Vad är särskilt stöd?

Särskilt stöd skall ges elever som inte i tillräcklig utsträckning har nått målen för tillväxt, utveckling och lärande trots att de fått allmänt och intensifierat stöd. Det särskilda stödet ordnas inom ramen för allmän eller förlängd läroplikt. Det utgörs i huvudsak av specialundervisning enligt ett beslut om särskilt stöd, men alla former av stöd som är tillgängliga inom den grundläggande utbildningen kan användas.

Syftet med det särskilda stödet är att erbjuda eleven helhetsmässigt och systematiskt stöd så att hon/han kan utföra sin läroplikt och få en grund också för fortsatta studier efter avslutad grundläggande utbildning.

För att en elev skall få undervisning inom det särskilda stödet krävs ett beslut om särskilt stöd. Det är ett förvaltningsbeslut som fattas av skoldirektören. Innan beslutet fattas skall eleven och hans eller hennes vårdnadshavare höras och en pedagogisk utredning göras.

Behovet av särskilt stöd granskas åtminstone efter årskurs två och inför övergången till årskurs sju samt alltid då elevens behov av stöd förändras. Om man konstaterar att behovet fortfarande finns fattas ett nytt beslut om särskilt stöd. När eleven inte längre behöver särskilt stöd övergår hon/han till det intensifierade stödet.

Dela med dig av den här sidan:

Senast uppdaterad den 22 juni, 2011 klockan 15:04 | Postad av Admin