Sommarhälsning från språkbadskoordinatorn

Detta är vårens sista blogginlägg där ni får information om lediga arbetsplatser inom språkbadet, en ny magisteravhandling samt ett forskningsprojekt som handlar om svensklärarstuderandes identitet inom fyra olika utbildningsprogram i Finland. Nästa blogginlägg kommer att publiceras i augusti. Eventuella tips och idéer om kommande inlägg kan skickas till riikka.paloluoma@abo.fi.

Lediga arbetsplatser inom språkbadet

Nedan finns en lista över de lediga arbetsplatserna inom språkbadet. Mer information om anställningarna hittar du genom att klicka på länkarna.

Solnedgång över havet. Foto: Riikka Paloluoma

Ny magisteravhandling inom språkbad

Essi Parkkali, studerande vid Åbo Akademi, skrev sin magisteravhandling med titeln ”Saadaanko me nyt mennä rastille” : En kvalitativ undersökning om fem språkbadslärares upplevelser av språkbadselevers kodväxling. Syftet med fallstudien var att undersöka hurdana uppfattningar språkbadslärare har om kodväxlingen bland språkbadseleverna. Materialet samlades in genom  kvalitativa intervjuer med fem språkbadsklasslärare från olika skolor i Finland.

Enligt resultaten är kodväxling vanligt bland språkbadselever både i och utanför klassrummet. Eleverna kodväxlar säväl med språkbadsläraren som med varandra. Längden på kodväxlingen varierar från enstaka ord till fullständiga meningar. Enligt informanterna i studien kan kodväxlingen gynna elevernas språkinlärning, men samtidigt anses den som en faktor som i vissa fall kan ha negativa effekter. Informanterna reagerar på elevernas kodväxling på olika sätt, men anser att det är viktigt att eleverna ges de rätta begreppen på deras språkbadsspråk.

Hela avhandlingen kan läsas här.

Pågående projekt: PoPUpp

Svenska språket som personlig upplevelse, politik och pedagogik (PoPUpp) är ett forskningsprojekt om hur svensklärarstuderande utvecklar en flerspråkig läraridentitet inom fyra olika utbildningsprogram för svensklärare. En av de fyra lärarutbildningarna som är med i projektet är Åbo Akademi i Vasa. Den egna flerspråkiga läraridentiteten är en viktig resurs i svensklärararbetet och därför är en central informantgrupp i forskningsprojektetv språkbadsklasslärarstuderande vid Åbo Akademi. I materialinsamlingen utnyttjar projektgruppen visuella och textuella medel samt intervjuer. Studerandena i alla deltagande lärarutbildningar gör en uppgift med samma anvisningar om att beskriva sin yrkesframtid genom två bilder. Materialet analyseras med hjälp av innehållsanalys vilket kompletteras med temaintervjuer.

Camilla Rosvall som är en av projektforskarna i PoPUpp berättar att under 2022-2023 har projektgruppen samlat in material och nu analyseras data för att både färdigställa nationella och skriva internationella vetenskapliga artiklar. Projektgruppen har under året deltagit i många konferenser för att både presentera forskningsprojektet och delresultat. Aktuellt just nu är även ansökning om fortsatt finansiering.

Forskningen genomförs vid Jyväskylä universitet, Östra Finlands universitet och Åbo Akademi med finansiering från Svenska kulturfonden. Mera information om forskningsprojektet fås här.

Foto: Riikka Paloluoma

Årets höjdpunkter som språkbadskoordinator

”Jag anser att det har varit ett väldigt mångsidigt och meningsfullt år som språkbadskoordinator vid Åbo Akademi. Jag har fått många nya bekanta och är oerhört tacksam för alla fina pratstunder med personer från olika instanser. Tiotals personer har ställt mig frågan ”Hurdana arbetsuppgifter har du som språkbadskoordinator?” och då har jag inte kunnat ge ett entydigt svar eftersom mina arbetsuppgifter har varit så pass varierande. Det anser jag som en absolut fördel i mitt arbete. Jag har jobbat en hel del med marknadsföring av våra språkbadslärarutbildningar, vilket jag har trivts riktigt bra med!

Jag vill ännu lyfta fram språkbadsdiskussionerna som jag hade tidigare på våren med 48 språkbadsenheter. Det var tidskrävande men mer än givande att få träffa och diskutera med er! Jag fick många nya tankar och idéer under diskussionerna och ser fram emot att få förverkliga några av dem på hösten!

Jag vill tacka alla som jobbar inom språkbadet samt övriga bloggläsare för ett trevligt läsår! Hoppas vi kan samarbeta lika tätt under den kommande hösten!

Jag önskar er en avkopplande och riktigt välförtjänt semester med mycket soliga dagar! Kom ihåg att ert jobb är värdefullt!

Vi hörs på hösten!”

-Riikka, språkbadskoordinator vid Åbo Akademi


Text och foton: Riikka Paloluoma