Studier och undervisning: Information, planering och uppföljning – förr och nu

Vid ett nytt läsårs början finns ett behov av att berätta om rutiner och verktyg som används inom studier och undervisning. Särskilt viktigt är det för nyantagna studerande och nyanställd personal, men också tidigare antagna och anställda har nytta av att veta vad som är aktuellt just denna höst. Den här texten kan också ses som en liten presentation till den utbildning och de guider som erbjuds i samband med studieorienteringen och personalutbildningen.

Översiktsbild av hur studenterna använder MinPlan (Bild: Maria Sundström)

Information om examina och studier

Studerande och personal har ett gemensamt behov av tydlig och korrekt information om examensstruktur och studiegång. Tidigare fanns information om struktur för och innehåll i en examen samt kursbeskrivningar samlade i en tryckt studiehandbok för varje institution och ämne. Något ämne eller institution utger fortsättningsvis en sådan. Praktiska uppgifter om studier, undervisning, klockslag, auditorier och lärare finns samlat i ett undervisningsprogram, som för läsåret 2012-2013 för första gången publiceras enbart som nätupplaga.

Fördelar med de tryckta publikationerna var att studerande och personal kunde ha med sig publikationerna och läsa samt göra anteckningar i dem. Det var lätt att göra jämförelser mellan utbildningar och kursbeskrivningar genom att bläddra fram och tillbaka. Nackdelar var bl.a. att informationen var sammanställd under våren och sålunda ibland föråldrad redan när läsåret inleddes. Tryckningen innebar också kostnader.

MinPlan = en källa för samlad information om studierna idag

MinPlan är ett elektroniskt verktyg som varit i bruk sedan år 2005. Studerande och personal uppmuntras därför att använda MinPlan från början. Fliken ’studiehandboken’ innehåller liksom de tidigare tryckta böckerna uppgifter om examensstruktur och studiegång, studiehelheter och kursbeskrivningar. MinPlan utvecklas fortlöpande och kommer att ytterligare förenhetligas när det gäller innehållet i denna flik. Ett elektroniskt verktyg har många fördelar framom tryckta publikationer, varav den främsta är aktualitetsfaktorn. Samtidigt innebär denna faktor paradoxalt nog också en risk, eftersom läsaren utgår ifrån att informationen är aktuell. Krav ställs därför på att personalen är alert och fortlöpande sköter uppdateringar i MinPlan.

Studieplanering och uppföljning

Studerande planerar sina studier för att utnyttja sin kapacitet på bästa sätt. Målet är att nå upp till ett visst antal studiepoäng per period, läsår och studieår och i sista hand för att avlägga examen inom en viss målsatt studietid. Målmedvetet bedrivna studier förutsätter att studerande uppföljer sin studieframgång och kontrollerar att kraven till både innehåll och studiepoäng uppfylls. . I synnerhet de första åren är det viktigt att göra detta två gånger per läsår. Egenlärarna uppmuntras att inbjuda till uppföljningssamtal vid höst- respektive vårterminen slut. Om planerna inte har uppfyllts vid läsårets slut bör studerandena fundera ut hur man ska komplettera det som saknas samtidigt som följande års studier ska planeras in. I det här skedet kan studerande behöva råd och stöd av personalen, främst av egenläraren, för att kunna komma på alternativa lösningar med målet att fortsättningsvis kunna tillhöra den gruppgemenskap man tillhört under det föregående läsåret.

Studerande har olika metoder för att sköta planering och uppföljning. Ett stort rutigt papper, där man pusslar med kurser och klockslag för att få ett schema har tidigare varit ett vanligt sätt. En fördel är att man kan sudda och göra om, men en nackdel är att det är svårt att överblicka helheter och framför allt att kunna följa med uppdateringar i realtid.

Idag använder studerande MinPlan för sin årsplanering och också för att anmäla sig till kurser och tentamina. Undersökningar har visat att studerande upplever att de har en stor nytta av att kontrollera sina prestationer i MinPlan eftersom de uppdateras fortlöpande. Läsordningen i MinPlan visar om kurser krockar och tabellen över arbetsbördan visar om studietakten löper jämnt under året. MinPlan ger sålunda studerande ett verktyg att hålla kontroll över sin arbetsbörda och sina prestationer.

Personalen, främst egenlärarna, följer med de studerande och kan vid behov ge råd och kommentarer via MinPlan. Lärarna kan skriva ut förteckningar över anmälda till kurser och tentamina, och kan skicka meddelanden till grupper av studerande. Särskilda överenskommelser om specialarrangemang såsom ersätta, tillgodoräknade eller kompenserade studier kan antecknas i MinPlan och finns sålunda dokumenterade också om lärare byts.

Kurs- och undervisningsplanering

Lärare har behov av att planera sin undervisning och sina kurser och examinatorer att läsa igenom och godkänna kursinnehåll. Institutionsråd godkänner slutligt årligen alla kurser och undervisningsplaner. Under planeringsperioden finns ett behov av att skriva, spara och ändra tills man är tillfreds. Många detaljer ska kontrolleras och flera lärare kontaktas innan man är färdig med sin kurs. För att vara tydlig och behandla alla studerande lika finns ett behov av att kursbeskrivningar vid ett universitet uttrycks i samma form. Det stora antal kurser som erbjuds vid ett universitet samt likabehandlingsfaktorn gör att det behövs ett elektroniskt system  för att kunna hålla reda på all information som ska erbjudas. Sedan sju år tillbaka använder vi kursdatabasen i MinPlan för detta arbete. Lärare, examinator och institutionspersonal har olika roller och med dem förknippade rättigheter och skyldigheter att agera i MinPlan. Den information som finns i kursdatabasen är godkänd av varje institution, vilket innebär att just den informationen samtidigt utgör juridisk grund för vår utbildning.

Utveckling av undervisningen

För att kunna förbättra och utveckla undervisningen följer personalen med hur undervisningen fungerar både innehållsmässigt och poängmässigt. Det här sker ofta via kursutvärderingar, men också genom att göra kvantitativa jämförelser av antal examina eller studiepoäng. Naturligt är att inleda ett kursutvärderingsformulär med att ange lärandemålet för ifrågavarande kurs och fråga om huruvida detta har uppnåtts. Korrekt är att också kommunicera resultat av utvärderingen till studerande som deltagit i kurser och besvarat utvärderingsfrågor, till lärare som undervisat och till den ansvariga enheten. Kursbeskrivningarna i MinPlan utvecklas fortlöpande och bland nyheter på kommande kan nämnas att beskrivningarna i framtiden kommer att innehålla ett fält där man antecknar utfallet vid senaste kursutvärdering samt de åtgärder man vidtagit för att förbättra kursen.

Manualer och annat material om MinPlan hittas på webben: https://www.abo.fi/student/minplanmanualer .Det här inlägget postades i teknik, utveckling av undervisningen och har märkts med etiketterna , . Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Fyll i rätt siffra (detta för att förhindra skräppost) * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.