Kategoriarkiv: Okategoriserade

Hurudan biblioteksservice vill du ha?

1När man ska utveckla en biblioteksverksamhet med minskande resurser har man inte så stor hjälp av klassiska enkäter där man frågar användarna hur nöjda de är med servicen. Det som behövs för att kunna kanalisera resurserna rätt och anpassa servicen enligt behov är kunskap om användarnas förväntningar. Den användarenkät som biblioteket nu har distribuerat har de kvalifikationer som krävs för att få en bild av hur väl den nuvarande servicen motsvarar förväntningarna. Den är något jobbigare att besvara men ger ett mycket rikare resultat.

Enkäten som heter LibQual+ är utvecklad i USA av forskningsbibliotekens samfund och är ett välbeprövat instrument för att samla in användarfeedback och därigenom öka förståelsen hos biblioteken för användarnas uppfattning av och förväntningar på servicekvaliteten. Inom ramen för ett pilotprojekt inom LIBER (Europeiska forskningsbibliotekens nätverk) har flera europeiska forskningsbibliotek än tidigare nu gått in för att använda LibQual+. Det här är en stor fördel eftersom LibQual+-instrumentet även erbjuder möjligheten att jämföra resultaten med andra biblioteks resultat. Det egna kvalitetsarbetet kommer in i ett större sammanhang och lämpliga partners för en noggrannare benchmarking kan identifieras.

Kvantitativa instrument fungerar bäst i kombination med kvalitativa. Sedan 2010 har vi genomfört fokusgruppundersökningar som riktats till olika målgrupper. Vi har också gått runt och samtalat med nyckelpersoner för att få en bättre förståelse för den verksamhet vi ska stöda och för att ge information om de utmaningar vi själva står inför. Vi påminner gärna om att våra dörrar står öppna för dem som vill titta in och diskutera.

För att kvalitetsarbetet ska fungera utgående från ett enkätinstrument behövs många engagerade biblioteksanvändare som vill medverka i utvecklingen av sitt bibliotek och ge av sin tid för att svara på frågorna. Vid en tid när alla har bråttom är vi oerhört tacksamma för varje svar vi får och lovar göra vårt bästa i att ta alla synpunkter som kommer fram i betraktande. Eftersom vi inte kan tacka alla personligen lottar vi ut några priser för att visa vår uppskattning.

Jag vädjar nu till alla forskare, lärare, studerande och administratörer vid ÅA samt till våra externa användare att ägna 5-10 minuter på att besvara enkäten och delta i utvecklingen av Åbo Akademis bibliotek.

Pia Södergård
Överbibliotekarie

Svara på enkäten

The survey in English

Ingmar Lundbergs fotoutställning i Åbo Akademis bibliotek 22.2 – 31.3.2016

”I den bästa av världar”

1978-2015 13 analoga fotografier av Ingmar Lundberg 22.2-31.3.2016

lundberg_1

Ingmar Lundbergs utställning presenterar ett urval foton både i svart-vitt och färg från de senaste trettiofem åren (1966 -2000). Denna period sammanfaller till största delen med hans tjänstgöring som bibliotekarie på Åbo Akademis bibliotek; han pensionerades hösten 1996 och flyttade till Mariehamn 1998.

Lundberg har under sin tjänstetid haft förtroendeuppdrag: han har representerat Åbo Akademi i Finlands fotografiska museums representantskap under åren 1981-89 (denna uppgift har efter honom skötts av en annan fotointresserad bibliotekarie från ÅAB) och kallats till hedersmedlem i Åbo fotoklubb, där han sedan 1966 varit verksam. Inte endast stillbilden utan också den levande bilden har fascinerat Lundberg. Bl. a fungerade han som filmkritiker i Åbo Underrättelser i början av 1960- talet.

Som emeritus har han haft mera tid att fördjupa sig i sina kära hobbies, som inte bara har att göra med ljusets inverkan på verkligheten utan också ljudets behag. Men om man tror att en bibliotekarie under fritiden läser böcker, så har jag aldrig hört Ingmar säga att en text i en bok tilltalat honom lika mycket som en bild. Det har nog varit olika slags bilder i fototidskrifter och foto- och konstböcker, som fått honom att visa sin entusiasm åt utomstående ”bilddiggare”. Vi har haft många intressanta diskussioner om foton, som piggat upp arbetsdagen. Ingmar har varit en erfaren fotospecialist att lita på, då det behövts råd och hjälp i arbetet på Bildsamlingarna och i min egen fotoforskning.

