Kategoriarkiv: Okategoriserade

Åbo Akademis samhällseffekt online! ÅAU’s societal impact online!

***In English below***

Dela dina idéer om Åbo Akademis samhällseffekt online 2-20.11.2018

Välkommen till Viima! Vårt arbete vid Åbo Akademi har alltid haft en effekt i samhället. Nu jobbar vi med att bättre förstå och stärka vår samhällseffekt och hur vi kunde utveckla den i framtiden.

Alla ska ha en chans att få sin röst hörd och därför vill vi samla idéer från hela universitetssamfundet. Både studerande och personal har en viktig roll för Åbo Akademis genomslagskraft i samhället och därför vill vi höra dina tankar.

Vi har nyligen ordnat workshoppar och gruppdiskussioner för studerande, personalen och intressenter. Målet med dessa har varit att inkludera så många som möjligt i arbetet.

För att samla synpunkter och idéer från hela universitetssamfundet har webbplatsen Viima skapats, där vi kan dela och diskutera våra idéer, oberoende av var vi befinner oss. Viima är öppen fram till den 20.11.2018. På Viima kan du också gilla, kommentera och diskutera andras idéer – alla synpunkter och bidrag, mindre eller större, är värdefulla!

Vi är särskilt intresserade av:

 • Din vision för Åbo Akademis roll i samhället på 2030-talet.
 • Kärnfrågor som borde besvaras i den nya strategin, och
 • Värderingar som Åbo Akademi borde värna om och främja.
 • ÅA:s roll i samhället i framtiden.

Här hittar du länken och instruktionerna till Viima.

Vänligen observera att länken till Viima inte får spridas utanför Åbo Akademi.

Vad är Viima?

Viima är en webbplats, där man kan dela och skapa idéer. På hittar du olika kategorier för idéer och diskussioner kring dem. Du får gärna lägga till dina egna idéer och kommentera andras tankar!

Vid eventuella frågor om Viima, vänligen kontakta Julia Jousilahti (julia.jousilahti@demoshelsinki.fi, 040 722 4931) eller Kati Systä (kati.systa@demoshelsinki.fi, 044 300 5760).

*******************************************

 Share your ideas for ÅAU’s societal impact online 2-20.11.2018

Welcome to Viima! Åbo Akademi University  has always had an impact in the society and now we are thinking about it more strategically and on how to grow our impact in the world.

In order to have everyone’s voice heard in the process, we now wish to collect ideas from everyone in the university community. Both students and personnel have an important role in creating impact of Åbo Akademi University in the society and therefore we wish to hear your thoughts.

Recently we have organised workshops and group discussions for students, staff and stakeholders. The goal is to incorporate as many as we can from the ÅAU community into the process with their views and ideas.

We have opened the online platform Viima for sharing and discussing the ideas from the community, no matter where you are located. Viima will be open until 20th November 2018. You can also like, comment and discuss others’ ideas on Viima – even a small input is very valuable!

We would like to hear your thoughts on:

 • The vision for Åbo Akademi University’s societal role in 2030’s.
 • Key questions that should be answered in the future strategy, and
 • Values that ÅAU should cherish and promote.
 • How you see Åbo Akademi University’s societal role in the future.

You will find the link and instructions on how to use Viima here.

Please note that this link is for you, do not send it to others outside of ÅAU.

What is Viima?

Viima is an online platform for sharing and creating ideas. You will find different categories of ideas and discussions about them. Feel free to add your own and comment others’ thoughts!

If you have any questions about Viima, do not hesitate to get in touch with Julia Jousilahti (julia.jousilahti@demoshelsinki.fi, 040 722 4931) or Kati Systä (kati.systa@demoshelsinki.fi, 044 300 5760).

 

Workshoppar! Workshops!

***In English below***

Vi fortsätter arbetet med Åbo Akademis samhällseffekt – både studerande och personal har nyligen fått inbjudan att delta i workshoppar!

Nu fortsätter arbetet med workshoppar där vi arbetar med bl.a. följande frågor:

 • Hur kommer Åbo Akademi att se ut i framtiden?
 • Hurdan position har ÅA i en värld i ständig förändring?

Workshopparna ordnas enligt följande schema.

 • 9.10 kl. 12-15, Aud. Aura (CLL): Studerande/Åbo
 • 11.10 kl. 13-16, Aud. A 208 (Academill): Studerande och personal/Vasa
 • 24.10 kl. 13-16, Aud. 101 (Novia, Henriksgatan 7): Personalen/Åbo

Anmäl dig till studerandeworkshopparna här!
Anmäl dig till personalworkshopparna här!

