Kategoriarkiv: Språkbadsundervisning

Samarbete mellan språkbadsklasser och reguljära klasser i form av språk- och ämnesöverskridande undervisning

I början av år 2018 lanserade Svenska kulturfonden sitt strategiska program Hallå! och efterlyste projektidéer som främjar förmågan och lusten att kommunicera på båda inhemska språken i yrkeslivet och på fritiden, i hemmet och i samhället. Svenska kulturfonden delade ut nästan sex miljoner euro för 79 olika projekt runt om i landet inom många olika områden från utbildning, forskning och kultur till föreningsliv. (Mera om det strategiska programmet Hallå kan läsas här).

Ett av projekten som beviljades Hallå-medel var projektet Alla språk med! – Kaikki kielet mukaan! med syfte att utveckla, dokumentera och sprida forskningsbaserade arbetssätt för språköverskridande samarbete och språkmedvetna arbetssätt som också stöder en inkluderande flerspråkighet. Projektet förverkligades som ett samarbetsprojekt mellan Åbo Akademi och Vasa stad från hösten 2018 till våren 2022. Projektet bestod av fyra delprojekt med var sitt fokusområde från småbarnspedagogiken till andra stadiet.

Delprojektet Med på noterna fokuserade på att inleda och utarbeta en modell för samarbete mellan lärare och elever i språkbad och reguljära klasser i årskurs 5 och 6. Målet med samarbetet var att ge eleverna möjligheter att öva och använda det andra språket i meningsfulla sociala kontakter och i möten med jämnåriga elever över språkgränserna i en trygg skolkontext. Samarbetet genomfördes mellan två skolor med två språkbadsklasser, två reguljära klasser med finska som undervisningsspråk och två reguljära klasser med svenska som undervisningsspråk samt av sex lärare.

 ”Då vi bor i ett tvåspråkigt land lyfter vi ju upp vikten av en tvåspråkighet då vi har ett samarbete. Och på det sättet så kan skolan ha en väldigt viktig roll, att vi faktiskt lyfter fram det som något positivt. För vissa elever kan ett sådant här språköverskridande samarbete redan bli ett sätt att de hör det andra språket. Och det gör ju att fördomarna försvinner och det skapar mycket tryggare miljö och minskar på mobbning.”

Lärare för en av de svenskspråkiga klasserna

Samarbetet sattes igång med lärarnas planeringsträffar med utgångspunkt i språk- och ämnesöverskridande helhetsundervisning där ämneskunskaper (bl.a. biologi, historia och modersmål) och konst- och färdighetsämnen (bl.a. musik och bildkonst) integreras. Samarbetet förverkligades i praktiken som gemensamma temadagar och aktiviteter som kopplades till skolornas gemensamma läsårstema om den lokala havsnära miljön.

”Poängen med aktiviteterna var ju i första hand att skapa en kommunikation eleverna emellan, de har fått prata och diskutera och hitta ett naturligt sätt att skapa dialogen och kommunikationen dem emellan med hjälp av lärarna och med de uppgifter och det program vi har gjort och som vi har planerat.”

Lärare för en av de svenskspråkiga klasserna

Under temadagarna fick eleverna ta del av olika aktiviteter där de olika skolämnena kombinerades på ett meningsfullt sätt. De sex samverkande lärarna fungerade som språkliga modeller i sitt eget undervisningsspråk och skapade tillsammans en positiv och trygg tvåspråkig lärandemiljö för eleverna där de båda språken hördes och användes. Under alla temadagarna arbetade alla elever i språkligt blandade grupper. Eleverna uppmuntrades att använda det andra språket enligt egna färdigheter och med hjälp av tillräckligt språkstöd för kommunikationen och genomförandet av innehållet.

”Under de här olika aktivitetsdagarna visste eleverna hela tiden att lärarna kan båda språken och det blev en trygghet för eleverna. Sen handledde vi ju dem både med bilder, berättelser och kroppsspråket. — Det kunde vi se i de här aktiviteterna att eleverna faktiskt tog fram sina styrkor i de olika ämnena oberoende av språk och kunde lösa och hjälpa varandra.”