Bibliotekarier med fotointressen finns och har funnits på biblioteken. Redan under 1960- och 70-talet hade vi en kunnig naturfotograf, Nils Söderman på ÅAB. Det är bra för biblioteksbranschen att det finns både bokmalar och bildmalar, speciellt under dessa tider, då den digitaliserade bilden spelar en allt större roll för informationsförmedlingen i samhället. Ingmar deltog med en bildsvit i den stora utställningen ”Amatörfotografer vid Åbo Akademi 1918-1993” vid Åbo Akademis 75-årsjubileum år 1993. Där presenterades flera generationer av amatörfotografer som varit verksamma vid ÅA som forskare, tjänstemän, studerande mm. och lämnat efter sig visuella dokument, som ännu förmedlar stämningar och traditioner från gångna tider. Ingmar har under åren dokumenterat personalens arbetsliv och fester i bilder, som nu bevaras i Bildsamlingarna. Han har också donerat till ÅAB sina fotografier, som finns upphängda på bibliotekets väggar.

Utställaren har själv deklarerat att han älskar det klassiska fotografimediet, dess förmåga att dokumentera det omedelbara, att fånga en händelse som varat blott ett ögonblick. För att nå ett tillfredställande resultat behöver en fotograf god tur: han skall befinna sig på rätt plats vid rätt tidpunkt i rätt belysning och tillräckligt nära sitt motiv. Urvalet av motiv och begränsningen av motivet gör varje fotograf intuitivt. En erfaren fotograf har under sina lärlingsår med hjälp av försök och misstag lärt sig ”se” eller urskilja sina motiv ur det massiva utbudet av impulser i omgivningen.

Lundbergs produktion kan indelas i två perioder, perioden 1966-1982 med svartvita bilder och perioden 1983- med färgbilder. Sina motiv hittar han i vardagslivet i staden: människan agerande ensam eller i grupp och människans arkitektoniska skapelser, och i naturen där tiden och naturkrafterna lämnat spår efter sig. Bilderna har ofta ett symboliskt innehåll. Han är till uttryckssättet både asket och romantiker.

Stenen som material har Lundberg fotograferat under de båda perioderna: dekorativa kurvor och rutmönster i stenbeläggningarna på gatorna, varierande struktur i olika stenbyggnader och monumentala stenbumlingar och bergslandskap som fotografen fascinerats av under sina sommarvistelser i den åländska och åboländska skärgården. Det finns en romantiker bakom de
ofta strängt förenklade motiven: formen är omringad av en mystisk atmosfär som tilltalar åskådaren. Han har använt symboler bekanta från surrealisternas konst, t.ex. käpp, pålar, reflekterande ytor, skuggor.

Mina tolkningar av Ingmars foton baserar sig dels på våra diskussioner och dels på kunskaper som samlats under arbetsåren på ÅAB, men bilderna lever också sitt eget liv och talar sitt eget språk som vem som helst utan bakgrundsinformation kan bli delaktig.

Catherine af Hällström

 

 

Foto: Heimer Lindström, 1993.

Foto: Heimer Lindström, 1993.

