Samarbete mellan språkbadsklasser och reguljära klasser i form av språk- och ämnesöverskridande undervisning

I början av år 2018 lanserade Svenska kulturfonden sitt strategiska program Hallå! och efterlyste projektidéer som främjar förmågan och lusten att kommunicera på båda inhemska språken i yrkeslivet och på fritiden, i hemmet och i samhället. Svenska kulturfonden delade ut nästan sex miljoner euro för 79 olika projekt runt om i landet inom många olika områden från utbildning, forskning och kultur till föreningsliv. (Mera om det strategiska programmet Hallå kan läsas här).

Ett av projekten som beviljades Hallå-medel var projektet Alla språk med! – Kaikki kielet mukaan! med syfte att utveckla, dokumentera och sprida forskningsbaserade arbetssätt för språköverskridande samarbete och språkmedvetna arbetssätt som också stöder en inkluderande flerspråkighet. Projektet förverkligades som ett samarbetsprojekt mellan Åbo Akademi och Vasa stad från hösten 2018 till våren 2022. Projektet bestod av fyra delprojekt med var sitt fokusområde från småbarnspedagogiken till andra stadiet.

Delprojektet Med på noterna fokuserade på att inleda och utarbeta en modell för samarbete mellan lärare och elever i språkbad och reguljära klasser i årskurs 5 och 6. Målet med samarbetet var att ge eleverna möjligheter att öva och använda det andra språket i meningsfulla sociala kontakter och i möten med jämnåriga elever över språkgränserna i en trygg skolkontext. Samarbetet genomfördes mellan två skolor med två språkbadsklasser, två reguljära klasser med finska som undervisningsspråk och två reguljära klasser med svenska som undervisningsspråk samt av sex lärare.

 ”Då vi bor i ett tvåspråkigt land lyfter vi ju upp vikten av en tvåspråkighet då vi har ett samarbete. Och på det sättet så kan skolan ha en väldigt viktig roll, att vi faktiskt lyfter fram det som något positivt. För vissa elever kan ett sådant här språköverskridande samarbete redan bli ett sätt att de hör det andra språket. Och det gör ju att fördomarna försvinner och det skapar mycket tryggare miljö och minskar på mobbning.”

Lärare för en av de svenskspråkiga klasserna

Samarbetet sattes igång med lärarnas planeringsträffar med utgångspunkt i språk- och ämnesöverskridande helhetsundervisning där ämneskunskaper (bl.a. biologi, historia och modersmål) och konst- och färdighetsämnen (bl.a. musik och bildkonst) integreras. Samarbetet förverkligades i praktiken som gemensamma temadagar och aktiviteter som kopplades till skolornas gemensamma läsårstema om den lokala havsnära miljön.

”Poängen med aktiviteterna var ju i första hand att skapa en kommunikation eleverna emellan, de har fått prata och diskutera och hitta ett naturligt sätt att skapa dialogen och kommunikationen dem emellan med hjälp av lärarna och med de uppgifter och det program vi har gjort och som vi har planerat.”

Lärare för en av de svenskspråkiga klasserna

Under temadagarna fick eleverna ta del av olika aktiviteter där de olika skolämnena kombinerades på ett meningsfullt sätt. De sex samverkande lärarna fungerade som språkliga modeller i sitt eget undervisningsspråk och skapade tillsammans en positiv och trygg tvåspråkig lärandemiljö för eleverna där de båda språken hördes och användes. Under alla temadagarna arbetade alla elever i språkligt blandade grupper. Eleverna uppmuntrades att använda det andra språket enligt egna färdigheter och med hjälp av tillräckligt språkstöd för kommunikationen och genomförandet av innehållet.

”Under de här olika aktivitetsdagarna visste eleverna hela tiden att lärarna kan båda språken och det blev en trygghet för eleverna. Sen handledde vi ju dem både med bilder, berättelser och kroppsspråket. — Det kunde vi se i de här aktiviteterna att eleverna faktiskt tog fram sina styrkor i de olika ämnena oberoende av språk och kunde lösa och hjälpa varandra.”

 Språkbadslärare

En närmare beskrivning av arbetssätten och språkanvändningen under samarbetets gång  dokumenterades i handledningsmaterialet som kan läsas här. Materialet är skapat för att inspirera till språköverskridande samarbete i olika kontexter.

Pärmbild

I projektet samarbetade forskare med lärare för att bl.a. kartlägga vilka språkliga roller lärarna och eleverna tar och vilka erfarenheter och möjligheter samarbetet mellan språkbadsklasser och reguljära klasser kan leda till. Det övergripande målet med projektet Med på noterna och samarbetsmodellen som utvecklades inom projektet var att samarbetet mellan språkbad och den reguljära undervisningen över språkgränserna skulle bli en bestående del av undervisningen och utformas till en naturlig del av skolvardagen och skolkulturen i årskurserna 1 till 6.

”Monta kertaa me ajatellaan kieltä jonakin irrallisena teoreettisena asiana, mutta tällaisessa toiminnallisuudessa korostuu se viestinnällisyys. Ja tämmöisen kommunikatiivisen toiminnan kautta parhaimmillaan tulee se uskallus sitten vielä kokeilla näitä vieraitakin kieliä.”

 Lärare för en finskspråkig klass

 

”Och tröskeln sitter ofta i att börja använda det där språket, de läser det i skolan men att faktiskt använda det i praktiken säger många att är det svåra att  ”Okej, jag förstår, men jag vågar inte säga”. Så att skapa den där situationen där man på sätt och vis blir tvungen, i en trygg  miljö, att använda det så är den stora behållningen i att göra ett sådant här projekt.”

Lärare för en svenskspråkig klass

Du kan bekanta dig med det språk- och ämnesöverskridande samarbetet inom projektet Med på noterna genom projektets introduktionsvideo som hittas här.

 ********************************************************************************Projektet Alla språk med! Kaikki kielet mukaan! har finansierats av Svenska kulturfonden, Harry Schaumans stiftelse och Aktiastiftelsen i Vasa.

Texten skriven av Minna Pärkkä, forskningsassistent inom projektet.