Do you know what ”epistemic injustice” is?

You can listen to philosopher Miranda Fricker explain the concept from her book Epistemic Injustice: Power and the Ethics of Knowing in the podcast ”Five questions by Kieran Setiya”.

We will continue to consider ”epistemic justice” and related concepts in the course “Truth, Power and Justice”. There we address questions like: What does truth have to do with politics? Can we speak about knowledge without trust? What does it mean to do justice to social injustices?

What are the central social, ethical and political aspects of “knowing” and “being a knower” in a time of “alternative facts”, “post-truth”, “conspiracy theories” and “climate denialism”. We consider the role science has in illuminating and criticizing power structures and what happens when science itself risks becoming part of the same power structures it is aimed at criticizing.

In lectures and workshops we discuss the presuppositions of dialogue in a pluralistic and democratic society, and practice as we learn in conversation with each other.

The course is one of two English courses in this minor subject. It can be taken as a specialization in philosophy and social exclusion, but is open to anyone who is interested in deepening their understanding of these questions.

Om ämnet

På vilka sätt har mänskligheten (inte) lyckats att förverkliga de globala hållbarhetsmålen av Agenda2030? Kan man överhuvudtaget skapa en universell och allmänmänsklig uppfattning om etik och hållbarhet för den nuvarande, globaliserade världen? Är det realistiskt att formulera hållbara modeller för globalt samarbete? Vad betyder miljörättvisa i samband med minoriteter och marginalisering? Hur borde man definiera ledarskap och hållbar förändring i kontexten av Agenda2030?

När biämnet “Etik i en globaliserad värld” skapats vid Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi under våren 2021, har de flerdimensionella diskussionerna kring arbetet koncentrerat på de föregående globala frågorna. Meningen är att studiehelheten ger holistiska färdigheter för fortsatt forskning och verksamhet, samt har en relevans för den levande verkligheten. Helheten strävar efter att bidra till minoritetsforskningen och studenternas framtidskompetenser.

Innehållsmässigt utgår biämnet från aktuella, utmanande globala frågor som möjliggör en etisk, kritisk och tvärvetenskaplig diskussion om mänsklighetens hållbara tillvaro och framtid. Biämnets syfte är både att fördjupa sig i den etiska och kritiska diskussionen om hur mänskligheten hittills lyckats lösa våra globala rättvise- och miljöproblem, samt att realistiskt granska hållbarheten i de förslag som idag presenteras som lösningar på problemen.

När biämnet formulerats, har man tagit i beaktande att också den mänskliga kunskapen och den aktuella vetenskapliga forskningen har sina begränsningar. Härmed kan man dra slutsatsen att biämnets särskilt viktiga roll är att kunna formulera och lyfta fram de väsentliga etiska och kritiska frågorna om vår hållbara framtid.

Jaakko Lindfors