetar med eleven, skolpsykologen eller skolkuratorn. Vidare kan i årskurserna 7-9 också studiehandledaren delta. Vid behov kallas skolläkaren och/eller en socialarbetare inom barnskyddet till mötet. Beslutet om vilka som deltar fattas separat för varje enskilt ärende och beroende på vad saken gäller. I regel strävar man efter att det endast är några få personer som deltar i ett individuellt elevvårdsmöte.

I allt elevvårdsarbete är samarbetet mellan hemmet och skolan väldigt viktigt. Elevvårdsarbetet styrs av sekretess och av respekt för eleverna och deras familjer.

Dela med dig av den här sidan:

Senast uppdaterad den 29 juni, 2011 klockan 13:41 | Postad av