Våra kurser / Our Courses

VARFÖR VISUELLA STUDIER?

Biämnet Visuella studier ger dig större skicklighet att förstå och arbeta med kommunikation och medier idag.

Läskunnighet är inte längre bara att läsa och skriva utan också att tolka bilder (visuell läskunnighet) och att söka och värdera digital information.

Att kommunikationen blir alltmer visuell innebär också att den blir alltmer opålitlig. Bilder kan användas destruktivt för att sprida myter och ”fake news” när kunskaperna om historia och vetenskap minskar i samhället.

Visuell information är mångtydig och lätt att manipulera:

  • Därför lär du dig i den första delkursen i Visuella studier hur hjärnan tar emot synintrycken och bearbetar dem.
  • I den andra delkursen lär du dig ”visuell analys” dvs. olika metoder för kritiskt studium av bilder inom både psykologi och kultur-, historie- och samhällsvetenskap.
  • Bilders möjligheter och begränsningar i jämförelse med andra typer av information studeras i den tredje delkursen, på temat ”Att läsa bilder”.
  • Slutligen tittar vi i den fjärde delkursen på den konkreta användningen av bilder i samhället och hur bilder bidrar till att stärka gemenskap och identitet i sociala grupper.

Vi erbjuder också fritt valbara kurser om bland annat praktisk fototeknik och bildbehandling, mediehistoria (film, tecknade serier och bilderböcker), vetenskaplig visualisering och ”infografik”, visuell retorik i reklam och propaganda, samt psykologiska studier av ögonrörelser.

Här nedan presenteras alla kurser i detalj med tider och andra uppgifter, under respektive undervisningsperiod.

EXCHANGE STUDENTS,

you are all welcome to take our courses in English

Visual Studies is an interdisciplinary initiative which has now existed for ten years at Åbo Akademi University. The aim of Visual Studies is to aid students from all disciplines and faculties in their understanding and mastering of the rapid development in visual communication, pedagogy, psychology and technology. At ÅAU, Visual Studies is connected to an adjunct professorship in Art History with a specialization in visual communication. The following courses are given annually in English:

Image Perception and Cognition (academic period 1)

Eye-Tracking Methodology in Visual Studies (period 2)

Comics: Cultural and Interdisciplinary Perspectives (period 2)

Visuality and Visualization of Information (period 3)

Photography and the Moving Image (period 4)

The Visual Studies subject is located at the faculty of Humanities, Psychology and Theology. Below you find all courses, with teaching hours and other specifications, listed for each of the four academic teaching periods.

 

Period 1, sept-okt 2018

IMAGE PERCEPTION AND COGNITION, 5 ECTS

English, also optional in Bioimaging and Digital Humanities). Teacher Tarja Peromaa. Code: 130000.0

This is the first mandatory course for students with Visual Studies (visuella studier) as minor (biämne). The aim of the course is to familiarize the students with the basic issues in the structure and function of the human visual system. Special emphasis is put on current research findings in visual neuroscience.

Introduction: Thursday 6.9.2018, 10.00-12.00, room to be announced.

Schedule: Thursdays 10-12 and 13-15, weeks 37-40.

Exam:  Thursday 13-15, week 42. (Repetition exam same hour in week 41.)

Literature: Snowden et al., Basic Vision, 2006 or 2012 (ASA course library).

Moodle page:

 

VISUELL ANALYS,  5 sp (period 1 och 2, svenska)                                                           Lärare Fred Andersson. Kod: 100905.0, även valbar i utbildningslinjen KHF. Visual analysis, 5 ECTS (academic period 1 and 2, Swedish).

Kursen behandlar visuell analys i såväl kvantitativ som kvalitativ mening. Ett antal övningar knutna till visuell analys inom olika discipliner ingår i kursen.

 

Introduktion: Tisdag 4.9.2018, 13.30-15.00, rum meddelas.

Tider: Tisdagar och torsdagar 13.30-15.00 i veckorna 36 och 37, tisdagar 13.30-15.00 i veckorna 38-50.

Examination: Arbetet sker i grupp men varje deltagare skriver veckosammanfattningar och en avslutande essä. Bedömningen baseras på essän och aktiviteten i grupparbetet.

Litteratur: Handbook of Visual Analysis, red. Jewitt & van Leeuwen (2001), valda kapitel. Handouts via Moodle.

Moodlesida:

 

DIGITAL FOTOGRAFERING OCH BILDBEHANDLING, 5 sp (svenska). Lärare Fred Andersson. Kod: 130016.0 Digital photography and Image Processing, 5 ECTS (Swedish). Ingår i vår nya tematiska modul Visuella medier för utbildningslinjen KHF (kultur, historia, filosofi). Målet med kursen är att lära ut grunderna för digital fotografering och bildbehandling (inklusive skanning) och anpassning för textdokument.

Introduktion: Tisdag 4.9.2018, 15.15-17.00, rum meddelas.

Tider: Tisdagar 15.15-17, veckorna 36-43.

Examination: genom praktisk schemalagd övning och avslutande kort kunskapstest.

Litteratur: ingen obligatorisk, men vissa rekommenderade handouts.

Moodlesida:

 

Period 2, nov-dec 2018

VISUELL ANALYS,  5 sp (period 1 och 2, svenska, se ovan). Visual analysis, 5 ECTS (academic period 1 and 2, Swedish, see obove).

 

EYE TRACKING METHODOLOGY IN VISUAL STUDIES, 5 ECTS. (English, also optional in International Marketing). Teacher Marcus Nyström. Code: 130030.0 The aim of the course is to provide an introduction to eye-tracking research methods in behavioral sciences, including technology, experimental setup, analysis, and interpretation. Marcus Nyström is an internationally recognized researcher in the field. He works at the Humanities Lab at Lund University, one of the leading centra in Europe for research on eye movements, reading and images.