Ingmar Lundberg

född 27.6.1932 i Helsingfors, bosatt i Mariehamn

 • bibliotekarie vid Åbo Akademis bibliotek under åren 1966-1996
 • hedersmedlem i Åbo fotoklubb
 • varit med om att arrangera och haft bildkollektioner med på utställningen ARTFOTO, som har ordnats av Åbonejdens fotoklubbar vart tredje år under åren 1969-1979
 • diplom vid den internationella fotobiennalen för småbildsformat i Warszawa 1978
 • representerat Åbo Akademi i Finlands fotografiska museums representantskap under åren 1981-1989
 • deltagit med en utställning vid Amatörkulturdagarna 21.3 – 4.4 1987 i Åbo kulturcentrum
 • deltagit med 13-bilders kollektion i utställningen ”Amatörfotografer vid Åbo Akademi 1918-1993” vid Åbo Akademis 75-års-jubileum
 • separatutställning på Laterna Magica i Helsingfors i december 1995(med Leena Saraste och Mikko Junninen)
 • separatutställning i Åbo Akademis biblioteks entréhall i Åbo i februari-mars 1997
 • separatutställning i Ålands folkhögskola i juni 1997
 • separatutställning på Laterna Magica i Helsingfors i januari 1998 (med Hideo Matsumoto, Tom Rajalin och Catharina Kajander)
 • separatutställning i Ständerhuset i Helsingfors vid Finska Vetenskapssocietetens symposium om färgen den 18 maj 1998
 • separatutställning på Mariehamnsgalleriet i september 1998
 • separatutställning i Ålands Hotell och Restaurangskola i Mariehamn i mars-april 1999
 • separatutställning på Laterna Magica i Helsingfors i juni-juli 1999 (med Erkki Heinonen)
 • stipendium av föreningen Konstsamfundet 1995, 1997 och 1999
 • utställning ”Italien i våra hjärtan” i Ålands konstmuseums entrégalleri i Mariehamn, tillsammans med Folke Wickström (teckningar), hösten 2012
 • utställning tillsammans med Hans-Peter Fagerholm i Galleri Fäktargubben i Mariehamn, vintern 2012
 • publikationer:
  • Lundberg, Ingmar, Fotokopieringen vid vetenskapliga bibliotek och upphovsrättslagstiftningen: nuläge och framtidsperspektiv, [utg. av] Nordiska rådet, Nordiska ministerrådet, Stockholm, København, 1978.
  • Paul Jansson, Ringa Sandelin, Siv Storå, Staden: begrepp, miljö, erfarenhet/ urval och redigering:, Åbo : Åbolands litteraturförening, 1994. Fotografier av Ingmar Lundberg (pärmen, s. 8-13) och Stig Gustafsson (s. 34-37).
  • Lundberg, Ingmar, Intuition, Mariehamn, 2010.
  • Lundberg, Ingmar, Forma tankar, foto; Erik Andersson, text, Mariehamn, 2005.

representerad i:
Fotografiska museet, Stockholm
Nordiska museet, Stockholm
Finlands fotografiska museum, Helsingfors
Ålands Konstmuseum, Mariehamn
Åbo Akademis bibliotek
Mariehamns stadsbibliotek

Några tankar kring kursböcker och litteracitet

Under de två senaste åren har jag läst både bokhistoria vid Lunds universitet och Universitetspedagogik vid ÅA. Bokhistoria är ett spännande, tvärvetenskapligt ämne, som omfattar både bokens materialitet och läsandets historia. Där snuddar man förstås lite på inlärning och läsning. Minuskler, kapitälband och blocktryck i alla ära, men det är läsandet som intresserar mig mest. Läsandets historia och samhälleliga villkor, och läsfärdigheter i dagens digitala värld. Läsandet som en del av inlärningen.

Beställningsrundan för årets kursböcker är över – en tidskrävande process med många moment. Kalkylering av antal böcker per kurs, prisjämförelser, förhandskatalogisering. Beställningar som skickas via förvärvsavdelningen till bokhandeln. Brevväxling med ämnena om upplagor, utmönstring av äldre, obsolet litteratur. Nästa arbetsmoment är då böckerna anländer i maj-juni: uppackning, check av fakturor, ryggmärkning, stämpling, katalogisering och indexering av kursböckerna. Och till sist: Uppställning av nya fräscha böcker i bibliotekshyllan. Eller nya fräscha e-böcker i våra digitala samlingar!

Det är förstås inte där processen slutar – utan nu tar det viktigaste vid om man fokuserar på studenternas lärande: När studenterna lånar och hur de läser böckerna, eller laddar ner e-böcker/texter: Kunskapsinhämtning. Pluggande. Uppsatsskrivning. Hemuppgifter på nätet. Anteckningar, reflektioner, associationer. Dialoger. Böckerna är inte längre bara ett objekt bibliotekarien hanterat, utan föremål med immateriellt informations- eller kunskapsinnehåll, som på olika sätt används i olika ämnen.

Traditionellt har de humanistiska och rättsvetenskapliga ämnena varit mer ”boktunga” än naturvetenskap och teknik, men även här ser vi en övergång till digitala texter, dvs. e-böcker och elektroniska artiklar. Dels beror detta på förändringar i den vetenskapliga publikationsverksamheten, men även på de olika pedagogiska metoderna ämnena tillämpar. Med dagens teknik har vi fantastiska möjligheter att kombinera olika metoder och medier och stimulera inlärning på ett annat sätt än tidigare.

Det finns mycket tyckande och tänkande kring läsning. Kan man mäta läsfärdigheter, och hur gör man det? I debatten kring läsfärdigheterna nämns ofta PISA-resultaten, och ”raset” under de senaste åren i Sverige och Finland. PISA-mätningarna utförs vart tredje år och mäter skolungdomars färdigheter i matematik och naturvetenskaper samt läsfärdigheter. Finland har legat i topp, men har tappat många poäng och ligger nu på sjätte plats när det gäller läsförståelse (2009). Det är vanskligt att säga vad som ligger bakom raset, men åtminstone kan man dra den slutsatsen att unga läser på ett annat sätt än tidigare. Det är också intressant att konstatera att de svenskspråkiga skoleleverna i Finland klarade sig sämre än de finskspråkiga, men bättre än elever i övriga nordiska skolor.
Man kan ställa sig kritisk till denna typ av ranking, där länder med helt olika ekonomier och kulturer jämförs med varandra. Å andra sidan är läskunnighet en viktig framgångsfaktor, men det finns en risk för övertolkning och utpekande av syndabockar för ”raset” (skolan, samhället, politikerna, medierna, TV:n, datorerna, mobiltelefonerna…), som följt i debatten efter publiceringen av PISA-resultaten. Det är viktigt med en nyanserad diskussion kring frågorna.

Alla typer av läsarundersökningar visar sig vara knepiga att tolka. Det är svårt att få pålitliga uppgifter, och enkäter är inte alltid tillförlitliga. I flera svenska läsarundersökningar och menar att det skett små förändringar under en lång tidsperiod, men att det har skett ett större glapp mellan de som läser mycket och icke-läsare. Det intressanta är också att det skett stora förändringar i läsvanorna, sådana förändringar man inte kan mäta genom statistik: Människor hanterar, diskuterar och interagerar med litteratur på ett annat sätt än tidigare. Detta beror inte minst på den digitala utvecklingen. I mitt tycke är datorerna inte ett hot mot läsandet, utan ett medel för en annan typ av läsning och datorer och surfplattor ger läsarna möjligheter att reflektera offentligt över sin läsning genom bloggning eller delning av egna texter. Detta kan förstås också göras i akademiska studier. Vi bör också stimulera den visuella läskunnigheten hos våra studerande. Bilder och texter samverkar mycket mer i nymedier än i tryckta böcker.

Läsforskaren Carita Kiili från Jyväskylä universitet har i sin doktorsavhandling och i flera artiklar betonat de bl.a. de digitala och kollaborativa läsfärdigheterna i dagens universitetsstudier. I hennes modell för akademisk litteraritet stöder de olika färdigheterna varandra i utvecklande av ny kunskap och aktiva medborgarfärdigheter.

kiili

Ur Kiili, Mäkinen, Coiro: Rethinking Academic literacies. Designing multifaceted academic literacy experience for preservice teachers. Journal of Adolescent & Adult Litearcy 57 (3) November 2013.

För att återgå till vardagen: Utlåningen eller nedladdningen av e-böcker har stadigt ökat (likaså utbudet) vid våra universitetsbibliotek. Trots att vi lever i ett postdigitalt samhälle, kan biblioteket tyvärr inte av bl.a. server- och upphovsrättsliga skäl köpa in enskilda titlar. Det finns uppenbara fördelar med e-böcker (t.ex. tillgänglighet och hyresinbesparingar) och det skall bli intressant att se hur lärare och studerande upplever e-boksläsning vid ÅA. En gradu är under arbete vid Informationsvetenskap.

Eva Costiander-Huldén, ledande informationsspecialist, Åbo Akademis bibliotek

SuomenLaki – en resurs för inhemsk rättsinformation

http://haku.suomenlaki.com/img/logo.png?1409524450471

SuomenLaki är en ny resurs, som har köpts in av biblioteket. Den erbjuds av förlaget Talentum, som utger litteratur inom rättsvetenskaper och ekonomi. Databasen innehåller enbart juridiskt material, såsom namnet indikerar.

Databasen är en relativt ny produkt, vilket betyder att den växer starkt. I detta nu innehåller den mest bara finskspråkigt material, men de har börjat översätta böcker till svenska. ÅA har lämnat in en prioriterad lista på önskemål om böcker, som vore viktiga att översätta. Listan är utarbetad vid Rättsvetenskapliga institutionen. Vi får vänta och se…

Man hittar SuomenLaki genom Nelliportalen.

Innehållet i SuomenLaki består av lagstiftning, förarbeten, rättspraxis och böcker. En svenskspråkig bok finns faktiskt redan; Finlands civil- och handelsrätt, en kursbok vid ÅA. Henkilökohtaisen tulon verotus (2014) finns redan i basen och blir kursbok nästa år. Tidskriften Verotus finns också databasen.

Man skapar sin egen portfölj genom att registrera sig med sin @abo.fi e-postadress. I den kan man plocka det material man är intresserad av. Tyvärr är programmet halvfärdigt såtillvida, att man inte direkt från sin egen portfölj kan läsa de böcker, som ÅA har skilt köpt. Vi har påpekat detta för distributören och hoppas att de ändrar i programmet. De böcker som automatiskt hör till paketet går nog att läsa från det egna kontot.

Det lönar sig säkert att ge respons till SuomenLaki, det går bra att göra det också via biblioteket. Resursen skall väl främst betjäna rättsvetare och ekonomer, så vi hoppas på respons speciellt av dessa användare.

Disa Svenskberg

Vad tycker våra internationella studerande och doktorander om bibliotekets tjänster – ny fokusgruppundersökning

ÅAB genomförde  hösten 2013 en fokusgruppundersökning för att få reda på hur internationella studerande och doktorander upplever våra bibliotekstjänster samt hur de önskar att vi skulle utveckla dem.

I undersökningen deltog 12 studerande och doktorander som representerade alla fakultetsområden. Fokusgruppsessionerna genomfördes i två grupper som två timmars diskussioner i avkopplande cafémiljö. Under sessionerna diskuterade deltagarna givna frågor kring bibliotekets tjänster.

Vad tycker våra internationella studerande och doktorander? De uppskattar bibliotekets tjänster och tycker de får bra kundbetjäning. Kurser i informationssökning, databaser och andra relevanta verktyg anser de vara viktiga, men de måste erbjudas i rätt skede av studierna/forskningen. Biblioteket får gärna marknadsföra sina tjänster mer aktivt eftersom målgruppen inte alltid är medveten om vilka tjänster som står till buds. De efterlyser mer information om nya böcker, tidskrifter och databaser samt tillgång till elektroniska guider för informationssökning i olika databaser. Ur en språklig synvinkel sett tycker de att biblioteket betjänar bra, dock borde den engelskspråkiga versionen av Alma förbättras för att vara lättare att förstå.

Vad kan biblioteket göra för att bättre svara på våra internationella kunders behov? Resultatet av undersökningen har sammanställts i en intern rapport och åtgärder planeras. Ibruktagandet av LibGuides läsåret 2014-2015 kommer högst troligt att åtgärda en del av målgruppens önskemål. Ämnesbibliotekarierna planerar som bäst LibGuides för de olika ämnena vid ÅA. LibGuides är ett verktyg för att samla och visa informationsresurser för t ex ett specifikt ämne. Planeringen av en informationssökningskurs för doktorander inleds och biblioteket satsar även på en effektivare och mer riktad marknadsföring av sina tjänster.

Hur upplevdes själva fokusgruppsessionerna? Sessionerna förlöpte väl och diskussionen var livlig. Deltagarna var nöjda med bibliotekets initiativ att lyssna på sina användare och de kom med både konkreta och kreativa förslag gällande bibliotekets tjänster. De uppskattade tillfället att få mötas ansikte mot ansikte och diskutera viktiga frågor. Bibliotekets representanter uppskattade den personliga kontakten med målgruppen och upplevde att de fick en bättre förståelse för vad våra internationella kunder behöver och vill ha.

Eva Höglund

E-böcker – ett alternativ?

Svenska skrivregler toppar utlåningslistan på svenskspråkiga e-böcker

Svenska skrivregler toppar utlåningslistan på svenskspråkiga e-böcker

Bibliotekets e-bokssamlingar har under de senaste åren vuxit och även e-bokslånen har ökat. Ca 350 titlar i e-boksbeståndet är kursböcker, dvs. ca 5% av kursbokstitlarna har en elektronisk version. Fördelen med e-böcker är att du slipper att köa för boken, den tar inte plats i din bokhylla/väskan.

En e-bokslicens eller e-boksköp för biblioteket sparar också utrymme (hyror) och rutinarbetskostnader. Däremot finns det ganska lite färsk forskning kring läsupplevelse och elektroniska kursböcker. Olika enkäter, fokusgruppsundersökningar ger vid handen att en majoritet föredrar tryckta böcker. Enligt en undersökning i USA 2008 har bokens form ingen betydelse för inlärningsresultatet. I framtiden kommer fler e-böcker att vara interaktiva, med inbyggda filmsnuttar och tester, vilket ökar mervärdet på boken.


Vilka alternativ finns i dag
?
Genom Nelliportalen kan kunderna logga in i 23 e-boksleverantörers sidor – som omfattar över 400.000 titlar av vitt olika slag: Early English Books Online (EEBO) innehåller digitala faksimilsidor av så gott som alla arbeten tryckta i England, Irland, Skottland, Wales och brittisk Nordamerika och arbeten på engelska tryckt annanstans från 1473-1700 till den svenska Elib-sidan som innehåller svenskspråkig skön- och facklitteratur (ca 3.500 titlar, 1.662 lån 2013).

För en månad sedan tecknade biblioteket ett avtal med förlaget Talentum, vilket ger våra studerande och forskare möjligheter att läsa den mest utlånade kursboken, Finlands civil- och handelsrätt, på nätet. I avtalet ingår även ett fyrtiotal andra böcker och Högsta domstolens beslut sedan 1998. Jag tippar att Talentum sida kommer att toppa vår e-kursboksanvändning nästa höst!

Den mest omfattande och mångvetenskapliga e-boksaggregatorn är Ebrary. ÅAB har ett licensavtal med Ebrary som heter Academic Complete. Paketet innehåller över 107.000 titlar, de allra flesta på engelska. 2013 har 388.911 inloggningar i Ebrary skett vid Åbo Akademi. Utöver Academic Complete finns ca 600.000 e-bokstitlar på Ebrarys kommersiella sida att välja mellan för inköp till ÅA:s Ebraryhylla.

Vi kan konstatera att användningen av elektroniska böcker har ökat under de senaste åren. Detta torde också bero på att tabletterna eller surfplattorna blivit vanligare. Alla e-böcker som biblioteket tillhandahåller går att läsa med hjälp av dator, men läsupplevelsen blir betydligt bättre med läsplatta eller surfplatta. Elibs böcker går utmärkt att ladda ner på platta och läsas med programmen Aldiko eller Bluefire, och Ebrary har numera en app för iPads och Androidplattor.

Vill du veta mer om ÅAB:s e-böcker? Ta gärna kontakt med biblioteket! Undertecknad ställer gärna upp och diskuterar inköpsalternativ, om läsmöjligheter eller erfarenheter av e-boksläsning, både ur student- och lärarperspektiv.


Eva Costiander-Huldén, ledande informationsspecialist, Åbo Akademis bibliotek

Motsättningarnas tid 1905-1945 – motsättningarnas tidskrifter. Utställning på Åbo Akademis bibliotek 7.2-17.4.2014

Tove Jansson gjorde omslagsillustationerna till den politiska satirtidskriften garm

Tove Jansson gjorde omslagsillustationerna till den politiska satirtidskriften Garm t.h. i bilden

MOTSÄTTNINGARNAS TID 1905-1945

Motsättningarna är historiens lokomotiv. Finland, som självständig stat, föddes ur motsättningar; revolutionerna i Ryssland och första världskriget och in i nya motsättningar, framför allt klassmotsättningar. Självständighetens eufori följdes av inbördeskrigets tragedi. Motsättningarna i landet minskade inte av den grymma hämnd de röda drabbades av efter krigets slut.
De nationalistiska strömningarna i Europa under 30-talet gick inte heller Finland förbi. Fascistiska, nazistiska och ultranationalistiska grupper, som Lapporörelsen, IKL m.fl. uppstod. Fennomaner och svekomaner stred om vems blod som var renast samtidigt som antisemitismen, antikommunismen och rysshatet florerade…
Man brukar tala om ”vinterkrigsandan”, om en tid då motsättningarna i landet gav vika för en nationell enighet. Det var ett bräckligt samförstånd, men ändå något som blivit en del av Finlands nationella mytologi. Efterkrigstiden förde med sig nya motsättningar och konflikter.

