månadsarkiv: mars 2016

Hurudan biblioteksservice vill du ha?

1När man ska utveckla en biblioteksverksamhet med minskande resurser har man inte så stor hjälp av klassiska enkäter där man frågar användarna hur nöjda de är med servicen. Det som behövs för att kunna kanalisera resurserna rätt och anpassa servicen enligt behov är kunskap om användarnas förväntningar. Den användarenkät som biblioteket nu har distribuerat har de kvalifikationer som krävs för att få en bild av hur väl den nuvarande servicen motsvarar förväntningarna. Den är något jobbigare att besvara men ger ett mycket rikare resultat.

Enkäten som heter LibQual+ är utvecklad i USA av forskningsbibliotekens samfund och är ett välbeprövat instrument för att samla in användarfeedback och därigenom öka förståelsen hos biblioteken för användarnas uppfattning av och förväntningar på servicekvaliteten. Inom ramen för ett pilotprojekt inom LIBER (Europeiska forskningsbibliotekens nätverk) har flera europeiska forskningsbibliotek än tidigare nu gått in för att använda LibQual+. Det här är en stor fördel eftersom LibQual+-instrumentet även erbjuder möjligheten att jämföra resultaten med andra biblioteks resultat. Det egna kvalitetsarbetet kommer in i ett större sammanhang och lämpliga partners för en noggrannare benchmarking kan identifieras.

Kvantitativa instrument fungerar bäst i kombination med kvalitativa. Sedan 2010 har vi genomfört fokusgruppundersökningar som riktats till olika målgrupper. Vi har också gått runt och samtalat med nyckelpersoner för att få en bättre förståelse för den verksamhet vi ska stöda och för att ge information om de utmaningar vi själva står inför. Vi påminner gärna om att våra dörrar står öppna för dem som vill titta in och diskutera.

För att kvalitetsarbetet ska fungera utgående från ett enkätinstrument behövs många engagerade biblioteksanvändare som vill medverka i utvecklingen av sitt bibliotek och ge av sin tid för att svara på frågorna. Vid en tid när alla har bråttom är vi oerhört tacksamma för varje svar vi får och lovar göra vårt bästa i att ta alla synpunkter som kommer fram i betraktande. Eftersom vi inte kan tacka alla personligen lottar vi ut några priser för att visa vår uppskattning.

Jag vädjar nu till alla forskare, lärare, studerande och administratörer vid ÅA samt till våra externa användare att ägna 5-10 minuter på att besvara enkäten och delta i utvecklingen av Åbo Akademis bibliotek.

Pia Södergård
Överbibliotekarie

Svara på enkäten

The survey in English