Pågående forskningsprojekt: SPÅRA

Tidigare internationell forskning (för en översikt, se t.ex. Tedick & Lyster, 2020) har visat att integrering av språk och ämne i språkbadsundervisning kan vara utmanande för lärare. I Finland har det tidigare publicerats olika kompendier och handböcker om fungerande arbetssätt i språkbad (för ett uppdaterat kompendium, se t.ex. Kvist m.fl., 2020).

Språkintegrerad ämnesundervisning i språkbad (SPÅRA) är ett nytt forskningsprojekt som undersöker hurdana undervisningsmetoder som tillämpas av klass- och ämneslärare i finländskt språkbad för att främja språkbadselevers språk- och kunskapsutveckling. Målet med projektet är att identifiera och utforska välfungerande sätt att integrera språk och ämne i svenskt och finskt språkbad i Finland.

Foto: pexels.com

Med hjälp av inspelningar och intervjuer kommer projektet SPÅRA att studera erfarna språkbadslärares arbetssätt och erfarenheter av att arbeta språkintegrerat på 2020-talet. Projektet SPÅRA ska bidra till den tidigare finländska och internationella språkbadsforskningen med aktuell kunskap om hur lärare kan främja elevers utveckling i språkbadsspråket och inlärning av ämnesinnehåll. Forskningsdata kommer att samlas in i grundskolans lägre och högre årskurser för att utforska särdragen i arbetssätt hos både klass- och ämneslärare i finländskt språkbad.

Foto: pexels.com

Resultaten kommer att publiceras i nationella och internationella vetenskapliga tidskrifter samt som en handbok för språkbadslärare och studerande inom språkbadsklasslärarutbildningen vid Åbo Akademi. Förhoppningsvis kan projektets resultat kan även gynna andra lärare som arbetar med elever med svenska eller finska som andraspråk.

Foto: pexels.com

Forskningsprojektet genomförs vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi. Projektet leds av universitetslektor Sanna Pakarinen, och i projektet medverkar också två forskningsassistenter, Riikka Paloluoma och Wilmalotta Kristo, samt professor Siv Björklund. Projektet SPÅRA har inletts i januari 2024 och för närvarande görs det förberedelser inför materialinsamling i skolor med språkbadsundervisning. Projektgruppen ser fram emot att få berätta mer om projektets verksamhet i form av ett senare inlägg i Språkbadsbloggen!

Forskningsprojektet SPÅRA finansieras av Svenska kulturfonden.

 

 

 

Litteratur:
Kvist, M., Bergroth, M., & Norrback, F. (2020). Språkpärlor – för daghem och förskola i språkbad.

Tedick, D., & Lyster, R. (2020). Scaffolding Language Development in Immersion and Dual Language Classrooms. Routledge.


Text: Sanna Pakarinen och Riikka Paloluoma
Foton: pexels.com