Dags för gruppintervjuer! Time for group interviews!

***In English below***

Hösten är i full gång och personalen har fått inbjudan att delta i gruppintervjutillfällen om framtidens Åbo Akademi och utvecklingen av vårt universitets samhällseffekt. Intervjuerna som inleds vecka 39 är en del av arbetet som faciliteras av Demos Helsinki.

Gruppintervjuerna är en central del av arbetet kring ÅA:s samhällseffekt och berör hela personalen. Nu kartläggs dagens situation och vi lägger en grund för det fortsatta arbetet.

Vi önskar ett aktivt deltagande och en djupgående diskussion – vi kan alla delta i att forma vår framtida vision!

Gruppintervjuer ordnas enligt följande schema:

 • 24.9 kl. 14-16, Gadd (Axelia): FNT/Åbo
 • 26.9 kl. 10-12, Kramer (Arken): FHPT/Åbo
 • 10.10 kl. 13-15, Lilla auditoriet (ASA): FSE/Åbo
 • 11.10 kl. 10-12, Vardagsrummet (Havtornen) FPV & akademiska stödfunktioner/Vasa
 • 24.10 kl. 10-12, Å-husets vind (Å-huset): Akademiska stödfunktioner/Åbo
 • 1.11 kl. 13-15, TBC: CLL/Åbo (video till Vasa)

Anmäl dig till fakulteternas intervjutillfällen för akademisk personal här!
Anmäl dig till intrevjutillfällen för akademisk stödpersonal och CLL här!

Har du frågor om intervjutillfällena? Vänligen kontakta:

Senare i höst fortsätter arbetet genom olika workshoppar – hela personalen och studeranden får inom kort en workshop-inbjudan (både Åbo & Vasa). Det kommer även att ordnas en workshop för intressenter. Workshopparna ordnas i oktober och vi diskuterar bl.a. följande frågor:

 • Hur kommer Åbo Akademi att se ut i framtiden?
 • Hurdan position har ÅA i en värld i ständig förändring?

Reservera redan nu följande datum i din kalender:

 • 9.10 kl. 12-15: Workshop för studerande i Åbo (campusområdet)
 • 11.10 kl. 13-16: Workshop för studerande och personalen i Vasa (campusområdet)
 • 24.10 kl. 13-16: Workshop för personalen i Åbo (campusområdet)

Engagera dig i visionsarbetet genom aktivt deltagande i både intervjuer och workshoppar!

/Johanna

*******************************************

Autumn is in full swing on campus, and the personnel have received an invitation to join group interviews about the future of Åbo Akademi University and its societal impact. The interviews, that are a part of the joint work with think tank Demos Helsinki, will start in week 39.

The group interviews are a central part of the university’s work with societal impact, and is connected to all personnel. This is the time to evaluate our current situation, and lay the groundwork for the future work.

We hope all personnel will participate actively in the discussions and help mold our future vision.

The group interviews are held accordingly:

 • 24.9 at 13-15, Gadd (Axelia): FNT/Turku
 • 26.9 at 10-12, Kramer (Arken): FHPT/Turku
 • 10.10 at 13-15, Lilla auditoriet (ASA): FSE/Turku
 • 11.10 at 10-12, Vardagsrummet (Havtornen): FPV & academic support functions/Vaasa
 • 24.10 at 10-12, Å-husets vind (Å-huset): Academic support functions/Turku
 • 1.11 at 13-15, TBC: CLL (video connection to Vaasa)

Sign up for the academic personnels facultywise group interviews here!
Sign up for interviews for the academic support functions and CLL here!

If you have any questions or want to know more about the project, do not hesitate to get in touch with:

Later this autumn, the work will continue through different workshops. All personnel and students will soon receive an invitation to these workshops (both Turku & Vaasa). There will also be a workshop for the stakeholders. The workshops will be held in October, and we will then discuss questions e.g.:

 • What will ÅAU look like in the future?
 • What is the university’s position in a changing world?

Please save one of the following dates in your calendar already now:

 • 9.10 at 12-15: Workshop for students in Turku (tbc, campus area)
 • 11.10 at 13-16: Workshop for students and personnel in Vaasa (tbc, campus area)
 • 24.10 at 13-16: Workshop for personnel in Turku (tbc, campus area)

Increase you engagement in the future vision work, by active participation in both group discussions and workshops!

/Johanna

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *