Undervisning för elever med invandrarbakgrund

Eleverna med invandrarbakgrund utgör en mycket blandad grupp. Hit hör både sådana barn och unga med invandrarbakgrund som har flyttat till Finland och sådana som är födda i Finland. Elevernas kulturella bakgrund, skolhistoria och tidigare erfarenheter påverkar deras beredskap för att hantera skolgången. En del elever kan sakna, oberoende av ålder, tidigare erfarenheter av småbarnsfostran och skolgång. Därför kan dessa elever sakna skriv- och läsfärdigheter.

I undervisningen av elever med invandrarbakgrund beaktas elevens bakgrund och utgångsläge, såsom modersmål och kultur, orsaken till invandringen och tiden som de varit i Finland. Undervisningen skall stödja elevens utveckling till en aktiv och harmonisk medlem såväl i den finländska språk- och kulturgemenskapen som i den egna språk- och kulturgemenskapen.

Invandrarna får vid behov undervisning i svenska eller finska som andraspråk i stället för undervisning i modersmål och litteratur. Man ordnar även i mån av möjlighet undervisning i elevernas eget modersmål.

Elever med invandrarbakgrund skall få speciellt stöd på olika lärområden för att de skall kunna nå jämlika inlärningsfärdigheter. Ett personligt studieprogram skall göras upp för elever med invandrarbakgrund. Den utgör en del av elevens integrationsplan.

I samarbetet mellan hemmet och skolan beaktas familjernas kulturbakgrund och erfarenheterna av skolsystemet i landet de flyttat ifrån. Vårdnadshavarna informeras om det finländska skolsystemet, skolans verksamhetsidé, läroplanen, bedömningen, undervisningsmetoderna och om det personliga studieprogrammet. Vid behov ska tolktjänster användas.

Elever med invandrarbakgrund har oavsett hur deras undervisning ordnas rätt till samma elev- och hälsovårdstjänster som andra elever. De har även liksom övriga elever rätt till allmänt, intensifierat och särskilt stöd. Vid behov och möjlighet kan stödet ges på elevens hemspråk.

Dela med dig av den här sidan:

Senast uppdaterad den 21 juni, 2011 klockan 11:17 | Postad av Admin