Ett tal

På vår blogg om min son finns mitt tal på min sons begravning i lördags. Där har jag försökt sammanfatta hur vi tänkt och levt med Joels sjukdom. Hela historien om hans sjukdom finns också där för den som är intresserad.

Posted in Annat | Leave a comment

Mera recensioner på Efter Folkkyrkan

Jag beklagar att denna blog har reducerats till enbart reklam för mina böcker, jag har helt enkelt inte möjlighet att skriva annat här för ögonblicket (och det är väldigt praktiskt att samla recensioner på en plats…).

Svensk Pastoraltidskrift har publicerat en recension av Marco Aldén samt en artikel av Kjell Petersson (del 1, del 2) där min och Jan Eckerdals böcker läses samman (en syssla som jag rekommenderar!).

Norska Vårt Land har ett helt uppslag med en recension/debattartikel (sida 1, sida 2) om min bok av Eskil Skjedal. Det lär vara responser på gång, spännande!

Posted in Efter folkkyrkan | Leave a comment

Recensioner på Efter folkkyrkan

Här är två recensioner på Efter folkkyrkan.

Den första är av Jan Eckerdal, ur Kyrkans Tidning. Beklagar den dåliga bildkvaliteten…

Jan lyfter fram ganska exakt de saker jag själv tycker är viktigast i boken, så jag har inte mycket att tillägga där.

Den andra recensionen är av Tomas Appelqvist, ur Kyrka och Folk. Man måste väl säga att den är väldigt positiv, med tanke på att recensenten verkar stå för ungefär så totalt annorlunda kyrkosyn än mig man kan tänka sig. Appelqvist skriver:

Bokens styrka är utan tvekan att flera huvudtankar hos internationella teologer i nutida teologi görs enkelt tillgängliga på svenska. Till detta kan läggas att den problematiska nutidssituationen inom folkkyrkan är skildrad på ett ärligt och delvis klargörande sätt. Ärligheten märks främst i hur tydligt den nya ekumeniken åsidosätter reformationens läroavgöranden till förmån för frikyrkliga och påveorienter­ade kyrkotraditioner. De som har ledande positioner inom folkkyrkosystemet, som ledare inom väckelserörelser eller som teologer bör läsa boken som en hjälp att få upp ögonen för handlingsmönster som ter sig extrema för de flesta kristna i världen, men som blivit vanliga i Norden på grund av vår tradition med passivt kyrkomedlemskap.

Lite svårare har jag att hålla med om att ”PH skulle troligen förespråka i stort sett samma kyrkotänkande även om han hade skrivit till pentekostala eskimåer eller romerska katoliker i Filippinerna.” Det är ett intressant påstående, för i nån mening är det förstås sant, samtidigt som jag uppfattar min bok vara väldigt starkt inriktad på den nordiska kontexten. Samtidigt är jag väl inte beredd att säga, vilket Appelqvist verkar mena, att just på grund av att vi finns på denna plats på jorden, måste vi ha en viss kyrkosyn ( i hans fall en tillbaka-till-reformationen-lutherdom). Jag måste ändå ge honom retoriska poäng för slutklämmen:

Boken ger därför ingen egentlig hjälp till dem som vill sprida Kristi kärlek i vår nordiska kontext; istället leder den, trots att syftet är det rakt motsatta, till att den läsare som önskar en bättre kyrka får hjälp att drömma sig bort från de problem som de facto råder inom folkkyrkostrukturen och därmed kanske sjunka djupare in i den andliga slummer som är det verkliga hotet mot kyrkans framtid.

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

En recension till på En liten skillnad

Här är Max-Ola Nordlunds recension i Vasabladet.

Posted in En liten skillnad | Leave a comment

Recension av En liten skillnad

Fin recension på En liten skillnad i Nya Åland för en dryg vecka sedan. Fascinerande hur det är olika texter som talar till olika människor!

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Intervju om Efter folkkyrkan

Kyrkpressen har en lång intervju med mig om min nya bok – ännu längre i tidningen!

Posted in Efter folkkyrkan | 2 Comments

Kyrkans tidning skriver om Efter folkkyrkan

Ledaren i dagens upplaga av Kyrkans tidning behandlar min bok:

Huvudtesen är därför att folkkyrkornas kris är en teologisk kris. Medicinen han ordinerar, stavas teologiskt arbete. Och då räcker det inte med enbart kyrko­sociologiska och organisationsteoretiska perspektiv. Teologin måste tillbaka på banan. Äntligen!

Det är sant att detta är huvudtesen i min bok, eller annorlunda uttryckt – det jag vill visa i min bok är att kyrkan är i desperat behov av teologisk diskussion. Det blir spännande och se vad som händer!

Posted in Efter folkkyrkan | Leave a comment

En liten skillnad

På grund av någon märklig slump blev den antologi som jag och Liisa Mendelin redigerat En liten skillnad – 11 texter om kristet liv klar samma vecka som min egen bok. Jag är väldigt stolt över denna bok, den innehåller väldigt fina texter från väldigt fina människor! Utgångspunkten i boken är att försöka svara på frågan ”hur är jag kristen”, dvs att försöka få grepp om på vilket sätt kristen tro konkret tar sig uttryck i våra liv. Det visade sig vara ett väldigt, som vi akademiker säger, fruktbart grepp. Det blev jättespännande texter.

Så det här är en bok för vem som helst som funderar vad kristendom handlar om, oberoende om man själv är kristen eller inte. Jag tänker att den kunde fungera utmärkt t.ex. som diskussionsunderlag i unga vuxna-grupper i kyrkor t.ex. Skribenterna kommer från olika (mer eller mindre) kyrkliga bakgrunder och olika delar av landet.

Min egen text handlar om när min son fick sin hjärntumör och på vilket sätt min tro blev aktuell då. Det är en text som är rätt mycket personligare än sådant jag vanligen brukar skriva – annars är jag väl av åsikten att ”personligt” är lite överutnyttjat i vår kultur, men i det här sammanhanget är det kanske på sin plats. Samtidigt är det en av mina mest teologiska texter, på något märkligt vis.

Beställ boken från förlaget, eller från närmast bokhandel!

Posted in En liten skillnad | 1 Comment

Efter folkkyrkan. En teologi om kyrkan i det efterkristna samhället.

Min bok är färdig och går att inhandla (till exempel direkt från förlaget eller från vilken nätbokhandel som helst). Jag vill vara tydlig med att det här inte är en uppföljare till Om kristet motstånd, utan en mera akademisk bok som handlar behandlar det slag av teologi som jag tror att de nordiska folkkyrkorna behöver närma sig i framtiden. Det här med akademiskt är inte så farligt som det låter, jag tänker mig att alla med någon slags högskoleutbildning eller erfarenhet av teologisk litteratur kan ta till sig den. Det som jag verkligen försökt gå in för är att koppla de teologiska resonemangen till kyrkans konkreta vardag. Målgruppen är teologer, präster och kyrkliga beslutsfattare, samt alla med intresse för kyrkans framtid.

Boken presenterar teologerna Dietrich Bonhoeffer, John Howard Yoder, William T. Cavanaugh och Stanley Hauerwas och letar efter resurser i deras teologi för att möta de nordiska folkkyrkornas utmaningar idag. Här är baksidestexten.

”Att kyrkorna i Norden i vår tid står inför stora utmaningar är förmodligen uppenbart för de flesta. Få teologer verkar emellertid ta dessa på fullt allvar. Undantaget heter Patrik Hagman. Efter folkkyrkan levererar en radikal kyrko- och samhällskritik som lämnar läsaren med två alternativ: antingen att sticka huvudet i sanden eller att med Hagman börja ifrågasätta invanda tankemönster. Efter folkkyrkan är inget mindre än en nödvändig bok.”

Ola Sigurdson, professor i tros- och livsåskådningsvetenskap, Göteborgs universitet

”Inspirerande, tankeväckande och ställvis provocerande läsning. Rekommenderas varmt för alla som funderar över de nordiska folkkyrkornas framtid.”

