Miljö, minoriteter och marginalisering

 

Bilden kommer från Enare träsk. Långt borta i bakgrunden syns Ukkos sten, en av samernas viktigaste heliga platser. Om Finland i framtiden skulle bygga Ishavsbanan, en järnväg till Ishavet kunde den passera dessa trakter. I kursen diskuterar vi bland annat hur olika ekonomiska intressen och kulturella värden som här kan komma att stå i strid med varandra. 

Miljöförstöringen och klimatförändringarna drabbar människor på olika platser och i olika kulturella sammanhang olika hårt. De kan bidra till ökad marginalisering av utsatta grupper. En rättvis global omställning måste beakta och motarbeta dylika ojämlikheter mellan människor. Men för att komma till rätta med de klimathot och miljöproblem som vi står inför krävs också en mer grundläggande omvärdering av våra livssammanhang och vår syn på naturen om vi vill förstå varför vissa synsätt blivit så dominerande och destruktiva.

Finns perspektiv på miljörättvisa som i sig kan verka marginaliserande? Är det för att majoriteten alltid ansluter sig till den dominerande berättelsen som alternativa synsätt lätt blir i minoritet? Eller är det istället ekonomiska maktintressen som driver fram mer problemtyngda förhållningssätt som enbart gynnar en mindre elit?

I kursen undersöker vi vad det innebär att förhålla sig till dessa frågor som etiska frågor om vårt ansvar och som grundläggande existentiella frågor om villkoren för våra liv. Vi läser akademisk forskning som är kritisk mot en förhärskande västerländsk syn på miljö och teknologi. Genom ett essäistiskt processkrivande funderar vi sedan på hur det går att skriva fram alternativa sätt att förstå vår erfarenhet och oss själva som del av naturen.

Hållbarhet och etik: Teori och praktik

Vad är vårt ansvar för vår omgivning och kommande generationer? Finns det hopp för mänskligheten och vår planet?

I kursen vidgar vi vår blick på de etiska utmaningar vi står inför i ljuset av de hållbarhetsmål som formuleras i FN:s Agenda2030. Det är lätt att på ett teoretiskt plan ansluta sig till principerna målen grundar sig på. Men det har också visat sig svårt att förverkliga de politiska målen i Agenda2030 i praktiken. Hur inverkar det här på vår förståelse av etik?

En ledande fråga är därför vilket slags etik som är hållbar i en globaliserad värld. Är det i sig hållbart att betona hållbar utveckling om vi försöker föreställa oss en hållbar framtid? Vi prövar tanken att hållbarhet också är en fråga om vårt ansvar för vår omgivning och kommande generationer. Vi håller oss öppna för att det också här kan finnas en vilja att fly vårt ansvar som är både etisk och existentiell.
Kursen är uppbyggd kring föreläsningar och filosofiska diskussionsövningar. Vi lyssnar in olika perspektiv och lär oss sammanfatta, motivera och analysera olika synpunkter.

Kursen är den inledande kursen i biämnet ”Etik i en globaliserad värld. Den kan också avläggas som en specialkurs i filosofi, och är öppen för alla som vill fördjupa sin etiska förståelse för en värld stadd i förändring.

Ethical and globally sustainably leadership: Getting good leadership right

“Ethical leaders do the right thing at all times—not just when it is convenient or someone is watching—and they hold their employees to that same standard.”

What’s wrong with this sentence? And what is possibly right? (Read on for one answer.)

Both as a researcher and a teacher, I use the internet to search not only for research articles or teaching material, but for things people say about the issue I am researching or teaching in a more ordinary context. Reading up on what people, in this case, say about ethical leadership, as well as who is talking about it and how, can offer helpful contrasts and support for positions taken in more academic contexts. Of course, I have no illusion that my search results will give me a complete picture of all the things people say. As a moral philosopher, however, it is mostly enough to consider what someone could say to then get on to what is most important. That is, to work out what I want to say, and take responsibility for thinking, about the issue, given all those things people have said and might indeed come to say about it.

Searching the internet for what people say is often instructive. Sometimes it is amusing. (Try throwing in an ethically challenging question or catchphrase and see what you get.) Other times it is surprising, even bewildering. People say things you just couldn’t come up with on your own. When I encountered the sentence above, my response leaned towards the startled. The first part of the sentence “Ethical leaders do the right thing at all times” is definitely not anything I as a teacher in ethics would say. In fact, I would claim it is almost unethical. I would be surprised to find support for it in any of the main ethical theories, and here all theories seem to get it right.

The nested clause “not just when it is convenient or someone is watching” gives some guidance to what the author thought when writing it. To be good it is not enough if I only do good things when it serves me. If I am to be good, it has to pervade my whole being. I should not do good to look good to others. I should do good, because, well, it’s good.

So much seems right.

What seems wrong is the emphasis that an ethical leader does “the right thing at all times.” Surely it is “good” to do what’s right. Then it might seem “better” to do what’s right most of the times? And clearly “the best” thing is to “do the right thing at all times”? This seems to be the chain of reasoning leading up to the claim. Perhaps a radical take on just how good an ethical leader should be. (This impression is strengthened by the suggestion that an ethical leader should “establish zero tolerance for ethical violations”.)