 Språkbadslärare

En närmare beskrivning av arbetssätten och språkanvändningen under samarbetets gång  dokumenterades i handledningsmaterialet som kan läsas här. Materialet är skapat för att inspirera till språköverskridande samarbete i olika kontexter.

Pärmbild

I projektet samarbetade forskare med lärare för att bl.a. kartlägga vilka språkliga roller lärarna och eleverna tar och vilka erfarenheter och möjligheter samarbetet mellan språkbadsklasser och reguljära klasser kan leda till. Det övergripande målet med projektet Med på noterna och samarbetsmodellen som utvecklades inom projektet var att samarbetet mellan språkbad och den reguljära undervisningen över språkgränserna skulle bli en bestående del av undervisningen och utformas till en naturlig del av skolvardagen och skolkulturen i årskurserna 1 till 6.

”Monta kertaa me ajatellaan kieltä jonakin irrallisena teoreettisena asiana, mutta tällaisessa toiminnallisuudessa korostuu se viestinnällisyys. Ja tämmöisen kommunikatiivisen toiminnan kautta parhaimmillaan tulee se uskallus sitten vielä kokeilla näitä vieraitakin kieliä.”

 Lärare för en finskspråkig klass

 

”Och tröskeln sitter ofta i att börja använda det där språket, de läser det i skolan men att faktiskt använda det i praktiken säger många att är det svåra att  ”Okej, jag förstår, men jag vågar inte säga”. Så att skapa den där situationen där man på sätt och vis blir tvungen, i en trygg  miljö, att använda det så är den stora behållningen i att göra ett sådant här projekt.”

Lärare för en svenskspråkig klass

Du kan bekanta dig med det språk- och ämnesöverskridande samarbetet inom projektet Med på noterna genom projektets introduktionsvideo som hittas här.

 ********************************************************************************Projektet Alla språk med! Kaikki kielet mukaan! har finansierats av Svenska kulturfonden, Harry Schaumans stiftelse och Aktiastiftelsen i Vasa.

Texten skriven av Minna Pärkkä, forskningsassistent inom projektet.

En språkbadshandbok som sammankopplar teori och praktik

Under detta läsår har ett intensivt arbete pågått med språkbadshandboken Avaimia toimivaan kielikylpyopetukseen – Matkalla monikieliseksi sankariksi, vars syfte är att föra samman teori och praktik och fungera som ett praktiskt arbetsredskap för språkbadslärare och beslutsfattare. Huvudansvariga för projektet har varit rektor Ann-Sofi Pitkänen och speciallärare Merja Auramo från Leppätien koulu i Sibbo, och till sin hjälp har de haft bl.a. språkbadslärare från olika kommuner och andra experter inom området. Nu börjar arbetet vara på slutrakan och vi kan alla se fram emot att ta del av slutresultatet i höst.

Ann-Sofi och Merja, varifrån kom idéen till en dylik språkbadshandbok?

  • Tanken har väl egentligen funnits i flera år. Det finns ju mycket forskning och material om språkbad, men allting är ganska utspritt. Dessutom kände vi en viss osäkerhet gällande hur man arbetar i olika kommuner, hurdant material man använder osv. Vi ville också dokumentera sådant som vi själva utvecklat vid skolan, så att det finns kvar också då vi inte längre jobbar här. Då vi diskuterade saken med lärarna inom Kaksari-nätverket (ett nätverk för utveckling av undervisning på två språk) visade det sig att många där hade samma tankar som vi. Så det verkade finnas ett behov av att samla all kunskap inom samma pärmar.

Vad innehåller boken och vem riktar den sig till?

  • Boken består egentligen av tre delar och riktar sig både till beslutsfattare och till lärare på alla stadier från småbarnspedagogiken till den grundläggande utbildningen. En del riktar sig främst till beslutsfattare, och behandlar bland annat sådant som man behöver känna till för att starta språkbad. Den andra delen är en kombination av teori och praktik, där forskning presenteras på ett lättillgängligt sätt. Den tredje delen innehåller sen praktiska verktyg för undervisningen. Där finns temahelheter för åk 1–6, språkliga mål och innehåll för 3–5 åringar, förskola och åk 1–9. Det finns också ett verktyg som vi kallar temaplaneringshjälpen som man kan använda som en minneslista för planeringen. De två första teoretiska delarna är skrivna på finska medan de praktiska verktygen är på svenska.
Ann-Sofi Pitkänen och Merja Auramo

Ann-Sofi Pitkänen och Merja Auramo

Tack vare finansiering från Utbildningsstyrelsen har Merja kunnat jobba heltid med boken hela höstterminen och delar av vårterminen. Ann-Sofi har jobbat deltid med boken vid sidan av sitt rektorsjobb. Även om Ann-Sofi och Merja gjort merparten av arbetet så är det också många andra som varit involverade.

  • Alla kommuner som erbjuder språkbad i svenska har haft möjlighet att bidra med material, och vi fick material från sammanlagt 8 kommuner. Sen har vi haft veckovisa träffar med en så kallad kärngrupp, som bestått av språkbadslärare från olika kommuner som också fått finansiering för att medverka i projektet. Dessa lärare har läst och gett respons på våra texter, samt bidragit med sin kunskap. Sen har vi också kallat in olika experter, till exempel lärare från olika stadier och sakkunniga från universitet och Utbildningsstyrelsen. Vi uppskattar verkligen alla som varit till hjälp under processen, och är jättestolta över våra kollegor som sett till att verksamheten här i skolan rullat på medan vi inte varit på plats.

Arbetet med boken beskriver Ann-Sofi och Merja som ett otroligt intressant och givande projekt, även om det förstås också varit intensivt och mycket jobb.

  • Om vi skulle ha förstått hur stort jobb det skulle vara kanske vi skulle ha tänkt till två gånger, säger de med ett skratt. Vi visste ju inget om att skriva en bok utan har fått lära oss längs vägen, och det har tagit mycket tid att söka material och läsa litteratur. Men vi har verkligen lärt oss massor och haft ett bra samarbete.

Slutresultatet blir ett digert verk omfattande ungefär 250 sidor. Men tanken är inte att boken ska läsas från pärm till pärm, utan snarare att det ska fungera som ett slags uppslagsverk där man kan läsa de bitar man är intresserad av och just då behöver.

  • Vi har själva märkt att vi haft stor nytta av materialet t.ex. då vi ska förklara för vårdnadshavare hur olika saker fungerar i språkbad, så vi hoppas att också andra kommer att ha nytta av boken, säger Ann-Sofi och Merja.
Bokens pärmbild

Bokens pärmbild

Hur kan då intresserade ta del av boken?

  • Om allt går enligt planerna kommer boken att komma från tryckeriet i slutet av juli. Vi har fått ett bidrag från Svenska folkskolans vänner som möjliggör att vi kan sända ett gratis exemplar till alla enheter där det ordnas språkbadsundervisning i svenska. Förhoppningsvis ska det också bli möjligt att beställa boken, och dessutom kommer den att finnas tillgänglig elektroniskt. Vi kommer också att presentera boken och hålla workshops i anknytning till den under språkbadslärardagarna i Åbo i höst, och vi är även intresserade av att komma och presentera boken och berätta mera vid andra tillfällen.

Ifall din språkbadsenhet är intresserad av att få ett exemplar av boken kan ni redan nu meddela er postadress till Ann-Sofi och Merja till adressen kielikylpyhanke@gmail.com.

Ann-Sofi Pitkänen och Merja Auramo intervjuades och texten skrevs av Annika Peltoniemi, språkbadskoordinator vid Åbo Akademi. Bilderna av Ann-Sofi Pitkänen och Merja Auramo.