Handledningspilotering inom undervisningspraktik för språkbadsklasslärarstuderande 

Studerande som utbildar sig till språkbadsklasslärare vid Åbo Akademi avlägger fyra undervisningspraktiker under sin utbildning. Den första praktiken, grundläggande praktik (GP senare i texten), avläggs under det andra studieåret. Denna praktik avläggs vid en av de två skolorna som erbjuder språkbad för elever i åk 1–6 i Vasa. 

Under mars har sju språkbadsklasslärarstuderande genomfört sin första undervisningspraktik. Under denna tid har studerandena hållit både individuella lektioner och arbetat i grupper med två olika sekvenshelheter. Den ena sekvensen fokuserade på ett teoriämne medan den andra hade sin huvudfokus på ett konst- och färdighetsämne. Nedan delar studerandena sina erfarenheter av att undervisa både i grupp och individuellt: 

“Att undervisa i grupp har många fördelar: det möjliggör samarbete och idéutbyte samtidigt som man har tillgång till fler resurser i undervisningen när man får göra det tillsammans med andra studerande. Det är dock viktigt att gruppen har en tydlig ansvars- och arbetsfördelning för att säkerställa att alla får lika mycket utrymme i undervisningen. I början var det en chock att börja hålla individuella lektioner och ta ansvar för klassen på egen hand, men med tiden blev detta mer hanterbart.” 

Planering i grupp, foto: Åbo Akademis bildbank

Utöver de generella målen för GP för klasslärarstuderande har studerande inom språkbadsklasslärarutbildningen några specifika lärandemål: 

  • Att öva förmågan att ge tydliga och ändamålsenliga instruktioner 
  • Att anpassa sitt språk efter elevernas andraspråksnivå 
  • Att identifiera drag som kännetecknar ämnesöverskridande undervisning i språkbad 
Klassrumsundervisning, foto: Åbo Akademis bildbank

Under de olika undervisningspraktikerna får studerande handledning med syfte att bl.a. stödja utvecklingen av deras egen läraridentitet, ämnesspecifika färdigheter och arbetsmetoder. Under GP ges handledning av ämnesdidaktiker vid Åbo Akademi och fälthandledare på skolan, men under denna praktik (GP) har en språkbadspilotering genomförts i form av handledning med särskilt fokus på språkbadsdidaktik och elevernas utveckling i språkbadsspråket. Denna språkbadshandledning gavs av Riikka Paloluoma och Minna Pärkkä: 

“Det har varit värdefullt att få vara med och stödja våra studerande i sin utveckling till professionella språkbadsklasslärare. Studerandena har varit ambitiösa och engagerade, vilket har varit fint att se. De har visat en god förmåga att reflektera över yrket som språkbadsklasslärare och sambandet mellan teori och praktik. Studerandena har använt sig av mångsidiga arbetssätt, inklusive utomhusundervisning, skapat eget undervisningsmaterial och erbjudit eleverna en trygg kontinuitet i skolvardagen.” 

Språkbadshandledningen, som nu piloterades, bestod av följande delar: 

  • Inledande träff med alla studerande inklusive tid för samplanering 
  • Åhörande av en sekvenslektion och en individuell lektion per studerande 
  • Handledning kopplad till de åhörda lektionerna 
  • Skriftlig och muntlig respons på sekvensplanerna 
  • Slutträff med reflektioner och framåtsblickar med alla studerande 
Läromaterial, foto: Riikka Paloluoma

Imorgon, den 28 mars, är sista praktikdagen för studerandena på skolorna. Efter dessa fyra veckor anser vi språkbadshandledare att denna pilot har varit framgångsrik och givande, både för studerandena och för oss. Vi hoppas verkligen på att detta kunde bli en bestående del av GP för språkbadsstuderande! Nedan återges studerandenas feedback på språkbadspiloteringen: 

“Mycket hjälp med språkliga mål och språkliga övningar. Stort stöd i planering och utveckling av undervisningen.” 

“Feedbacken på sekvensplanen har varit givande och innehållit mycket bra saker.” 

“Ett nödvändigt stöd med tanke på den här praktiken. Också ett utmärkt stöd i praktiska frågor. Tacksamt att det finns intresse för oss språkbadare!” 

“Mycket stöd! <3”  

“Det har varit jättebra med språkbadshandledningen och speciellt med att definiera språkliga mål för lektioner. Allt stöd som man kan få är såklart bara positivt och under handledningar har jag fått mycket stöd till min undervisning.” 


Text: Riikka Paloluoma och Minna Pärkkä i samråd med studerandena
Foton: Riikka Paloluoma & Åbo Akademis bildbank