Lärcentrets nyhetsbrev, november 2014

Här kommer Lärcentrets sista nyhetsbrev – organisationsförändringen påverkar också oss, se nedan.

Personalutbildning och seminarier november-december 2014

”First Year Expericence” – HHÅA:s konferens 7.11.2014
Du hinner ännu anmäla dig till konferensen riktad till alla intresserade av undervisning och lärande. Plats: Åbo eller Adobe Connect (man kan förstås logga in och delta endast i valda delar!)
Se http://www.abo.fi/personal/toppenhetsseminarier

Toppenheternas avslutningsfestival ”Bättre lärande!” 3.12.2014
Hur ser stigen mot bättre lärande ut? Kan man tala om bättre och sämre lärande? Vad kan vi göra för att utveckla universitetsutbildningen?
Interaktivt lärande, alternativa examinationsformer, kursdesign, stödfunktioner för avhandlingsprocesserna? Kom med i diskussionen om hur universitetet kunde utvecklas! Toppenheterna inom utbildning – handelshögskolan och Institutionen för psykologi och logopedi – delar med sig av sina bästa tips och trix på förmiddagen.
Eftermiddagens program:
Rektors hälsning
– Toppenhetsperioden i retrospektiv
– Pedagogiskt utvecklingsarbete och kvalitetssäkring av utbildningen – ÅA:s styrelseordförande Marianne Stenius
Paneldiskussion: Vad tycker du att är det mest brinnande problemet i dagens universitetsundervisning? – Professor Pekka Santtila, universitetslärare Anna Sell, studerande Katarina Kiiskinen och pedagogisk konsult Torgny Roxå. Moderator: akademilektor Barbro Schauman.
– Kollegiala mikrokulturer inom högre utbildning – nyckeln till utbildning men också till försvaret av akademiska värden   –  Torgny Roxå, pedagogisk konsult, Lunds universitet.
Plats: Åbo; eftermiddagens program kan följas via Adobe Connect
Närmare info och anmälan: http://www.abo.fi/personal/toppenhetsseminarier

Andra kurser i IT och/eller för undervisande personalen denna höst:

 • Samla dina publikationer och gör ditt CV med publikationsdatabsen Artur/ Converis, 6.11 kl. 10-12, 12.11 kl. 10-12, 27.11 kl. 13-15 ELLER 11.12 kl. 13-15, Åbo
 • Tips och råd för editering av ÅA:s webbsidor med CMS/Sitebuilder, 11.11 kl. 13.00-15, Åbo + Adobe Connect
 • Kom igång med Adobe Connect, 14.11 kl. 11.00-13, Åbo
 • Webbinarium: Resultat från studieklimatundersökningen 2014, 17.11 kl. 12.00-13, Adobe Connect
 • Handledning på nätstödda kurser, 28.11 kl. 9.00-12, Åbo + Adobe Connect
 • Lär dig göra presentationer med Prezi, 4.12 kl 13.00-16, Åbo
 • Kursbeskrivning och lärandemål, 12.12 kl. 9.00-12, Åbo + Adobe Connect

För ytterligare personalutbildningar och närmare info: http://www.abo.fi/personal/kurskatalog
Anmälningar: http://www.abo.fi/personal/anmalan

Universitetspedagogik
Du kan kontinuerligt anmäla dig till ”Lokalt pedagogiskt utvecklingsarbete: Undervisningsplanering och handledning” 5 sp och ”Verktyg för nätbaserad undervisning” 5 sp
Närmare information: http://www.abo.fi/personal/universitetspedagogik

Organisationsförändringen påverkar lärcenterverksamheten

Lärcentret flyttar under november-december ut från ”LC-korridoren” i ASA-huset. Personalen splittras och kommer att sitta bl.a. på Gripens första och andra våning. Multimediarummet Mimers Brunn flyttar också (troligen Arken eller inom ASA). Enheten ”Lärcentret” upphör. Detta betyder att de stödtjänster som Lärcentret erbjudit åt personal och studenter måste ses över; vissa tjänster upphör, medan vissa kommer att ges i mindre utsträckning eller annan form än tidigare. Vid Forsknings- och utbildningsservice är arbetet med FUS tjänster inom det nya Universitetsservice ännu under planering, så det är ännu oklart t.ex. under vilka benämningar lärandestödet och kvalitetshanteringen kommer att hittas. Vi informerar våra kunder och samarbetsparter i det skedet då vi vet  mer. Studenter och personal kan dock tillsvidare ännu använda e-postadressen larcentret@abo.fi.