Har du frågor om workshopparna? Vänligen kontakta: Johanna Liinamaa (johanna.liinamaa@abo.fi, 050 461 7636), Julia Jousilahti (julia.jousilahti@demoshelsinki.fi, 040 722 4931) eller Kati Systä (kati.systa@demoshelsinki.fi, 044 300 5760)

Workshopparna är en central del av arbetet om ÅA:s samhällseffekt och framtid. Vi kan alla delta i att forma vår framtida vision!

*******************************************

The work regarding Åbo Akademi University’s societal impact continues – both students and personnel have recently received invitations to join workshops!

Now the work continues through a series of workshops, where we discuss e.g.:

 • What will ÅAU look like in the future?
 • What is the university’s position in a changing world?

The workshops are held according to the following schedule:

 • 9th October at 12-15, Aud. Aura (CLL): Students/Turku
 • 11th October at 13-16, Aud. A 208 (Academill): Students and personnel/Vaasa
 • 24th October at 13-16, Aud. 101 (Novia, Henrikinkatu 7): Personnel/Turku

Sign up for student workshops here!
Sign up for personnel workshops here!

If you have any questions or want to know more about the project, do not hesitate to get in touch with Johanna Liinamaa (johanna.liinamaa@abo.fi, 050 461 7636), Julia Jousilahti (julia.jousilahti@demoshelsinki.fi, 040 722 4931) or Kati Systä (kati.systa@demoshelsinki.fi, 044 300 5760)

The workshops are a central part of the work related to ÅAU’s societal impact and future. We can all contribute in building our future vision!

/Johanna

Dags för gruppintervjuer! Time for group interviews!

***In English below***

Hösten är i full gång och personalen har fått inbjudan att delta i gruppintervjutillfällen om framtidens Åbo Akademi och utvecklingen av vårt universitets samhällseffekt. Intervjuerna som inleds vecka 39 är en del av arbetet som faciliteras av Demos Helsinki.

Gruppintervjuerna är en central del av arbetet kring ÅA:s samhällseffekt och berör hela personalen. Nu kartläggs dagens situation och vi lägger en grund för det fortsatta arbetet.

Vi önskar ett aktivt deltagande och en djupgående diskussion – vi kan alla delta i att forma vår framtida vision!

Gruppintervjuer ordnas enligt följande schema:

 • 24.9 kl. 14-16, Gadd (Axelia): FNT/Åbo
 • 26.9 kl. 10-12, Kramer (Arken): FHPT/Åbo
 • 10.10 kl. 13-15, Lilla auditoriet (ASA): FSE/Åbo
 • 11.10 kl. 10-12, Vardagsrummet (Havtornen) FPV & akademiska stödfunktioner/Vasa
 • 24.10 kl. 10-12, Å-husets vind (Å-huset): Akademiska stödfunktioner/Åbo
 • 1.11 kl. 13-15, TBC: CLL/Åbo (video till Vasa)

Anmäl dig till fakulteternas intervjutillfällen för akademisk personal här!
Anmäl dig till intrevjutillfällen för akademisk stödpersonal och CLL här!

Har du frågor om intervjutillfällena? Vänligen kontakta:

Senare i höst fortsätter arbetet genom olika workshoppar – hela personalen och studeranden får inom kort en workshop-inbjudan (både Åbo & Vasa). Det kommer även att ordnas en workshop för intressenter. Workshopparna ordnas i oktober och vi diskuterar bl.a. följande frågor:

 • Hur kommer Åbo Akademi att se ut i framtiden?
 • Hurdan position har ÅA i en värld i ständig förändring?

Reservera redan nu följande datum i din kalender:

 • 9.10 kl. 12-15: Workshop för studerande i Åbo (campusområdet)
 • 11.10 kl. 13-16: Workshop för studerande och personalen i Vasa (campusområdet)
 • 24.10 kl. 13-16: Workshop för personalen i Åbo (campusområdet)

Engagera dig i visionsarbetet genom aktivt deltagande i både intervjuer och workshoppar!

/Johanna

*******************************************

Autumn is in full swing on campus, and the personnel have received an invitation to join group interviews about the future of Åbo Akademi University and its societal impact. The interviews, that are a part of the joint work with think tank Demos Helsinki, will start in week 39.

The group interviews are a central part of the university’s work with societal impact, and is connected to all personnel. This is the time to evaluate our current situation, and lay the groundwork for the future work.

We hope all personnel will participate actively in the discussions and help mold our future vision.