MOTSÄTTNINGARNAS TIDSKRIFTER

Tidskriften är ett utmärkt hjälpmedel, då man vill få en samtidsuppfattning av ett historiskt skede eller ögonblick. Händelserna har ännu inte hunnit gå genom så många filter, som då de nått historieböckerna. Vi har i denna utställning valt att plocka fram politiska tidskrifter och politiska skämttidningar ur bibliotekets samlingar, för att visa detta materials värde för forskning och allmänt intresse. Vi har valt att exponera ytterligheterna i de motsättningar epoken innehållit. På så vis kan man tydligast se de konflikter som styrt det självständiga Finlands första årtionden.

Utställningen har sammanställts av bibliotekarie Tom Karlsson och biblioteksamanuens Martin Ellfolk. Utställningen kan besökas under bibliotekets öppettider t.o.m. 17 april 2014.

Finländska forskningspublikationer hittas i Juuli

I publikationsportalen Juuli, som upprätthålls av Nationalbiblioteket i samarbete med UKM och CSC, hittar du alla de publikationer från år 2011 och 2012 som de nationella universiteten (även till viss del yrkeshögskolorna) rapporterat i samband med den årliga publikationsinsamlingen.

I Juuli kan du behändigt söka fram ÅA:s publikationer från år 2011-2012, de är 2959 till antalet. En del av dessa kommer du åt att läsa i fulltext.

Du kan också begränsa sökresultaten t ex till viss upphovsman eller vetenskapsområde.

Du hittar Juuli här:

http://www.juuli.fi/?&lng=sv

Vårens kortkurser i informationssökning och referenshantering

Lär dig söka information i Nelli – portalen för databaser, e-tidskrifter och e-resurser

Tidpunkt:

För humanister och samhällsvetare: 21.1 kl. 10-12

För naturvetare och teknologer: 25.3 kl. 10-12

Anmälning: http://www.abo.fi/bibliotek/bibinfokomp. Välj ”Anmälan via webben”.
Plats: PC-klass Stansen, ASA B, våning 1

En stor del av Åbo Akademis biblioteks samlingar består av elektroniska resurser, och det huvudsakliga verktyget för att hitta dessa resurser är Nelliportalen. Med hjälp av portalen hittar du databaser och e-tidskrifter inom ditt eget ämnesområde, och kan även söka i flera databaser samtidigt. Dessutom hittar du ordböcker, encyklopedier, e-böcker och mycket mer.

Lär dig hantera citat och referenser med hjälp av RefWorks

Tidpunkt:

För humanister och samhällsvetare: 28.1 kl. 10-12.

För naturvetare och teknologer: 1.4  kl. 10-12.

Anmälning: http://www.abo.fi/bibliotek/bibinfokomp. Välj ”Anmälan via webben”.
Plats: PC-klass Stansen, ASA B, våning 1

Introduktion till referenshanteringsprogrammet RefWorks samt hur programmet Write-N-Cite kan vara till hjälp vid hanteringen av källor då man skriver texter i Microsoft Word. RefWorks kan göra den tekniska delen av ditt kandidat- eller graduskrivande lite lättare. Under kursen lär du dig att importera referenser till din egen referensdatabas, skapa mappar och editera referenser samt skapa automatiska källförteckningar till dina uppsatser.

För mer information om kurserna se bibliotekets hemsida eller kontakta bibliotekets koordinator i användarutbildning, Eva Costiander-Huldén, e-post ecostian@abo.fi, tfn 4980

COURSES IN ENGLISH

 

Information seeking in the Alma database and the Nelli portal

Time:

For science and technology: 13.2 10-12 a.m.

For arts and humanities: 4.3 10-12 a.m.
Place: Computer lab Stansen, ASA B, 1st floor

Demonstrations of the Alma database (where you can find print material) and the Nelli portal (for e‑material), along with general tips on how to search for information. Get acquainted with our library resources and learn how to find the infor­mation you need.

RefWorks — for gathering and managing references

Time:

For science and technology: 25.2 10-12 a.m.

For arts and humanities: 18.3 10-12 a.m.
Place: Computer lab Stansen, ASA B, 1st floor

Introduction to RefWorks and Write-N-Cite – a program that helps you manage your references when searching for information and writing academic texts. RefWorks can make the technical part of your thesis writing a bit easier. During the course you will learn how to import references to your own reference database, create folders, edit references, and also how to create automatic bibliographies.

You can register for the courses online at http://www.abo.fi/bibliotek/en/bibkurser/.

If you have any questions about any of the courses, please contact Eva Costiander-Huldén: eva.costiander-hulden@abo.fi, phone 02-215 4980.