En språkbadshandbok som sammankopplar teori och praktik

Under detta läsår har ett intensivt arbete pågått med språkbadshandboken Avaimia toimivaan kielikylpyopetukseen – Matkalla monikieliseksi sankariksi, vars syfte är att föra samman teori och praktik och fungera som ett praktiskt arbetsredskap för språkbadslärare och beslutsfattare. Huvudansvariga för projektet har varit rektor Ann-Sofi Pitkänen och speciallärare Merja Auramo från Leppätien koulu i Sibbo, och till sin hjälp har de haft bl.a. språkbadslärare från olika kommuner och andra experter inom området. Nu börjar arbetet vara på slutrakan och vi kan alla se fram emot att ta del av slutresultatet i höst.

Ann-Sofi och Merja, varifrån kom idéen till en dylik språkbadshandbok?

  • Tanken har väl egentligen funnits i flera år. Det finns ju mycket forskning och material om språkbad, men allting är ganska utspritt. Dessutom kände vi en viss osäkerhet gällande hur man arbetar i olika kommuner, hurdant material man använder osv. Vi ville också dokumentera sådant som vi själva utvecklat vid skolan, så att det finns kvar också då vi inte längre jobbar här. Då vi diskuterade saken med lärarna inom Kaksari-nätverket (ett nätverk för utveckling av undervisning på två språk) visade det sig att många där hade samma tankar som vi. Så det verkade finnas ett behov av att samla all kunskap inom samma pärmar.

Vad innehåller boken och vem riktar den sig till?

  • Boken består egentligen av tre delar och riktar sig både till beslutsfattare och till lärare på alla stadier från småbarnspedagogiken till den grundläggande utbildningen. En del riktar sig främst till beslutsfattare, och behandlar bland annat sådant som man behöver känna till för att starta språkbad. Den andra delen är en kombination av teori och praktik, där forskning presenteras på ett lättillgängligt sätt. Den tredje delen innehåller sen praktiska verktyg för undervisningen. Där finns temahelheter för åk 1–6, språkliga mål och innehåll för 3–5 åringar, förskola och åk 1–9. Det finns också ett verktyg som vi kallar temaplaneringshjälpen som man kan använda som en minneslista för planeringen. De två första teoretiska delarna är skrivna på finska medan de praktiska verktygen är på svenska.
Ann-Sofi Pitkänen och Merja Auramo
Ann-Sofi Pitkänen och Merja Auramo

Tack vare finansiering från Utbildningsstyrelsen har Merja kunnat jobba heltid med boken hela höstterminen och delar av vårterminen. Ann-Sofi har jobbat deltid med boken vid sidan av sitt rektorsjobb. Även om Ann-Sofi och Merja gjort merparten av arbetet så är det också många andra som varit involverade.

  • Alla kommuner som erbjuder språkbad i svenska har haft möjlighet att bidra med material, och vi fick material från sammanlagt 8 kommuner. Sen har vi haft veckovisa träffar med en så kallad kärngrupp, som bestått av språkbadslärare från olika kommuner som också fått finansiering för att medverka i projektet. Dessa lärare har läst och gett respons på våra texter, samt bidragit med sin kunskap. Sen har vi också kallat in olika experter, till exempel lärare från olika stadier och sakkunniga från universitet och Utbildningsstyrelsen. Vi uppskattar verkligen alla som varit till hjälp under processen, och är jättestolta över våra kollegor som sett till att verksamheten här i skolan rullat på medan vi inte varit på plats.

Arbetet med boken beskriver Ann-Sofi och Merja som ett otroligt intressant och givande projekt, även om det förstås också varit intensivt och mycket jobb.

  • Om vi skulle ha förstått hur stort jobb det skulle vara kanske vi skulle ha tänkt till två gånger, säger de med ett skratt. Vi visste ju inget om att skriva en bok utan har fått lära oss längs vägen, och det har tagit mycket tid att söka material och läsa litteratur. Men vi har verkligen lärt oss massor och haft ett bra samarbete.

Slutresultatet blir ett digert verk omfattande ungefär 250 sidor. Men tanken är inte att boken ska läsas från pärm till pärm, utan snarare att det ska fungera som ett slags uppslagsverk där man kan läsa de bitar man är intresserad av och just då behöver.

  • Vi har själva märkt att vi haft stor nytta av materialet t.ex. då vi ska förklara för vårdnadshavare hur olika saker fungerar i språkbad, så vi hoppas att också andra kommer att ha nytta av boken, säger Ann-Sofi och Merja.
Bokens pärmbild
Bokens pärmbild

Hur kan då intresserade ta del av boken?

  • Om allt går enligt planerna kommer boken att komma från tryckeriet i slutet av juli. Vi har fått ett bidrag från Svenska folkskolans vänner som möjliggör att vi kan sända ett gratis exemplar till alla enheter där det ordnas språkbadsundervisning i svenska. Förhoppningsvis ska det också bli möjligt att beställa boken, och dessutom kommer den att finnas tillgänglig elektroniskt. Vi kommer också att presentera boken och hålla workshops i anknytning till den under språkbadslärardagarna i Åbo i höst, och vi är även intresserade av att komma och presentera boken och berätta mera vid andra tillfällen.

Ifall din språkbadsenhet är intresserad av att få ett exemplar av boken kan ni redan nu meddela er postadress till Ann-Sofi och Merja till adressen kielikylpyhanke@gmail.com.

Ann-Sofi Pitkänen och Merja Auramo intervjuades och texten skrevs av Annika Peltoniemi, språkbadskoordinator vid Åbo Akademi. Bilderna av Ann-Sofi Pitkänen och Merja Auramo.