The group interviews are held accordingly:

 • 24.9 at 13-15, Gadd (Axelia): FNT/Turku
 • 26.9 at 10-12, Kramer (Arken): FHPT/Turku
 • 10.10 at 13-15, Lilla auditoriet (ASA): FSE/Turku
 • 11.10 at 10-12, Vardagsrummet (Havtornen): FPV & academic support functions/Vaasa
 • 24.10 at 10-12, Å-husets vind (Å-huset): Academic support functions/Turku
 • 1.11 at 13-15, TBC: CLL (video connection to Vaasa)

Sign up for the academic personnels facultywise group interviews here!
Sign up for interviews for the academic support functions and CLL here!

If you have any questions or want to know more about the project, do not hesitate to get in touch with:

Later this autumn, the work will continue through different workshops. All personnel and students will soon receive an invitation to these workshops (both Turku & Vaasa). There will also be a workshop for the stakeholders. The workshops will be held in October, and we will then discuss questions e.g.:

 • What will ÅAU look like in the future?
 • What is the university’s position in a changing world?

Please save one of the following dates in your calendar already now:

 • 9.10 at 12-15: Workshop for students in Turku (tbc, campus area)
 • 11.10 at 13-16: Workshop for students and personnel in Vaasa (tbc, campus area)
 • 24.10 at 13-16: Workshop for personnel in Turku (tbc, campus area)

Increase you engagement in the future vision work, by active participation in both group discussions and workshops!

/Johanna

 

Mot maximal effekt

Vetenskap och bildning har bägge ett egenvärde. Samtidigt har de även ett instrumentellt värde. Forskningsresultat leder till bättre förståelse av världen och ibland kan de till och med förändra världen till det bättre. Om vi gör vårt arbete väl, kommer det vetenskapliga tänkesättet att följa varje utexaminerad studerande livet ut.

Man kan därmed konstatera att vårt arbete har både djupgående och långsiktiga effekter i samhället. Mot den bakgrunden kan snacket om samhällsnytta, samhällseffekter och samhällsrelevans låta tjatigt. Universitet är via sitt bildningsuppdrag och sin forskning viktiga aktörer i samhället. Det vore väl märkligt om våra handlingar inte hade effekter.

Trots detta är det skäl att fundera varför debatten om vetenskapens samhällsnytta är så aktuell just nu. Vi kan börja från det positiva. Beslutsfattare, företag och den stora allmänheten är intresserade av vad forskningen har att erbjuda inför de olika utmaningar som de möter. Vi har ett ansvar för att bemöta denna efterfrågan och berätta professionellt och effektivt om våra forskningsresultat.

Det gör vi också hela tiden. Problemet är att de metoder som förr fungerade väl inte är nödvändigtvis relevanta längre. Mängden information, och desinformation, är ofantlig och det gäller att finna sluga metoder för att fånga människornas intresse. Vi måste på ett mer systematiskt sätt tänka på vem som behöver de forskningsresultat som vi levererar, hur vi paketerar vårt budskap och när vi kommer ut med våra nyheter.

Samhällseffekter går med andra ord hand i hand med aktiv kommunikation. Var ej oroliga, alla behöver inte börja häcka på Twitter eller förvandla sig själva till YouTube-stjärnor (man får förstås göra det om man vill.) Det centrala är hitta sitt eget sätt att kommunicera. I varje team finns det någon som är bra på att popularisera, hen kan twittra eller skriva policy briefs. Den bästa förhandlaren tar över överläggningarna med företagspartners och det sociala geniet drar workshopen med intressegrupperna.

En sund kritisk inställning till fenomenet samhällsnytta är givetvis på sin plats. Jakten på uppmärksamhet blir lätt ett självändamål. Då är det viktiga inte längre vad man säger utan att man hörs. Nyttotänkandet kan också skapa en uppdelning mellan ’nyttiga’ och ’onyttiga’ discipliner. Grundforskningens direkta nytta kan vara svår att bevisa. Alla discipliner eller projekt producerar inte heller dessa mycket eftertraktade innovationer.

När diskussionen om samhällsrelevans intensifieras – vilket den kommer att göra – ska vi som vetenskapssamfund se till att svansen inte börjar vifta hunden. Vetenskapen kommer först, samhällsnyttan placerar som tvåa.

Forskare har alltid haft samverkan med det omgivande samhället. De externa villkoren har dock ändrats. Konkurrensen om människors tid och intresse har blivit hård och vi utmanas av enkla sanningar och propaganda. Nu ska vi bli mer strategiska så att vi får fram våra fantastiska berättelser. Det blir kul, det lovar jag!

 

Elina Pirjatanniemi