Rapport över studieklimatundersökningen 2014

Rapporten hittas på http://www.abo.fi/student/sku_rapporter. Här finns även viss information per institution. En analys av de två senaste undersökningarna visar att det finns ett behov att lyfta fram arbetslivsrelevansen i studierna. Ett annat viktigt tema som utkristalliserats är studiemotivationen: för att öka studerandes studiemotivation krävs att akademin gör en specialsatsning på att vägleda studerandena med tanke på deras egna intresseområden, dvs. i första hand val av kurser och biämnen. Motivationsbrist kan också motverkas genom att erbjuda tillräckligt med kontaktundervisning men också flexibilitet samt olika undervisningsformer som stöder studerandes olika inlärningssätt och studieteknik. I årets studieklimatundersökning framkommer det också att studerande känner att de inte får tillräckligt med respons på sina prestationer och därför inte utvecklas maximalt.

Lärarbloggen

Årets lärare (Tom Wikman) och årets handledare (Mikael Lindfelt och Icca Krook) har gjort inlägg i Lärarbloggen, där de reflekterar över ex. hanledarskapet gällande examensarbeten och egenlärarrådgivningen. Se http://blogs.abo.fi/lararbloggen/category/arets-larare-och-handledare/
Under hösten kommer också deltagarna på unipeda-kursen ”Undervisningsplanering och handledning” att skriva inläggde kommer att hittas under en egen kategori fr.o.m. v. 46. Monica Nerdrum, ansvarig för helheten, skrev om sina lärdomar av kursen förra läsåret: http://blogs.abo.fi/lararbloggen/category/unipeda-modul3/

Förnyande av Examensstadgan för Åbo Akademi och uppdatering av Instruktion för examination och bedömning

Examensstadgan förnyas – senast 24.11.2014 kan enheterna ge sina kommentarer på förslaget till ny stadga.
Arbetet med att uppdatera instruktion för examination och bedömning pågår också, men har inte ännu kommit så långt att den skickats på remiss. Förbättringsförslag och kommentarer på instruktionen kan alltså ännu skickas in till Monica Nerdrum vid FUS.

Ofta frågade frågor med svar om Moodle

Ett FAQ-infoblad har sammanställts av ofta frågade frågor om Moodle  – se igenom om här finns lösning på ev. problem (om nollställning av kurs, loggar, tillgång till kursen, registrering av personer, layout och inställningar, gruppfunktionen, blocken meddelanden och kalender, aktiviteterna databas, test och enkät, vitsord): http://web.abo.fi/lc/moodle/FAQ2_Moodle.pdf. FAQ-infobladet är tillgängligt via Resursrummet. Samtidigt har guiderna för kalender-blocket, nollställa kurs, aktiviteterna test och enkät samt för loggar och aktivitetsrapporter uppdaterats.

Tillgänglighetsnätverket i Åbo kartlägger hinder i studierna

Studenterna vid Åbohögskolorna har besvarat en enkät som kartlägger högskolestudiernas tillgänglighet. Vad gynnar eller hindrar studierna. På vilket sätt kunde studiemiljön, lärandet eller handledningen utvecklas?
Rapporten kommer in på http://www.abo.fi/student/tillganglighet

Projektet “WISE – Welfare for Improved Social dimension of Education”

WISE är ett Erasmus+/Higher Education-projekt som pågår under tiden 09/2014-08/2016 och där ÅA representeras av Johanna Hedenborg och Klara Schauman. Projektets slutprodukt är en WISE modell/matris/metod vars målsättning är att optimera det stöd som erbjuds åt studerande under studietiden (Entry to Exit). Modellen fungerar som ett verktyg för den personal som jobbar inom och i relation till högskolans servicefunktioner, för att såväl tidsmässigt som innehållsligt rikta stödåtgärderna så effektivt och ändamålsenligt som möjligt, utgående från varje studerandes individuella behov.

Publicerat i Nyhetsbrev | Etiketter , , , , | Lämna en kommentar

Lärcentrets nyhetsbrev, september 2014

Personalutbildning och kurser för forskarstuderande

Höstens personalutbildning och kurser för forskarstuderande hittas nu i kurskatalogen: www.abo.fi/personal/kurskatalog.
Anmälan: www.abo.fi/personal/anmalan

Denna höst ordnas kortkurser i praktisk pedagogik (bl.a. undervisningsplanering, examination och bedömning), IT (Moodle, Adobe Connect, Prezi, CMS, MS Word), informationskompetens (Nelli, RefWorks), publikationsdatabasen Converis, nätpedagogik m.m.
På seminariet Verkkoja kokemassa 2-3.10 erbjuder personalutbildning gratis platser för några ÅA-deltagare.