The problem is that it is extremely difficult, or better yet impossible, to “do the right thing at all times”. This is one of the first lessons students usually take in a course on moral philosophy. Part of this problem has to do with judging what an “ethical violation” is. A first delineation suggested by the text is acting against one’s ethical code of conduct. But a code of conduct can specify both what is wrong for someone to do (e.g. discriminating against someone), and what is right for someone to do (e.g. striving towards a respectful work atmosphere). So, if I promote zero tolerance to ethical violation, I should at least specify whether it is as serious a violation to do something I should not do, as it is to omit to do something I should do. Is it as bad if I “at all times” do not attempt to work towards a more respectful work atmosphere, as if I actively discriminate against someone?

Another problem is related to possible conflicts within the code of conduct. What if I do not do one of the things the ethical code deem right (”being respectful”), because I try to attain some other value it promotes? (Say, ”being honest”.)  Failing to do what is right is therefore not always doing something wrong. I may also need to decide ”what is more right”. And even if I really try not to do wrong, I might still do so unintentionally. Discrimination often has this feature. It may turn out that I as a leader unwittingly discriminated against someone by not promoting them, because I was only thinking my actions served to promote the career of someone else who also deserved promotion. I didn’t even consider I was doing something wrong, because I was all intent on doing something right.

The most troubling part with thinking that being a good leader means doing “the right thing at all times”, however, is that ethics, when it is really radical, does not consist in following a code of conduct. ”Being good” is not just a matter of ”doing what is right”, or ”avoiding to do what is wrong”. It is being open to the possibility that our relations to others may and sometimes should lead us to reconsider what we think of as wrong and right. If I hurt someone unintentionally, it is not a good response to defend myself by saying that I behaved correctly all the way through; “I was only following the code of conduct!” That may be true, but if I want to act responsibly, I should rather ask for forgiveness. I should also check whether there is something in the code of conduct, or in my relation to it, that needs to be changed. For some wrongs are committed precisely when we become too eager to stick to a code of conduct ”at all times”.

Camilla Kronqvist

 

Do you know what ”epistemic injustice” is?

You can listen to philosopher Miranda Fricker explain the concept from her book Epistemic Injustice: Power and the Ethics of Knowing in the podcast ”Five questions by Kieran Setiya”.

We will continue to consider ”epistemic justice” and related concepts in the course “Truth, Power and Justice”. There we address questions like: What does truth have to do with politics? Can we speak about knowledge without trust? What does it mean to do justice to social injustices?

What are the central social, ethical and political aspects of “knowing” and “being a knower” in a time of “alternative facts”, “post-truth”, “conspiracy theories” and “climate denialism”. We consider the role science has in illuminating and criticizing power structures and what happens when science itself risks becoming part of the same power structures it is aimed at criticizing.

In lectures and workshops we discuss the presuppositions of dialogue in a pluralistic and democratic society, and practice as we learn in conversation with each other.

The course is one of two English courses in this minor subject. It can be taken as a specialization in philosophy and social exclusion, but is open to anyone who is interested in deepening their understanding of these questions.

Om ämnet

På vilka sätt har mänskligheten (inte) lyckats att förverkliga de globala hållbarhetsmålen av Agenda2030? Kan man överhuvudtaget skapa en universell och allmänmänsklig uppfattning om etik och hållbarhet för den nuvarande, globaliserade världen? Är det realistiskt att formulera hållbara modeller för globalt samarbete? Vad betyder miljörättvisa i samband med minoriteter och marginalisering? Hur borde man definiera ledarskap och hållbar förändring i kontexten av Agenda2030?

När biämnet “Etik i en globaliserad värld” skapats vid Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi under våren 2021, har de flerdimensionella diskussionerna kring arbetet koncentrerat på de föregående globala frågorna. Meningen är att studiehelheten ger holistiska färdigheter för fortsatt forskning och verksamhet, samt har en relevans för den levande verkligheten. Helheten strävar efter att bidra till minoritetsforskningen och studenternas framtidskompetenser.

Innehållsmässigt utgår biämnet från aktuella, utmanande globala frågor som möjliggör en etisk, kritisk och tvärvetenskaplig diskussion om mänsklighetens hållbara tillvaro och framtid. Biämnets syfte är både att fördjupa sig i den etiska och kritiska diskussionen om hur mänskligheten hittills lyckats lösa våra globala rättvise- och miljöproblem, samt att realistiskt granska hållbarheten i de förslag som idag presenteras som lösningar på problemen.

När biämnet formulerats, har man tagit i beaktande att också den mänskliga kunskapen och den aktuella vetenskapliga forskningen har sina begränsningar. Härmed kan man dra slutsatsen att biämnets särskilt viktiga roll är att kunna formulera och lyfta fram de väsentliga etiska och kritiska frågorna om vår hållbara framtid.

Jaakko Lindfors