Björn Vikström, Biskop, Borgå stift

Efter folkkyrkan är en hybrid mellan en teologisk studie och ett debattinlägg, ett försök att greppa de lutherska folkkyrkornas nuvarande situation och söka en väg framåt. Patrik Hagman argumenterar att folkkyrkornas kris i grunden är teologisk till sin natur och därför måste mötas med teologiskt arbete. De röster som han för in i diskussionen – Dietrich Bonhoeffer, Stanley Hauerwas, John Howard Yoder och Willam T. Cavanaugh – har sällan lyfts fram som relevanta i den nordiska kontexten, men här förs deras teologier i kontakt med konkreta problem och bekymmer i de lutherska kyrkornas vardag. Fram träder bilden av en möjlig kyrka där den gudstjänstfirande gemenskapen står i centrum, men på ett sätt som fortsätter de nordiska lutherska kyrkornas högsta ambitioner att vara en kyrka för hela samhället. Hagman visar att en sådan kyrka inte bara är möjlig utan redan i vardande.

Posted in Efter folkkyrkan | 2 Comments

10 teser om kyrkan och freden

1. Kristendomen består av olika saker: lära, moral, praktiker samt kyrkan som gemenskap utsträckt i tid och rum. Utmärkande för det moderna tänkandet var/är att kyrkan uppfattas vara sekundär till de andra aspekterna.

2. Därmed uppstår den moderna kristendomens problem: sanning prövas endast mot vetenskapen, moralen mot det naturliga eller mänskliga. Kyrkan blir då bara en praktisk lösning, snarare än det sammanhang där sanning och moral får sitt innehåll.

3. Den kyrka som ska kunna fungera som primär i förhållande till lära, moral och fromhet kan inte vara en ”osynlig” eller idealiserad kyrka, utan en konkret gemenskap. Annars kommer något annat att ta över, i praktiken staten eller den för stunden dominerande kulturen.

4. Följaktligen måste kyrkan vara en gemenskap som på något vis skiljer sig från det övriga samhället. Denna skillnad kan inte bygga på att man håller fast vid en lära eller en moral eller på några andra ”inre” kvaliteter, utan på att människorna i denna gemenskap lever på ett annorlunda sätt.

5. Kyrkans uppgift är dock inte att vara annorlunda bara för att vara annorlunda. Uppgiften är att vara trogen Jesus Kristus. Därför behöver kyrkan vissa handlingar, sakrament, som utgör kärnan i detta annorlundaskap och som vägleder kyrkan i att i den tid och på den plats hon lever uttrycka denna trohet.

6. Dessa ”heliga handlingar” får inte förandligas så att relationen mellan dem och andra handlingar som människorna utför blir oklar. Kyrkan tillber Gud i det konkreta och vardagliga – att äta och dricka, bada och samtala – och här finns kyrkans kallelse nedlagd: att i detta vardagliga liv överbrygga de gränser som världen med våld drar upp för att skapa ordning.

7. Kyrkans väsen är alltså detta skapande av en gemenskap som pekar mot en annan ordning som inte bygger på våld utan på kärlek. Kristna människor tillber en Gud som vill bli tillbedd genom skapandet av denna gemenskap.

8. För kyrkan att vara trogen Jesus Kristus innebär att kyrkan har till uppgift att visa världen hurudan Gud är. Kyrkans fredlighet är alltså inte en aspekt av hennes budskap, utan på ett grundläggande plan kyrkans väsen och existensberättigande.

9. Det betyder att även om kyrkan lever i en fallen värld och består av syndiga människor är kyrkans interna schismer och kyrkans splittring mera än en skandal, det är ett tillstånd där kyrkans väsen som kyrka står ifrågasatt.

10. Följaktligen är frågan om kyrkans enhet inte en praktisk fråga. I en väldigt central mening är kyrkans enhet kyrkans budskap och syfte. Vilket innebär att frågan om hur kyrkan hanterar sina konflikter alltid borde vara viktigare än frågan det uppstår konflikt om.

Publicerat i Kyrkpressen 2.5.2013
Posted in kolumner | Leave a comment