Boka också i kalendern Hankens höstkonferens 7.11 och Slutseminariet för toppenheterna inom utbildning 3.12.

Universitetspedagogik

Läsåret 2014-2015 har du möjlighet att inom grundstudier i universitetspedagogik 25 sp avlägga Lokalt pedagogiskt utvecklingsarbete: Undervisningsplanering och handledning 5 sp och Verktyg för nätbaserad undervisning 5 sp. Kurserna är praktiskt inriktade och strävar efter att ge konkreta verktyg för undervisningen. Dessa moduler består av kortkurser som ingår i ÅA:s personalutbildning eller inom ramen för Tritonia EduLabs kursutbud. Du kan även räkna tillgodo kortkurser du avlagt tidigare. Modulerna examineras genom portföljarbete. Du kan påbörja kurserna när som helst, men vi rekommenderar att du deltar i startkurserna v. 37/38.
Närmare information: www.abo.fi/personal/universitetspedagogik

Information åt ÅA:s nya studenter – och äldre!

Under studieorienteringsveckan (v. 35) fick nya studerande ta del av många presentationer och en hel del informationsmaterial delades ut. Materialet hittas på www.abo.fi/student/studieorientering > Infomaterial från studieorienteringen.

studienyckeln2014Guiden Studienyckeln – ett stöd för universitetsstudier vid Åbo Akademi är avsedd att vara en nyckel till studierna vid Åbo Akademi.

Mycket är nytt för nya studerande och informationsflödet vid studiestarten är stort. Studienyckeln fungerar som ett stöd för att studerande lättare ska kunna hantera informationen och använda den systematiskt under hela studietiden. Guiden delas ut till nya studerande vid inskrivningen och den finns också tillgänglig elektroniskt.  Guiden är också tänkt att vara ett stöd under hela studietiden, så även äldre studenter uppmuntras ta del av den! Guiden hittas på www.abo.fi/student/guider
Studienyckeln innehåll presenteras också i en kort videoguide.

Information åt ny undervisande personal – och äldre!

Moodlerummet ”Att arbeta som lärare vid ÅA”:
Information om resurser, verktyg och stöd för samt regler & bestämmelser om undervisning vid ÅA finns samlat i ett Moodlerum  Klicka på länken och registrera dig! Här samlas (och uppdateras) info som är bra för undervisande personal att känna till.

Konstultation för att effektivt komma igång
Kontakta också gärna oss på Lärcentret – LC hjälper dig att komma igång med de verktyg (tekniska t.ex. Moodle, regler & bestämmelser, info om tillgängligt stöd) som du behöver för just din undervisningssituation. Ta gärna kontakt för en kort konsultation (via telefon, webbkonferens, videokonferens eller personligt möte) – mejla larcentret@abo.fi

Akademiska studiefärdigheter-kurserna startar!

Kurserna Akademiska studier 1 sp, Studieteknik 1 sp samt Informationskompetens grund- och fortsättningskurs á 1 sp riktas åt studenterna och kan avläggas helt via nätet. Se www.abo.fi/stodenhet/asf
ÅAB kortkurser i informationssökning, öppna för personal och studerande, är inriktade på olika vetenskapsområden. Se www.abo.fi/personal/puinfokompetens

Spännargruppen startar

Att spänna sig i sociala situationer, på föreläsningar, vid tenter och för att uppträda är ett allmänt problem bland studeranden. Studiepsykolog Klara Schauman-Ahlberg leder en grupp för ”spännare”. I gruppen får studenterna reflektera över hur de spänner sig och tillsammans diskutera de sätt på vilka de kan acceptera och leva med sitt ”spännande”.
Gruppen startar i oktober och träffas en gång/vecka under hösten.
Se www.abo.fi/stodenhet/klinikverksamhet

spannarplansch2014

Moodle

Moodle har uppgraderats till version 2.6. Detta gjordes främst pga. behov av säkerhetsuppdateringar, men samtidigt kom det några smärre förändringar. Skillnaden till den tidigare versionen är dock inte stor. I Resursrummet för Moodle finns guider och forum för frågor & svar¸ som vi uppmuntrar alla att använda för frågor av typen ”Hur ska jag göra…?” Om du har problem med Moodle så kan du mejla elarande@abo.fi (dvs. undvik privata e-postadresser, då kanske du måste vänta på svar).
Under hösten ordnas både grund- och fortsättningskurser i Moodle, se http://www.abo.fi/personal/kurskatalog

Akademins bestämmelser om utbildning förnyas

Arbetet med examensstadgan pågår. Grundläggande principer som följs är:
-text som nämns i lag och förordning upprepas inte
-stadgan ska bli tydligare och föreslås innehålla definitioner av begrepp
– examensstadgan föreslås få två bilagor: utbildningsansvar samt magisterprogram.
En första version av examensstadgan kommer inom de närmaste veckorna att delges studiecheferna samt studentkårens representanter. Avsikten är att under arbetsmöten med dessa nyckelgrupper redovisa för förslagen för att få respons som kan inarbetas innan den officiella remissrundan i mitten av höstterminen. I detta skede är det ännu möjligt att komma med synpunkter. Speciellt gärna ser vi att alla som har förslag till förtydligande rutiner eller haft svårigheter att tolka bestämmelser tar kontakt med Monica Nerdrum.

Auditeringen 2015

Åbo Akademis auditeras på hösten 2015. I jämförelse med den första auditeringen 2009 kommer den andra omgången att rikta in sig mera på utbildningen och dess stödprocesser. De nya utbildningslinjerna har denna höst börjat med sina självvärderingar (toppenheterna inom utbildning fungerade som piloter i början av året).

Lärarbloggen

Lotta Metsärinne, praktikant vid Lärcentret och den som sammanställt Studienyckeln i år, har skrivit inlägg i Lärarbloggen om vikten av studieplanering och en bra start på studierna, se HÄR.

Toppenheterna inom utbildning skrev regelbundet inlägg under våren, det senaste handlade om flexibilitet och förändring i lärande, skrivet av Anna-Greta Nyström vid HHÅA, se HÄR.
Toppenheten IPL:s inlägg hittas HÄR.

Pedagogiska nätverket i Facebook

Alla som vill diskutera pedagogiska frågor vid ÅA, kom med i Pedagogiska nätverket, som startats på initiativ av HHÅA, toppenheten inom utbildningen. Här får du också information om kommande lärarluncher, där en ÅA-lärare eller en grupp av lärare inleder kring något för dem aktuellt tema, samtidigt som vi äter lunch.

Publicerat i Nyhetsbrev | Etiketter , , , , , | Lämna en kommentar

Dimission vid ÅA

Akademins gemensamma dimission ordnades nu för andra gången – i Åbo deltog ca 50 studerande i dimissionen 28.5.2014.
Johanna Hedenborg, studierådgivare vid Lärcentret, höll i trådarna för arrangemangen.

Bildkavalkad från dimissionen i Åbo och i Vasa hittas här: http://www.abo.fi/student/dimission

dimission_0506 Talet till magistern hölls i Åbo av Esbjörn Hägerstedt, aktiv inom olika förtroendeuppdrag vid ÅA under sin studietid:

dimission_0425

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

55+: it ur en deltagares synvinkel

Under det senaste läsåret har akademin inom ramen för personalutbildningen erbjudit en serie med nyttig information för 55+are.  Det är fråga om it både för arbets- och hemmabruk. Gruppen 55+are är inte homogen, vi använder redan olika applikationer och program mer eller mindre. Under året har vi fått lära oss om allt från Excel och Facebook till paddor och appar. Ny terminologi, som kanske inte ens ännu är riktigt tydlig för oss alla. Fortsätt läsa

Publicerat i kompetensutveckling, teknik | Etiketter | Lämna en kommentar

Lärcentrets nyhetsbrev, april 2014

LC-nyhetsbrev-banner-gul

Personalutbildningar april-maj 2014
Ur kursutbudet:

 • Introduktion i e-lomake, 9.4 kl. 8.30-10, Åbo
 • Komma igång med Adobe Connect 24.4 kl. 10-12, Adobe Connect
 • MåBra: Mindfulness, föreläsning, 25.4 kl. 13.00-16, Åbo
 • PowerPoint för posters, 5.5 kl. 13.00-16, Åbo
 • Lunchseminarium: Erfarenheter av skuggning/kollegiefeedback 8.5 kl. 12.00-13, Video Åbo-Vasa
 • Learn how to make presentations with Prezi, 12.5 kl. 13.00-16, Åbo
 • IPL:s kvalitetskonferens: Presentation av pedagogiska utvecklingsprojekt kring bl.a. examinationsformer 16.5, Åbo + Adobe Connect

Se: www.abo.fi/personal/kurskatalog.
Anmälan: www.abo.fi/personal/anmalan
För kurser i Vasa, se även Tritonia EduLabs kursutbud: www.tritonia.fi/edulab/kortkurser.

TY inbjuder till Pedamessut 5.5.2014

Turun ylilopisto/Opetuksen kehittäminen ja tuki inbjuder Akademins personal och studenter till året Pedamessut ”Koulutuksen laatu on arjessa tekemistä” 5.5.2014 kl. 9-16 

– Vararehtori Riitta Pyykkö: Mitä on koulutuksen laatu? Mitä aiheesta nyt keskustellaan?
– Elinkeinopoliittinen asiantuntija Piia Alvesalo: Tutkintojen tuottaman osaamisen laatu
Professori Mirjamaija Mikkilä-Erdmann: Tulevaisuuden oppimisympäristöt ja oppimisen/koulutuksen haasteet
Parallesessioner:
1. Koulutuksen laadunhallinta
2. Ohjauksen hyvät käytännöt
3. Opintoihin kiinnittäminen Turun yliopistossa
Parallesessioner:
4. Palautejärjestelmä osana koulutuksen laadunhallintaa
5. Hyviä käytäntöjä sähköisistä oppimisympäristöistä
6. Opetussuunnitelmatyön satoa ja hyviä käytäntöjä

Närmare info och anmälan: www.abo.fi/personal/seminarier

Uppdaterade guider och instruktioner för Moodle

Resursrummet har fått en ny introduktionsvy som ska göra det lättare att hitta stödmaterial + information om hur du får hjälp med Moodle.
Vi har gjort en Snabbguide för att komma igång med Moodle.
Om du söker svar på frågor om resurser och aktiviteter, se :
Guide för inställningar på kursnivå, registrera deltagare, skapa grupp och sätta in material (NY)
Guide för inlämningsuppgift & forum (NY)
– uppdaterade guider för: Test, Enkät, Databas, Meddelande samt Vitsord och feedback
(sedan tidigare finns också guider för Wiki, Ordlista, Opinionsmätning m.fl.).
Se Resursrummet för Moodle 2.4

Årsrapporter över projektet Strategisk utveckling inom utbildning”

Årsrapporter över de båda delprojekten, Studentgenomströmning – översyn över studieprocesserna samt Utveckling av forskarutbildningens grundförutsättningar har publicerats på här
Projektet är  finansierat av Stiftelsen för ÅA.

Auditering 2015

Förberedelserna för auditeringen, vilken kommer att genomföras vid ÅA år 2015, är på gång. Information om auditeringen kommer kontinuerligt att uppdateras på www.abo.fi/personal/auditering2015

E-tentutrymmena i Åbo

Ett nytt e-tentutrymme har öppnats i Teutori. Tenter kan genomföras på vardagar kl. 8-22, men det kommer ev. att bli möjligt att tentera även på veckoslut. E-tentutrymmet i PharmaCity har stängts, men utrustningen kommer under våren att flyttas därifrån till Turun kauppakorkeakoulu, vilket betyder att kapaciteten för e-tenter fördubblas.
För närmare info om e-tent, se www.abo.fi/stodenhet/etent

Inlägg i Lärarbloggen

”Fritt fram för alternativa examinationsformer!”  skriver Yasmin Nyqvist från IPL i Lärarbloggen. Här hänvisas till seminarium 16.5, där resultaten från IPL-lärarnas arbete med examinationsformer presenteras – vi återkommer med närmare info, men boka dagen i era kalendrar redan nu!
Fredrika Jansson och Alexandra Elsing skriver om ett benchmarkingprojekt mellan psykologi- och logopediutbildningarna vid ÅA och Göteborgs universitet: ”Gör vi på bästa möjliga sätt?”
Se Lärarbloggen: blogs.abo.fi/lararbloggen/

Kandidatrespons våren 2014

Den nationella utvärderingen av utexaminerade kandidater under höstterminen utfördes under perioden i mars. Åbo Akademi fick svarsprocenten 59,1. Resultatet är mycket bra jämfört med andra ÅA-enkäter men i jämförelse med övriga 14 universitet placerade vi oss endast på åttonde plats. Rapporten om ÅA:s resultat finns på www.abo.fi/student/kandidatrespons.

Studieklimatundersökningen 2014

Studieklimatundersökningen genomförs med åk 1, 3 och 5 i april 2014 – du som är student, utnyttja möjligheten att påverka dina studier vid ÅA – du som är lärare, uppmuntra dina studenter att besvara enkäten.
Resultatrapporterna från tidigare år hittas här.

Högre utbildning nr 1/2014

Högre utbildning är en vetenskaplig e-tidskrift som är fritt tillgänglig enligt open access-principen. Tidskriftens övergripande syfte är att stödja framväxten av kunskap om lärande och undervisning inom högre utbildning.
Nr 1/2014 har nu utkommit.

Publicerat i Nyhetsbrev | Etiketter , , , , , , | Lämna en kommentar

Lärcentrets nyhetsbrev, februari 2014

LC-nyhetsbrev-banner-gulLärcentrets nyhetsbrev börjar utkomma som blogginlägg – dvs. kommentera gärna!

Aktuellt just nu är bl.a. följande:

Personalutbildning våren 2014

Vårens kursprogram har publicerats och finns på webben, se kurskatalogen: www.abo.fi/personal/kurskatalog.
Anmälan: www.abo.fi/personal/anmalan
För kurser i Vasa, se även Tritonia EduLabs kursutbud: www.tritonia.fi/edulab/kortkurser.
Ur kursutbudet:

 • Moodle (dels för nybörjare och dels för självlärda som vill fräscha upp sina kurser, samt forts.kurser)
 • Nelli, RefWorks och Word för akademiskt skrivande
 • E-böcker i undervisningen
 • ÅA:s bloggverktyg för undervisningen
 • Hur göra för att producera nätföreläsningar
 • Adobe Connect, e-lomake, MS Publisher för broschyrer, Prezi, PowerPoint för posters
 • Handledningens A-Ö 14.3
 • Upphovsrätt i lärarens arbete 4.4
 • Minikonferensen om kursutveckling 9.5

Lärcentret söker praktikant

Lärcentret erbjuder utmanande praktikantjobb som ger erfarenheter och insikter i utbildningsplanering, studierådgivning, kvalitetshantering och stöd i utveckling av undervisningen. Se Arbetsforums info om praktikplatser:  www.abo.fi/stodenhet/nationellpraktik

Sommartenter som e-tent?

Psykologi och folkrätt erbjöd ifjol sina sommartenter via e-tent. E-tent är ett utmärkt sätt att erbjuda studenterna flexibla möjligheter att sommartenta. Ge studenterna möjlighet att tentera i e-tentutrymmen i Åbo och Vasa när som helst under sommaren. Bestäm i vilka kurser du tillåter individuella tenter, be studenterna anmäla om de vill e-tenta och skapa frågorna (eller frågebank) och beställ e-tent/e-tentbotten.
Lärcentret håller korta presentationer om e-tent:
18.2 kl. 12.00–13, via Adobe Connect
26.2 kl. 9.00–10, via Adobe Connect
Anmälan: www.abo.fi/personal/anmalan.
Webbinfo om e-tent: www.abo.fi/stodenhet/etent

Rekrytering av tutorer för hösten 2014

Varje höst har Akademin ca 120 tutorer som hjälper våra grundexamensstuderande att komma igång med såväl studierna som studielivet. I februari inleds rekryteringen av tutorer för läsåret 2014-15. Mer detaljerad information gällande rekryteringsprocessen skickas ut till bl.a. egenlärare och ämnesföreningar; tutoranmälningsblanketten kommer att finnas på tutorwebben (www.abo.fi/student/tutor).
Tutorerna förbereds för uppdraget genom tutorutbildning. Tutorerna har också möjlighet att avlägga kursen Tutorskap (2 sp), vilket utnyttjades av 77 tutorer detta läsår! Tutorverksamheten koordineras av Lärcentrets studierådgivare Johanna Hedenborg.

Kurser i akademiska studiefärdigheter

Deltagande i kurserna i ökade 45 % år 2013 jämfört med 2012. Våren 2014 startar ännu följande nätstödda kurser inom helheten Akademiska studiefärdigheter:
ASF 2: Studieteknik 1 sp
ASF 3: Informationskompetens grundkurs 1 sp
ASF 4: Informationskompetens forts.kurs 1 sp
ASF 5: Kvalitet 1 sp

Se www.abo.fi/stodenhet/asf

Ny spännargrupp för studenter startar

En grupp för studenter som spänner sig för sociala situationer, på föreläsningar, vid tenter och för att uppträda startar i mars (åtta träffar under våren). I gruppen får deltagarna i en trygg miljö utveckla sin självkännedom vi olika övningar och får hjälp med hur de kan leva med sitt ”spännande”. Se www.abo.fi/stodenhet/klinikverksamhet

Foton från ÅA:s första gemensamma dimission

ÅA:s första gemensamma dimission hölls 18.12.2013 i Åbo och i Vasa. Foton hittas www.abo.fi/student/dimission/, där det också finns närmare information om vårens dimission.

