Hållbarhet och etik: Teori och praktik

Vad är vårt ansvar för vår omgivning och kommande generationer? Finns det hopp för mänskligheten och vår planet?

I kursen vidgar vi vår blick på de etiska utmaningar vi står inför i ljuset av de hållbarhetsmål som formuleras i FN:s Agenda2030. Det är lätt att på ett teoretiskt plan ansluta sig till principerna målen grundar sig på. Men det har också visat sig svårt att förverkliga de politiska målen i Agenda2030 i praktiken. Hur inverkar det här på vår förståelse av etik?

En ledande fråga är därför vilket slags etik som är hållbar i en globaliserad värld. Är det i sig hållbart att betona hållbar utveckling om vi försöker föreställa oss en hållbar framtid? Vi prövar tanken att hållbarhet också är en fråga om vårt ansvar för vår omgivning och kommande generationer. Vi håller oss öppna för att det också här kan finnas en vilja att fly vårt ansvar som är både etisk och existentiell.
Kursen är uppbyggd kring föreläsningar och filosofiska diskussionsövningar. Vi lyssnar in olika perspektiv och lär oss sammanfatta, motivera och analysera olika synpunkter.

Kursen är den inledande kursen i biämnet ”Etik i en globaliserad värld. Den kan också avläggas som en specialkurs i filosofi, och är öppen för alla som vill fördjupa sin etiska förståelse för en värld stadd i förändring.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *