månadsarkiv: september 2011

Utställning vid Åbo Akademis bibliotek: Kemi – inte bara syntetiska kemikalier

Förenta Nationerna och Unesco har utlyst år 2011 till kemins år och med anledning av det ordnas utställningen Kemi – inte bara syntetiska kemikalier i huvudbibliotekets entréhall. I utställningen, som har sammanställts av emeritus professor Bjarne Holmbom, presenteras kemins historia i Åbo och tio av Åbo Akademis kemilaboratoriers verksamhet och forskning. Man kan bland annat bekanta sig med vardagliga produkters kemiska uppbyggnad och se videoklipp om kemi. Utställningen pågår under tiden 28.9-12.11.2011.

Engelska tidskrifter från 1700-talet

För alla som är intresserade av England och det Brittiska imperiet på 1700-talet rekommenderas vår nya resurs Eighteenth Century Journals – a Portal to Newspapers and Periodicals c. 1685-1815. Den innehåller ett urval av digitaliserade tidskrifter som tryckts i England och i mer exotiska länder som Indien och de Karibiska öarna. Det går att söka i tidskrifterna och innehållet täcker ett brett spektrum av ämnen, t.ex. de franska och amerikanska revolutionerna, livet i kolonierna, politiska debatter och litteratur och mode. The Bodleian Library, The British Library och flera andra stora engelska universitetsbibliotek har bidragit med materialet till portalen, vilken upprätthålls av Adam Matthew Digital. Resursen hittas också via Nelliportalen.

Studerande – vill du påverka bibliotekets service och gå gratis på bio?

Åbo Akademis bibliotek genomför en fokusgruppundersökning för att få respons på hur ÅA-studerande önskar att biblioteket skulle utveckla sina tjänster för att bättre kunna svara på studerandenas behov. Samtidigt vill biblioteket få respons på hur studerande upplever de nuvarande tjänsterna. Resultatet av undersökningen sammanställs i en intern rapport till bibliotekets ledningsgrupp som tar ställning till vidare åtgärder.

Vi efterlyser nu frivilliga studerande som vill delta i fokusgruppundersökningen! Du ska vara studerande vid Åbo Akademi (vilket ämne som helst) och vilken årgång som helst, dock inte första årets studerande. Vi vill gärna höra så många olika synpunkter, erfarenheter och åsikter som möjligt, både av er som använder bibliotekets tjänster mycket och från er som kanske använder dem mer sällan. Alla inlägg behandlas konfidentiellt och i rapporten är alla anonyma.

Fokusgruppundersökningen går ut på att studerande diskuterar givna frågor under en 2-timmars session. Frågorna behandlar bibliotekets tjänster. Närvarande är förutom de studerande även 3 representanter för Åbo Akademis bibliotek. En av dessa är en så kallad moderator som håller i trådarna för diskussionen. I samband med diskussionen serveras kaffe/te och sött bröd eller saltbit. De som deltar i undersökningen får även en biobiljett som tack.

Biblioteket ämnar genomföra tre fokusgruppsessioner, med åtta studerande i varje grupp.

Tidpunkt:      11.10 kl. 15-17, 12.10 kl. 14-16, 13.10 kl. 15-17

Plats:              CaféArt, Västra Strandgatan 5, Åbo

Vänligen ta kontakt med undertecknad ifall du vill delta i undersökningen (du behöver endast delta i ett av tillfällena) eller ifall du önskar få tilläggsinformation.

Deadline för att anmäla sig till undersökningen är 22.9.

VÄLKOMMEN!

Med vänlig hälsning

Eva Höglund

Åbo Akademis bibliotek

eva.hoglund@abo.fi

02-215 4040

Att ställa ut är nödvändigt…

När detta skrivs kan utställningen ”Boktrycket i gamla Åbo 1642-1827” i huvudbibliotekets entréhall ännu beses i drygt en vecka. Materialet i utställningen är synnerligen rart. Det är fråga om vårt lands allra tidigaste tryckalster.

Det hela började med att Mäster Peder Wald anlände till Åbo från Västerås år 1642 och slog sig ned som boktryckare vid Kungliga Åbo Akademi. Verksamheten startade i en gård som var belägen ungefär mitt på Nylandsbacken där man i dag finner ett minnesmärke. I Carl Rudolf Gardbergs ”Boktrycket i Finland”, del I (1948) kan man läsa om hur efterlängtat det var att få i gång tryckeriverksamheten vid akademin som ju inlett sin verksamhet redan två år tidigare. Tryckeriet var en grundförutsättning för att akademin skulle kunna blomstra och utvecklas. Boktryckeriets historia beskrivs som en kamp för överlevnad under bistra omständigheter både under Peder Walds och hans efterföljares tid. Akademiboktryckarna hade även en konkurrent i biskop Gezelius’ tryckeri som grundades under 1660-talet. Det gezelianska tryckeriet övertog nästan i sin helhet produktionen av kyrkliga och religiösa publikationer och hade även en dominerande ställning på läroboksområdet. Utställningen har inspirerats både av Gardbergs historik och av bibliotekets talrika exempel på tidigt åbotryck.

Mot bakgrunden av att litteratur tryckt före år 1830 till största delen endast finns katalogiserade på kort och inte ingår i vår elektroniska katalog Alma är utställningar ett viktigt sätt för oss att påminna och sprida kunskap om de äldsta delarna av våra samlingar. Det är likväl inte den enda typen av utställningar vi sammanställer. Vi gör också temautställningar och vi samarbetar gärna med utomstående aktörer. Vi puffar för konferenser och seminarier och vi kan bidra till att marknadsföra forskning. Det är bara att ta kontakt!

Pia Södergård