månadsarkiv: februari 2017

Cirkulär ekonomi

Förra veckan samlades ett stort sällskap i Åbo för seminariet ”Advanced Bioresources and Smart Bioproducts”.

Vi fick ta del av synpunkter på hur vi i Finland, Norden och världen fiffigast kan använda en del av de rikedomar jorden ger oss. Här hos oss tänker vi oftast först på skogen som bioresurs, men vi kan dra nytta av vilken (överbliven) biomassa som helst; cellulosa, slaktrester, reningsverkens slam. Senaste jul samlade t ex Neste in skinkspad från allmänheten för utvinning av diesel (http://www.kinkkutemppu.fi/). Allt kan ses som en tillgång och användas till något nytt.

Det här tänket utgör grunden i  den s.k. bioekonomin som i sin tur är en del av den cirkulära ekonomin, Finland strävar till att bli ett av världens ledande länder inom cirkulär ekonomi till år 2025. Cirkulär ekonomi innebär att vi inte tillåter resurser att bli avfall utan håller dem i omlopp (se t ex www.cradlenet.se/cirkular-ekonomi ). Vi designar smart, återanvänder, reparerar, återvinner. Vi använder med samvete.

Hållbarhetsfrågorna är troligen de viktigaste frågorna vi har att handskas med globalt just nu. Öppna universitetet erbjuder varje termin kurser inom temat hållbarhet och vi utvecklar just nu flera nya nätkurser! Det handlar om Nordiska aspekter av hållbar utveckling, om kemikalierna i din vardag och om den ekologiska hållbarheten med planetära gränser och fotavtryck.

Håll koll på http://www.abo.fi/student/miljok och kom med, alla behövs på den här resan!

Johanna Fredenberg, planerare

En planeringseftermiddag

Öpu-teamet i Vasa höll planeringseftermiddag på Tesses cafe igår, onsdag 15.2. Eftermiddagen inleddes med god lunch för att  sedan åtföljas av några timmars intensiv brainstorming. Vyn över Vassorfjärden, direkt utanför fönstret, inspirerade trots att solen ”lyste” med sin frånvaro under fotograferingstillfället.

Bibliotekens uppgifter utökas – syns det bland personalen?

Vi har i Finland haft en bibliotekslag som angett behörighetskrav för anställda vid allmänna bibliotek i vårt land, 60 sp studier i ämnet informationsvetenskap samt en högskoleexamen. Från och med den 1.1.2017 har vi fått en ny Lag om allmänna bibliotek http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2016/20161492 där dessa krav slopats. I den nya lagen (1492/2016) kan man läsa följande: ”Allmänna bibliotek ska ha tillräckligt många anställda med utbildning inom biblioteks- och informationsområdet och tillräckligt många andra anställda.” Vad betyder detta och vad innebär det för personalen vid bibliotek?

Bibliotekens uppgifter har förändrats, utvecklats och utökats. Här har vi säkert orsaken bakom de förändrade kraven för biblioteksarbetare. Idag arbetar t.ex. ungdomsledare och andra i nära samarbete med bibliotek.

Professor, vid ämnet informationsvetenskap, Gunilla Widén skriver i sitt blogginlägg http://blogs.abo.fi/forskarbloggen/tag/informationskompetens/ om tvärvetenskapligheten inom ämnet. Widén nämner bland annat forskningssamarbete med pedagoger och datavetare. Lika som forskningen vinner på tvärvetenskaplighet, så hoppas jag att biblioteken vinner på att man kan ta in andra yrkesgrupper än biblioteksutbildade, så som pedagoger och datavetare (vilket också till en del redan skett). Det är helt klart att detta främst gäller stora bibliotek. Det gäller för alla anställda vid ett bibliotek att kunna ge kunderna den service som man förväntar sig mellan hyllorna och vid kunddatorerna. Kan alla detta? Skall de utbildas? Eller hänvisar man helt enkelt till kolleger med rätt kunskap inom biblioteket? Det är med intresse jag följer utvecklingen de närmaste 5 åren.