Gruppmentorering

Skulle du vara intresserad av att delta i gruppmentoring? Det nationella gruppmentoringprogrammet OsaavaVerme riktar sig speciellt till nya lärare, lärare i en ny arbetsgemenskap eller ny arbetsuppgift. Mentorsgruppen fungerar som ett stöd för dig som lärare i ditt arbete, och du får tillsammans med andra lärare diskutera frågor som är aktuella för dig och som du känner att du kanske inte vill prata om i ditt eget ”kafferum”. Som mentor fungerar ED Joachim Ramström. Se  www.abo.fi/stodenhet/nylarare (anmälan senast 10.2.2014).

Doktorandbarometern 2013 – resultatrapport

Helsingfors universitet genomförde tillsammans med ÅA och Hanken en enkät med svenskspråkiga doktorander.  Svarsandelen för ÅA blev 35 % (145 av 412). Ett inspelat webbinarium från 3.2.2014,  där Ole Karlsson presenterar resultaten från doktorandbarometern, hittas här, tillsammans med resultatrapporten: www.abo.fi/personal/videoseminarier

Inlägg i Lärarbloggen

Cecilia Lundgren skriver i Lärarbloggen om seminarier som ordnades i januari för ÅA-personalen av toppenheten HHÅA, där lärarrollen utmanades på olika sätt. ”Finns det quick fixes för lärare?”, frågar Cecilia.

Årsrapportering över verksamheten 2013

Årsrapporter över personalutbildningen, lärcenter- och kvalitetshanteringsverksamheten, och toppenheterna inom utbildning publiceras på www.abo.fi/personal/lcarkiv Inom lärcenter- och kvalitetshanteringsverksamheten kan bl.a. följande lyftas fram för år 2013:

 • Lärcentret fick rätt att fungera som tentator för två moduler á 5 sp i universitetspedagogik, vilket betydde flera deltagare på kurser i undervisningsplanering och verktyg för nätstödd undervisning samt att flera lärare vid ÅA får sådana färdigheter och kunskaper som underlättar effektiv planering av undervisningen
 • Det gjordes en stor insats för att strukturera, likrikta och effektivera anvisningar för tentamensarrangemang, hantering av fusk och studenternas missnöje (ny instruktion, nya direktiv och anvisningar samt blanketter)
 • Två nya guider (Serviceguide och Studienyckeln) för nya studerande sammanställdes och delades ut åt alla gulnäbbar
 • Studiepsykologen började genomföra dyslexitestningar
 • Handledningar i IT i undervisningen ökade (45 %), liksom även antal kurser som LC-personalen undervisade inom ramen för personalutbildningen (60 %)
 • ÅA övergick från Moodle version 1.9 till 2.4 – stöd åt personalen gavs av DC och LC i samarbete
 • Den nya nationella studentutvärderingen Kandidatrespons hade hög svarsprocent vid ÅA
 • Utvärderingsprocess för finansierade doktorandplatser utarbetades
Publicerat i Nyhetsbrev | Etiketter , , , , | Lämna en kommentar

Julhälsningar

Det har varit väldigt liten aktivitet i Lärcentrets blogg under hösten –  i Lärarbloggen har det dock gjorts många inlägg, både av toppenheterna inom utbildning, och av medlemmarna i ledningsgruppen för nätstödd undervisning. (Det har sedan 2001 funnits olika typer av ledningsgrupper för virtualiseringsverksamheten, men nu kommer den verksamheten inte längre att bevakas av en särskild ledningsgrupp  – Maria Byholm från EduLab skriver nu i ett trevligt ”avrundande” inlägg om den epoken!)

Lärcentret utgav två nyhetsbrev under hösten, där nyheter och aktualiteter presenterades: http://www.abo.fi/stodenhet/nyhetsbrev

Om det varit tyst i LC-bloggosfären så har det däremot nog varit mycket ”reella” aktiviteter på Lärcentret – om det rapporterar vi (omständligt ;-)) i vår årsrapport som blir klar i slutet av januari.

Lärcentret önskar alla God Jul och Gott Nytt År med en bild från ÅA:s första gemensamma dimission, som genomfördes igår, 18.12, i Åbo och Vasa. Här en bild från Solennitetssalen i Åbo:

Foto: Maria Sundström
Huvudarrangör: Johanna Hedenborg

Publicerat i Okategoriserade | Etiketter | Lämna en kommentar

Ett studentperspektiv på studieklimatundersökningen

Mia Eklund skriver:

I början av hösten publicerades rapporten över studieklimatundersökningen 2013 på ÅAs hemsida. Rapporten är en analys av de svar som studerandena angett gällande många viktiga frågor som på olika sätt berör deras studier. Jag önskar att så många som möjligt, både studerande och personal, tog sig tid att läsa rapporten.

Det finns tre orsaker varför jag tycker att det är viktigt att det görs undersökningar av denna typ. För det första så känns det trevligt för oss studerande att veta att någon är intresserad av att ta reda på hur vi upplever studierna. Det ger ett fint intryck av att det finns en vilja från universitetets sida att lösa eventuella problem. Jag tror att redan känslan av att veta att någon bryr sig, minskar på de eventuella problemen.

För det andra så tror jag att det är väldigt nyttigt för studerandena att verkligen reflektera över sina stunder. Genom att fylla i studieklimatundersökningen måste man grundligt fundera på var det finns problem och vad dessa problem kan bero på. Då man funderar över situationen kan det hända att man kommer fram till att ens problem egentligen är mindre än vad man trott. Då kan man rikta sin energi på att lösa problemet istället för att vara irriterad på studierna i allmänhet.

För det tredje är det viktigt för personalen att få veta vad studerandena tycker och tänker. Under läsåret utvärderas endast kurser, men i studieklimatundersökningen plockas det fram så mycket mer, sådant som studerande kanske aldrig annars skulle våga framföra. I studieklimatundersökningen kommer det även fram saker som studerandena är nöjda med, vilket även är viktigt för personalen att höra.

Eftersom denna undersökning finns och studerande har tagit sig tid att svara på den, tycker jag att det är viktigt att den även läses av personalen och att sådant som studerandena är missnöjda med tas upp till diskussion. I årets rapport jämförs vissa svar med svar från tidigare år, och det är ledsamt att se att det på vissa punkter inte skett någon förändring i svaren. En fråga där svar från år 2011, 2012 och 2013 jämförs, är ” Har du personligen träffat din egenlärare?”. Det råkar sig att svarsprocenten från dessa tre år är exakt den samma, nämligen 13 % av första årets studerande har angett att de aldrig kontaktats av en egenlärare. Nog är det underligt att var tionde första års studerande inte kontaktats av en egenlärare, men ännu sämre ser det ut när man kan läsa att det inte skett en förbättring på tre år utan lika många studerande blir fortfarande inte kontaktade.

Ifall inte problemen som studerandena anger i undersökningen tas på allvar och det börjar märkas att det inte sker förändringar, så kommer studerandena att tappa förtroende för undersökningen och då går universitetet miste om viktig information. I dessa tider, när det talas mycket om genomströmning och hur man ska få studerandena att bli klara på utsatt tid, så tycker jag att det är extremt viktigt att personalen tar studerandenas åsikter gällande studierna, studietakten och studieupplägget på allvar. I studieklimatundersökningen får man svart på vitt fram orsaker till varför studierna inte löper som de ska, och det är väl precis det som alla egentligen vill veta för att kunna förbättra genomströmningen vid universitetet.

Därför uppmanar jag alla igen, läs rapporten över studieklimatundersökningen.

Rapporten hittas här: https://www.abo.fi/student/sku_rapporter

Mia Eklund
Studerande vid socialvetenskapliga institutionen och praktikant vid Lärcentret

Publicerat i kvalitet | Etiketter | Lämna en kommentar

Lärcentret gratulerar årets lärare och handledare!

Jonas Lagerström, akademilektor i nationalekonomi, tilldelades i samband med Åbo Akademis inskription årets lärarpris

I studieklimatundersökningen får studenterna föreslå årets handledare. I år blev Hannah Kaihovirta-Rosvik, universitetslärare i språk- och kulturvetenskapens didaktik, årets handledare på kandidatnivå och Benita Gullkvist, forskningsledare i redovisning, årets handledare på magisternivå.

Läs mer under Aktuellt på ÅA:s webb.

Lärcentret gratulerar pristagarna – vi tycker det är fint att lärare som vi sett att vill utveckla sin undervisning och gör tydliga ansträngningar för att studenterna ska lära sig också belönas.

Vi hoppas att vi under läsåret får ta del av pristagarnas tankar kring undervisning i Lärarbloggen!

Publicerat i Allmän information | Etiketter | Lämna en kommentar

Pedagogiska nätverket vid ÅA

Gå med i den pedagogiska nätverket vid ÅA, som Hankens toppenhet för utbildning tagit initiativ till. Tanken med nätverket är att lärare i nätverket kan diskutera och utbyta erfarenheter om undervisning och pedagogiska frågor.

Du får mer info via nätverkets nygrundade grupp i Facebook.
Nätverket kommer också att träffas för regelbundna luncher under terminerna.

Publicerat i utveckling av undervisningen | Etiketter , | Lämna en kommentar