Välkommen till Regionalvetenskapens blogg

Hej och välkommen till Regionalvetenskapens blogg!

Här kommer information om aktiviteter att läggas upp, liksom nyheter som berör ämnets verksamhet.

Men först, en presentation av vår profil:

Honnörsord inom regionalvetenskapen är internationell inriktning, hållbarhetsfokus, mångkulturella värden och tvärvetenskaplig bredd. Det är i sådana miljöer de flesta studerande väntas verka i arbetslivet, inom olika uppgifter.

Regionalvetenskapen har ambitionen att spegla de stora utmaningarna för städer och stadsnära landsbygd, vilket bl.a. inbegriper hållbar utveckling, urbaniseringsprocessen och samspelet mellan stad och landsbygd. Målsättningen är internationellt relevant forskning, där vi speglar det globala i det lokala och det lokala i det globala.

Bland ämnets forskningsteman ingår att utveckla deliberativa metoder för att främja (social) hållbarhet och resiliens i urbana och rurbana rum, med särskild betoning på planeringsprocesser och medborgerliga lärprocesser. Här ingår utmaningar kopplade till platsers omvandling och utveckling av urbana miljöer och stadsnära landsbygd, samt bl.a. populärkulturens betydelse för plats-baserad utveckling och identitet.

Att lyfta fram populärkultur är ett nytt forskningsområde i ämnet. Många rollmodeller och beteendemönster tas i dag från populärkulturen, den formar människors syn på samhället, på olika samhällsgrupper, och på hur man som individ bör och kan uppträda och agera. Populärkultur har också en stark inverkan på fysiska platsers image och identitet. Kopplingen mellan samhällsförändring, urban omvandling och populärkultur bör därför även speglas i undervisning och forskning.

En färsk utmaning är hur följderna av Covid-19 och den globala coronakrisen påverkar samhällsutvecklingen, för städer och regioner, lokalt och på global nivå.

Undervisningen i regionalvetenskap fokuserar 2020-22 särskilt på en valbar och internationellt inriktad magisterstudie-modul, som ordnas i samarbete med det internationella magisterprogrammet i pedagogik (Teaching and Learning, TLearn) och erbjuds på engelska.

Regionalvetenskap ser ett stort värde i att lokala och internationella (utbytes- eller master) studerande samarbetar kring gemensamma frågor i gemensamma, ämnesöverskridande kurser. Målsättningen är att den frivilliga magistermodulen i regionalvetenskap ska samla både lokala och internationella deltagare, och bidra till studerandes beredskap att agera och verka på en allt mera internationell, tvärvetenskaplig, mångkulturell och hållbarhetsinriktad arbetsmarknad. Som biämne lämpar sig således regionalvetenskapens specialblock på engelska väl som komplement till olika huvudämnen.

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar