Individuell plan (IP)

För att man skall kunna förverkliga ett beslut om särskilt stöd skall en individuell plan (IP) för hur undervisningen skall ordnas göras upp för eleven.

IP:n utarbetas av läraren som undervisar eleven i det aktuella ämnet, i samarbete med eleven och vårdnadshavaren, om inte något uppenbart hinder för detta finns. Planen skall färdigställas inom ett yrkesövergripande samarbete.

Syftet med IP:n är att stöda elevens individuella process för växande och lärande på lång sikt. I IP:n definieras målsättningar för elevens lärande och skolgång, undervisningens innehåll, pedagogiska metoder och övriga stödåtgärder som behövs.

Då IP:n sammanställs skall man utnyttja den plan för elevens lärande som gjorts inom det intensifierade stödet. Likaså skall information som tagits fram i den pedagogiska utredningen utnyttjas. Om eleven har en habiliteringsplan kan denna också utnyttjas, om vårdnadshavaren har gett sitt tillstånd till det.

IP:n skall granskas minst en gång per läsår och vid behov oftare än så. Den skall alltid ändras då det sker förändringar i elevens behov av stöd eller i målen för undervisningen.

Om elevens lärare bedömer att eleven inte längre behöver individualiserad lärokurs i ett ämne ska en ny pedagogisk utredning göras och ärendet behandlas i ett yrkesövergripande samarbete i elevvårdsgruppen. Beslutet om särskilt stöd upphävs i så fall och eleven övergår då till intensifierat stöd och undervisas enligt plan för elevens lärande.

Dela med dig av den här sidan:

Senast uppdaterad den 22 juni, 2011 klockan 15:37 | Postad av Admin