***In English below***

Åbo Akademi beviljades 1,9 miljoner euro i Finlands Akademis fjärde rond för profileringsfinansiering. Finansieringen ska i huvudsak användas för särskilda satsningar på ”impact”, det vill säga forskningens och universitetets samhällseffekt.

Vetenskapen berör världen på många olika sätt. Forskningsresultaten kan ge förbättrat välmående, ekonomisk nytta, eller också står vetenskapen som grund för världsbild och bildning. Allt det här är samhällseffekt. Inom profileringsarbetet ställer vi oss nu frågan:

Hurudan genomslagskraft har Åbo Akademis forskning i samhället?

Hur uppfattar vi som universitet vårt samhällsansvar, och hur uppfattar omvärlden vårt ansvar?

Arbetet med Åbo Akademis samhällseffekt görs för att på sikt öka våra möjligheter till finansiering, för att också i framtiden kunna idka internationellt konkurrenskraftig forskning, och för att som ett litet universitet kunna motivera vår existens. Finlands Akademis profileringsfinansiering har i första hand beviljats våra fyra profileringsområden inom forskningen, men i kölvattnet av att vi skärper vår forskningsprofil kommer också den övriga forskningen och hela universitetet att gynnas.

Har du frågor?

Följ den här sidan och blogginläggen i samband med denna, mera info kommer efterhand.
Har du frågor, hör gärna av dig till vicerektor Niklas Sandler (niklas.sandler@abo.fi, 046 921 5883) eller koordinator Johanna Liinamaa (johanna.liinamaa@abo.fi, 050 461 7636).


Åbo Akademi University & societal impact

Åbo Akademi University was granted 1.9 million euros by the Academy of Finland through its fourth round of funding for profiling the research into distinct areas of strength. The funding will primarily be invested in endeavours concerning the impact of research and universities in society.

Scientific research affects our world in many ways. The results of research contribute to improved welfare and economy, while also serving as a foundation for our world views and culture. This is referred to as social impact. In our profiling efforts, we need to ask ourselves the following questions:

What is the impact of Åbo Akademi University’s research in society?

As a university, how do we understand our social responsibility, and how does the surrounding world understand our responsibility?

The work concerning ÅAU’s social impact is important in order for us to increase our funding possibilities in the long run, to be able to conduct internationally competitive research in the future, and to motivate our existence as a small university. This funding granted by the Academy of Finland is primarily targeted to our four profiled research areas, but the strengthening of our research profile will also benefit our other research areas and the university as a whole.

Questions?

Please, follow this website for more information, it will be updated regularly. If you have any questions, please contact Vice-Rector Niklas Sandler (niklas.sandler@abo.fi, +358 46 921 5883) or Coordinator Johanna Liinamaa (johanna.liinamaa@abo.fi, +358 50 461 7636).