Introduction: to be announced.

Schedule: to be announced.

Exam: Lab practise, own eye-tracking study, written report.

Literature: Kenneth Holmqvist et al., Eye Tracking: A Comprehensive Guide to Methods and Measures, 2011 (ASA library).

Moodle page:

 

COMICS – CULTURAL AND INTERDISCIPLINARY PERSPECTIVES, 5 ECTS (English). Teacher Fred Andersson and others. Code: 116736.1. Ingår i vår nya tematiska modul Visuella medier för utbildningslinjen KHF (kultur, historia, filosofi). The course gives the student an introduction to comic studies and an insight into comic books and comic book culture as material for studies.

Introduction: Monday 29.10.2018, 16.15-18.00, room to be announced.

Schedule: Mondays 16.15-18 in weeks 44-51.

Exam:  Course essay.

Literature:  to be announced.

Moodle page:

 

Period 3, jan-mars 2019

ATT LÄSA BILDER: TECKEN OCH SYMBOLER, 5 sp (svenska). Lärare Fred Andersson and andra. Kod: VI00BC55 Reading Images: Signs and Symbols, 5 ECTS (Swedish). Från Egyptens bildskrift till nutidens kartor och infografik har system för visuell kommunikation utvecklats. Kursen ger kunskaper om sådana system och hur de kan beskrivas och tolkas med metoder från konsthistoria och språkvetenskap.

Introduktion: Torsdag 10.1.2019, 16.15-18.00, rum meddelas.

Tider: Torsdagar 16.15-18.00, veckorna 2-10.

Examination: I examinationen ingår att tillämpa kunskaperna i en egen poster.

Litteratur: info kommer

Moodlesida:

 

VISUALITY AND VISUALIZATION OF INFORMATION, 5 ECTS (English, also optional in Bioimaging and Digital Humanities). Teacher Fred Andersson and others. Code: VI00BM65 Students will acquire knowledge of how certain findings of modern psychology and vision science can be practically applied in order to improve the efficiency and accessibility of information visualization.

 

 

Introduction: Tuesday 15.1.2019, 16.15-18.00, room to be announced.

Schedule: Tuesdays 16.15-18 in weeks 3-10, 16.16-20 in week 11.

Exam:  to be announced.

Literature:  to be announced.

 

VISUELL RETORIK, PROPAGANDA OCH MARKNADSFÖRING, 5 sp (svenska). Lärare Fred Andersson. Kod: 130031.0, även valbar i Internationell marknadsföring, FSE). Visual rhetorics, propaganda and marketing, 5 ECTS (Swedish). Ingår i vår nya tematiska modul Visuella medier för utbildningslinjen KHF (kultur, historia, filosofi). I kursen övas igenkänning och definition av retoriska effekter i bildkommunikation, särskilt i politisk propaganda och kommersiell marknadsföring.

Introduktion: Torsdag 10.1.2019, tid och rum meddelas.

Tider: info kommer

Examination: info kommer

Litteratur: info kommer

Moodlesida:

 

Period 4, mars-maj 2019

VISUELL SOCIOLOGI OCH ANTROPOLOGI, 5 sp (svenska). Lärare Fred Andersson och andra. Kod: 130006.0 Visual sociology and anthropology, 5 ECTS (Swedish). Kursen ger en översikt av hur bilder används som material i studier av samhälle och socialt beteende. Föreläsningarna presenterar hur fotografi används både som källa och som forskningsmetod i sociologi, antropologi och etnologi. Övning ges i bildinsamling för studium av virtuella Communities.

Introduktion: Måndag 29.4.2019, 10.15-12.00, rum meddelas.

Tider: Måndagar 10.15-12.00, veckorna 18-22.

Examination: Eget bildinsamlings och -analysprojekt, skriven rapport.

Litteratur: Douglas A. Harper, Visual Sociology (grundbok, lånas i ASA-biblioteket), handouts tillkommer.

Moodlesida:

 

PHOTOGRAPHY AND THE MOVING IMAGE, 5 ECTS (English). Teachers Sofia Lahti and Sofia Sjö. Code: 130026. Ingår i vår nya tematiska modul Visuella medier för utbildningslinjen KHF (kultur, historia, filosofi). The course gives an introduction to the history of photography and film in the West, and shows how the invention of moving images was a result of changed worldviews in the modern era.

Introduction: Monday 18.4.2019, 13.15-15.00, room to be announced.

Schedule: Tuesdays 13.15-15 in weeks 12-13, 13.15-17 in weeks 14-16 and 18.

Exam:  to be announced.

Literature:  to be announced.

 

BILDERBOKENS ESTETIK, 5 sp (svenska). Lärare Maria Lassén-Seger. Kod: 130022.1 Picturebook aesthetics, 5 ECTS (Swedish). Kursen ger fördjupade insikter i bilderbokens historia och utveckling samt belyser centrala frågeställningar inom den moderna bilderboksforskningen. Föreläsningarna fokuserar på bilderboken som ett särskilt medium baserat på samverkan mellan bild och text. Ett stort antal exempel på bilderböcker från olika tider studeras och analyseras.

Introduktion: Tisdag 9.4.2019, 16.15-19.00, rum meddelas.

Tider: Tisdagar 16.15-19, veckorna 15-16 och 18-21.

Examination: Kursessä.

Litteratur: Maria Nikolajeva, Bilderbokens pusselbitar (grundbok, lånas i ASA-biblioteket), övrig litteratur meddelas vid kursstart.

Moodlesida: