Öpuplanerare deltog i höstkonferens om distansutbildning och lärande

Öpu-planerarna Katarina Humina och Nancy Pettersson deltog i september i en två dagars Multipler Event samt Höstkonferens ordnad av SVERD-Svenska riksorganisationen för distansutbildning. Det blev två dagar med föredrag och diskussioner om online, flexibelt och distanslärande men också nätverkande med nordiska kolleger.

Verktyg för lärare och företag

Under den första dagen presenterades Multiplier Event för EU Erasmus+ projekten Virtual teachers toolbox (VTT) som vänder sig till skolorna, speciellt en ”Self-Evaluation Mandala” som är ett självutvärderingsverktyg för elever väckte intresse. Projektet Technical innovation in blended learning (TIBL) har bland annat arbetat fram ett verktyg för kursplanering och idéer för deras användning, som kan ge uppslag även för universitetskurser även om projektet vänder sig till små/medelstora företag.

Utveckling av distansutbildning på olika nivåer

Under den första dagen fick vi också ta del av Oscar Tylstedts, IKT-pedagog på Campus Telge, framförande där han berättade om hur digitaliseringen skulle kunna underlätta för de studerande inom yrkesutbildningen. Man ser stora möjligheter i att utveckla verksamheten digitalt, men arbetet går långsamt. Utvecklingen saktas av pga rädslan att digitaliseringen leder till studentbortfall men främst pga avsaknad av en gemensam vision hos lärarna och i ledningen. Mycket arbete återstår ännu.
Följande taltur gick till Anders Söderholm, generaldirektör vid Universitetskanslersämbetet. Han presenterade under rubriken ”Om behovet av högskolepedagogiska utvecklingsinsatser” ett pågående regeringsuppdrag vilken innefattar uppföljning av det pedagogiska utvecklingsarbetet vid svenska universitet och högskolor. Arbetet ska utmynna i en rapport och fungera som underlag för en högskolepedagogisk strategi. En strategi är av nödo eftersom studentpopulationen vid högskolorna och arbetsmarknaden genomgått stora förändringar. Man kan ta del av resultatet bl. a här: www.uka.se

Behov av kompetensutveckling på distans

Kristina Dervojeda från PricewaterhouseCoopers talade under rubriken ”Promoting Online Training opportunities for the workforce in Europe”. Robotiseringen, AI och arbetskraftens rörlighet m.fl ökar behovet av kompetensutveckling och fortbildning särskilt inom små och medelstora företag i Europa. Speciellt i små företag har personalen sällan möjlighet att delta i utbildningar pga begränsade resurser. Dessutom är behoven av kompetenshöjning väldigt individuella. Dervojeda efterlyser ett nytänk kring fortbildning: ”just-in-time just-for-me solutions”. Det finns en beställning på flexibel, skräddasydd nätbaserad fortbildning. Men fortfarande finns det en hel del utmaningar att tackla: företagsledningens brist på engagemang, bristfällig kunskap om personalens behov och otillräcklig teknisk infrastruktur.
Föredragshållarna den andra dagen var från såväl universitet, kommun som privata sektorn. Vi fick bland annat ta del av Mikael Anderssons, Universitets- och högskolerådet, ”Distansutbildning för alla, i hela landet och för livslångt lärande”. Andersson beskriver det pågående regeringsuppdraget där 10 miljoner SEK utlyses för svenska lärosäten att söka. Medlen bör inom loppet av ett år användas till att utveckla kvaliteten på distansutbildning. Målet för uppdraget är bl. a att bredda rekryteringen från studieovana målgrupper i glesbygden samt att öka genomströmningen.

Lärande i en digital tid

Pedagogikprofessor Italo Masiello tog oss på er resa 10000-tals år tillbaka fram till idag: ”Lärande i en digital tid”. Vi människor har funnits på jorden i en miljon år och fortfarande fungerar våra hjärnor på samma sätt. Synapserna i hjärnan, nätverket, behöver påminnelse, repetition. Under de senaste 998 000 åren har människans inlärning skett genom lek, utforskning och fysisk aktivitet. Men för 150-200 år sedan skedde en dramatisk ändring. Undervisningens utbredning ledde till att leken, utforskningen och den fysiska aktiviteten nästan utplånades. ”Kyrkan, militären, politiken och industrin säger att inlärning är arbete, inte lek”, menar Masiello. Digitaliseringen som fenomen är väldigt nytt och vi är ännu ganska vilse med den. Vår kropp är inte byggd för den. Men vår hjärna är väldigt anpassningsbar och den digitala teknologin kommer även framledes att lösa problem, inte bara skapa dem. Masiello avslutade sitt anförande med antal frågor som rör lärande i en digital tid: Hur kommer vi att ha tillgång till kunskap? Vad är en pålitlig informationskälla? Var sker inlärningen och vem övervakar den? Interaktion och sociala aspekter-är de distraherande? Behöver vi examinera i framtiden? Vem formar utbildningsagendan i framtiden?
På eftermiddagen var det dags för paneldebatten The digital revolution is not about technology-It’s about people. Panelen diskuterade bl. a. exempel på god digitalisering och framförde gamification som ett sådant. Vidare tyckte panelen av vi måste komma bort från att prata om digitalt lärande, det handlar om lärande i en digital tid.

Nordisk nätverk för flexibel, öppen distansutbildning

Slutligen fick vi också veta att ett nordiskt nätverk vid namn NordFlexOn som vill jobba för att utveckla nätbaserat och flexibelt distanslärande håller på att bildas och att medlemmarna i föreningen sinsemellan skall dela med sig av sina idéer och erfarenheter. Den som är intresserad får bli medlem, medlemskapet är kostnadsfritt. Forumets webbsida öppnades nyligen och den fylls på hela tiden: https://www.icde.org/nordflexon

Nancy Petterson
Katarina Humina