månadsarkiv: juni 2014

Vad tycker våra internationella studerande och doktorander om bibliotekets tjänster – ny fokusgruppundersökning

ÅAB genomförde  hösten 2013 en fokusgruppundersökning för att få reda på hur internationella studerande och doktorander upplever våra bibliotekstjänster samt hur de önskar att vi skulle utveckla dem.

I undersökningen deltog 12 studerande och doktorander som representerade alla fakultetsområden. Fokusgruppsessionerna genomfördes i två grupper som två timmars diskussioner i avkopplande cafémiljö. Under sessionerna diskuterade deltagarna givna frågor kring bibliotekets tjänster.

Vad tycker våra internationella studerande och doktorander? De uppskattar bibliotekets tjänster och tycker de får bra kundbetjäning. Kurser i informationssökning, databaser och andra relevanta verktyg anser de vara viktiga, men de måste erbjudas i rätt skede av studierna/forskningen. Biblioteket får gärna marknadsföra sina tjänster mer aktivt eftersom målgruppen inte alltid är medveten om vilka tjänster som står till buds. De efterlyser mer information om nya böcker, tidskrifter och databaser samt tillgång till elektroniska guider för informationssökning i olika databaser. Ur en språklig synvinkel sett tycker de att biblioteket betjänar bra, dock borde den engelskspråkiga versionen av Alma förbättras för att vara lättare att förstå.

Vad kan biblioteket göra för att bättre svara på våra internationella kunders behov? Resultatet av undersökningen har sammanställts i en intern rapport och åtgärder planeras. Ibruktagandet av LibGuides läsåret 2014-2015 kommer högst troligt att åtgärda en del av målgruppens önskemål. Ämnesbibliotekarierna planerar som bäst LibGuides för de olika ämnena vid ÅA. LibGuides är ett verktyg för att samla och visa informationsresurser för t ex ett specifikt ämne. Planeringen av en informationssökningskurs för doktorander inleds och biblioteket satsar även på en effektivare och mer riktad marknadsföring av sina tjänster.

Hur upplevdes själva fokusgruppsessionerna? Sessionerna förlöpte väl och diskussionen var livlig. Deltagarna var nöjda med bibliotekets initiativ att lyssna på sina användare och de kom med både konkreta och kreativa förslag gällande bibliotekets tjänster. De uppskattade tillfället att få mötas ansikte mot ansikte och diskutera viktiga frågor. Bibliotekets representanter uppskattade den personliga kontakten med målgruppen och upplevde att de fick en bättre förståelse för vad våra internationella kunder behöver och vill ha.

Eva Höglund