SECURE-BIO-SUPPLY 1.3.2024-28.2.2026

Utveckling av långtidsupplagring av fasta biobränslen (SECURE-BIO-SUPPLY) för att möjliggöra en hållbar energiomställning

Offentlig sammanfattning av projektet

En energiomställning pågår, där målsättningen är att energiförsörjningen skall bli åtminstone kolneutral. Den traditionella värme- och elförsörjningen, som skett med hjälp av förbränning av olja och fasta bränslen så som stenkol och torv, kommer att behöva ersättas med nya kolneutrala energikällor och energiproduktionsmetoder, bl a vindkraft. Långtidsupplagring av
bränslen måste samtidigt utvecklas.

Målet med projektet SECURE-BIO-SUPPLY är att analysera vilka utmaningar och möjligheter förändringen av långtidslagring av bränslen kan skapa i Österbotten. Utvecklingsverksamhet
en fokuserar på fasta bränslen som lagras i 3–36 månader. Tre traditionella alternativ utreds: stenkol, energitorv och skogsflis, som beskrivning på energiomställningens utgångsläge. Nya möjligheter för långtidslagring utforskas, t.ex. ved (stam- och gallringsved), pellets och
torrefierat material. De förväntade resultaten beskriver kostnader, utrymmesbehov, olika typer av miljöpåverkan (inklusive klimatutsläpp) för olika lagringsmetoder samt tekniska utmaningar och begränsningar i att ersätta ett bränsle med ett annat.

De egentliga målgrupperna är verksamhetsutövare i Österbotten som vill minska eller överge användningen av fossila bränslen och torv i energiproduktion eller energianvändning. Målgruppen omfattar därför kraftverk, värmeverk, transport- och logistikföretag, skogsägare, entreprenörer. Speciellt vill vi ha målgrupper som är intresserade av design och framtida pilotering/presentation av nya lösningar.

Indirekta målgrupper är planerare, fjärrvärmeleverantörer, kommuner, energikonsumenter och andra aktörer som är måna om att aktivt arbeta för att uppnå  klimatneutralitet, främja lokal sysselsättning och upprätthålla lokal energitillgång. Högskolor och universitet genom förvärv och överföring av kunskap, särskilt bland de som deltar i projektet. Beslutsfattare och myndigheter, såväl regionala som nationella, får en bättre förståelse för problemområdet och dess lösningar vid spridning av projektets resultat.

Projektet bidrar till att skapa mer hållbara energisystemlösningar och förbättrar förutsättningarna för att man skall kunna ersätta fossila bränslen och torv på ett tryggt och hållbart sätt. Projektet ger förslag till nya utvecklingsåtgärder och skapar ett nätverk av aktörer som möjliggör fortsatt utveckling av nya systemlösningar och lagringsteknologier och skapar ett nätverk av aktörer som möjliggör fortsatt utveckling av nya systemlösningar och lagringsteknologier.

Kontaktpersoner vid ÅA: Margareta Björklund-Sänkiaho (margareta.bjorklund-sankiaho&abo.fi), Jessica Tuuf, Satu Laitila

Kontaktperson vid Novia: Katrin Asplund (katrin.asplund&novia.fi)

Kontaktperson vid Skogcentralen: Patrik Majabacka (patrik.majabacka&metsakeskus.fi)