Kategoriarkiv: Åbo Akademis bibliotek

Detta är ÅAB:s blogg

K. Finska Hushållningssällskapets arkiv (1797-1917) är ett nationellt världsminne

En av bibliotekets mest fascinerande samlingar, K. Finska Hushållningssällskapets arkiv (1797-1917), har idag valts in i Unescos nationella världsminnesprogram.

Det är inte bara vi på biblioteket som fascinerats av K. Finska Hushållningssällskapets arkiv. Alltsedan arkivet kom till biblioteket år 1976 har både forskare och allmänheten fördjupat sig i arkivets omfattande material. Många är de som sett såväl viktiga historiska ögonblick som personliga livsberättelser träda fram ur arkivets välbevarade handlingar.

Med Världsminneprogrammet vill Unesco uppmärksamma samlingar som anses utgöra ett unikt kulturarv. På samma gång avser Unseco främja bevarandet och öka digitaliseringen av betydelsefulla samlingar. Låt oss dock be någon som känner till samlingen, biblioteksamanuens Martin Ellfolk, förklara arkivets betydelse:

― Det är en mycket speciell samling. Arkivet utgör på många plan en skildring av ett Finland i förvandling: från de sista åren av den svenska tiden genom autonomitiden ända fram till självständigheten. Inget motsvarande finns i Finland. På samma gång är sällskapets arkiv betydande även med europeiska mått. K. Finska Hushållningssällskapets närmaste förebild var Kungliga Svenska Patriotiska Sällskapet. Liknande ekonomiska sällskap verkade i Europa men få har lika väl bevarad dokumentation av sin verksamhet.

Vilka verksamheter hade K. Finska Hushållningssällskapet och hur förmedlas detta av arkivet?

― Sällskapets uppdrag var att förbättra Finlands ekonomi och befolkningens levnadsförhållanden. För att få en heltäckande bild av de sociala och ekonomiska förhållanden som rådde i landet inrättades ett landsomfattande nätverk av korrespondenter. Framför allt arbetade sällskapet för att utveckla lantbruket och dess binäringar, bland annat genom upplysande verksamhet och praktiska åtgärder. Det var huvudsakligen genom sällskapets försorg som potatisodlingen infördes i Finland. En annan viktig del av sällskapets verksamhet man inte genast kommer att tänka på är att de införde smittkoppsvaccineringen.

Vem kan forska i arkivet?

― Alla! Både forskare och privatpersoner kan höra av sig.

Den innehållsrika, över 40 hyllmeter stora samlingen består av material från sällskapets verksamhetsperiod ända från dess grundande år 1797 fram till omkring år 1917. På bibliotekets webbsida för arkivet kan du läsa mer om arkivet. Om du har frågor eller vill bekanta dig med arkivet, kontakta Åbo Akademis biblioteks arkivsamlingar.

 

Alma blir mer

alma
 
Från och med hösten kommer bibliotekskatalogen Alma, sökportalen Nelli och arkivens sökportal Spegeln att ingå i ett nytt söksystem som fortsättningsvis heter Alma. I fortsättningen används Alma-classic om den nuvarande Alma.

I Alma ingår bibliotekets tryckta och elektroniska material, arkivens material och
Depåbibliotekets material. Tidskriftsartiklar i fulltext kan man söka i ett stort
sökindex (Primo Central Index, PCI), där många olika databaser ingår, både licensbelagda
och fritt tillgängliga. Där ingår även material från dagstidningar, publikationsarkiv, rapporter m.m. Sökningen görs i ett och samma sökfönster i Alma varefter man kan rikta sökningen genom att välja bland flikarna. Ytterligare kan man bearbeta sökresultatet enligt materialtyp, ämne, samling, år osv.

Åbo Akademis bildsamlingar, det kulturvetenskapliga arkivet Cultura och Sibeliusmuseum är de arkiv som finns med i tjänsten i nuläget. Flera arkiv och mera material infogas så småningom i Alma.

I Alma kan man göra sökningar utan att logga in, men som inloggad kan du beställa böcker, förnya lån samt spara sökningar och träffar. Som inloggad med ÅA-användarnamn får du också tillgång till licensbelagda resurser. Logga in med ÅA-användarnamn och anslut bibliotekskortet till ditt konto.

Vi lanserar nu en beta-version av Alma på adressen, abo.finna.fi. Under våren har biblioteket samarbetat med ämnet Informationssystem och lärare Eyal Eshet som lett kursen Usability testing där både studenter och forskare deltagit i testning av den nya tjänsten. Utvecklingen av Alma pågår och vi hoppas på respons från våra användare för att göra tjänsten bättre.

Bibliotekets webbsidor uppdateras under sommaren så att texter och instruktioner överensstämmer med den nya tjänsten. I beta-versionen fungerar inte allting ännu och för distansanvändning av elektroniska resurser rekommenderas sökning i Nelli eller användning av VPN-förbindelse.

Samlingarna i Alma ingår samtidigt också i den nationella söktjänsten FINNA, som ger tillgång till material i Finlands museer, bibliotek och arkiv. I Finna ingår redan många organisationer och fler är på kommande. Alma blir Åbo Akademis lokala Finna-portal.

Använd Alma och hjälp oss att utveckla tjänsten genom att ge oss feedback! Respons-formulär finns på Alma-sidorna och du kan också skicka e-post till biblioteket@abo.fi.

Christel Lindfors, informationsspecialist
Tommy Lahtinen, planerare

Allting blir enklare med Libguides!

Libguides

Libguides är höstens stora nyhet på Åbo Akademis bibliotek. Lanseringen av Libguides innebär att det blir enklare för dig att överblicka de biblioteksresurser som är viktiga inom ditt studieämne och forskningsområde.

Varje ämne vid Åbo Akademi har nu eller får alldeles snart en egen libguide. Guiderna lyfter fram och förklarar de biblioteksresurser som är viktiga inom respektive ämnesområde. Här hittar du tips på aktuella böcker samt relevanta tidskrifter och databaser. Guiderna riktar sig till såväl studerande som forskande och undervisande personal och vi hoppas att särskilt magisterstuderande och forskare ska ha stor nytta av guiderna. Våra campusbibliotekarier har utvecklat guiderna och kommer fortsättningsvis i samarbete med ämnespersonal och guidernas användare att förbättra guidernas innehåll.

Bibliotekets resurser finns där du befinner dig!
När du är uppkopplad i Åbo Akademis nätverk – d.v.s. när du använder en dator eller det trådlösa nätverket på Åbo Akademis campus – når du resurserna i Libguides omedelbart. Är du på distans och går till en licensbelagd resurs blir du tillfrågad om ditt Åbo Akademi-användarnamn och -lösenord.

Maria Lassén-Seger på Arkens bibliotek har skapat flera guider för de humanistiska ämnena vid Åbo Akademi. Hon tycker att guiderna är ett bra sätt att åskådliga det mångsidiga utbud av resurser som biblioteket tillhandahåller.

Maria Lassén-Seger”Idag är ÅAB ett modernt hybridbibliotek med tillgång till information i både tryckt och digital form. Det är inte längre så att man som kund går in i biblioteket och har allt material fysiskt kring sig på hyllorna. Därför kan det också vara knepigt att veta var och hur man hittar relevant information. Med hjälp av ämnesguiderna kan vi överskådligt samla allt på ett ställe och lotsa våra kunder fram till relevant information oberoende om den finns i en e-bok eller i en tryckt tidskrift.”

Allt du nu behöver göra är att öppna ditt ämnes guide och bläddra bland din campusbibliotekaries urval av biblioteksresurser och tidskrifts- och litteraturtips!

libguides.abo.fi

Några tankar kring kursböcker och litteracitet

Under de två senaste åren har jag läst både bokhistoria vid Lunds universitet och Universitetspedagogik vid ÅA. Bokhistoria är ett spännande, tvärvetenskapligt ämne, som omfattar både bokens materialitet och läsandets historia. Där snuddar man förstås lite på inlärning och läsning. Minuskler, kapitälband och blocktryck i alla ära, men det är läsandet som intresserar mig mest. Läsandets historia och samhälleliga villkor, och läsfärdigheter i dagens digitala värld. Läsandet som en del av inlärningen.

Beställningsrundan för årets kursböcker är över – en tidskrävande process med många moment. Kalkylering av antal böcker per kurs, prisjämförelser, förhandskatalogisering. Beställningar som skickas via förvärvsavdelningen till bokhandeln. Brevväxling med ämnena om upplagor, utmönstring av äldre, obsolet litteratur. Nästa arbetsmoment är då böckerna anländer i maj-juni: uppackning, check av fakturor, ryggmärkning, stämpling, katalogisering och indexering av kursböckerna. Och till sist: Uppställning av nya fräscha böcker i bibliotekshyllan. Eller nya fräscha e-böcker i våra digitala samlingar!

Det är förstås inte där processen slutar – utan nu tar det viktigaste vid om man fokuserar på studenternas lärande: När studenterna lånar och hur de läser böckerna, eller laddar ner e-böcker/texter: Kunskapsinhämtning. Pluggande. Uppsatsskrivning. Hemuppgifter på nätet. Anteckningar, reflektioner, associationer. Dialoger. Böckerna är inte längre bara ett objekt bibliotekarien hanterat, utan föremål med immateriellt informations- eller kunskapsinnehåll, som på olika sätt används i olika ämnen.

Traditionellt har de humanistiska och rättsvetenskapliga ämnena varit mer ”boktunga” än naturvetenskap och teknik, men även här ser vi en övergång till digitala texter, dvs. e-böcker och elektroniska artiklar. Dels beror detta på förändringar i den vetenskapliga publikationsverksamheten, men även på de olika pedagogiska metoderna ämnena tillämpar. Med dagens teknik har vi fantastiska möjligheter att kombinera olika metoder och medier och stimulera inlärning på ett annat sätt än tidigare.

Det finns mycket tyckande och tänkande kring läsning. Kan man mäta läsfärdigheter, och hur gör man det? I debatten kring läsfärdigheterna nämns ofta PISA-resultaten, och ”raset” under de senaste åren i Sverige och Finland. PISA-mätningarna utförs vart tredje år och mäter skolungdomars färdigheter i matematik och naturvetenskaper samt läsfärdigheter. Finland har legat i topp, men har tappat många poäng och ligger nu på sjätte plats när det gäller läsförståelse (2009). Det är vanskligt att säga vad som ligger bakom raset, men åtminstone kan man dra den slutsatsen att unga läser på ett annat sätt än tidigare. Det är också intressant att konstatera att de svenskspråkiga skoleleverna i Finland klarade sig sämre än de finskspråkiga, men bättre än elever i övriga nordiska skolor.
Man kan ställa sig kritisk till denna typ av ranking, där länder med helt olika ekonomier och kulturer jämförs med varandra. Å andra sidan är läskunnighet en viktig framgångsfaktor, men det finns en risk för övertolkning och utpekande av syndabockar för ”raset” (skolan, samhället, politikerna, medierna, TV:n, datorerna, mobiltelefonerna…), som följt i debatten efter publiceringen av PISA-resultaten. Det är viktigt med en nyanserad diskussion kring frågorna.

Alla typer av läsarundersökningar visar sig vara knepiga att tolka. Det är svårt att få pålitliga uppgifter, och enkäter är inte alltid tillförlitliga. I flera svenska läsarundersökningar och menar att det skett små förändringar under en lång tidsperiod, men att det har skett ett större glapp mellan de som läser mycket och icke-läsare. Det intressanta är också att det skett stora förändringar i läsvanorna, sådana förändringar man inte kan mäta genom statistik: Människor hanterar, diskuterar och interagerar med litteratur på ett annat sätt än tidigare. Detta beror inte minst på den digitala utvecklingen. I mitt tycke är datorerna inte ett hot mot läsandet, utan ett medel för en annan typ av läsning och datorer och surfplattor ger läsarna möjligheter att reflektera offentligt över sin läsning genom bloggning eller delning av egna texter. Detta kan förstås också göras i akademiska studier. Vi bör också stimulera den visuella läskunnigheten hos våra studerande. Bilder och texter samverkar mycket mer i nymedier än i tryckta böcker.

Läsforskaren Carita Kiili från Jyväskylä universitet har i sin doktorsavhandling och i flera artiklar betonat de bl.a. de digitala och kollaborativa läsfärdigheterna i dagens universitetsstudier. I hennes modell för akademisk litteraritet stöder de olika färdigheterna varandra i utvecklande av ny kunskap och aktiva medborgarfärdigheter.

kiili

Ur Kiili, Mäkinen, Coiro: Rethinking Academic literacies. Designing multifaceted academic literacy experience for preservice teachers. Journal of Adolescent & Adult Litearcy 57 (3) November 2013.

För att återgå till vardagen: Utlåningen eller nedladdningen av e-böcker har stadigt ökat (likaså utbudet) vid våra universitetsbibliotek. Trots att vi lever i ett postdigitalt samhälle, kan biblioteket tyvärr inte av bl.a. server- och upphovsrättsliga skäl köpa in enskilda titlar. Det finns uppenbara fördelar med e-böcker (t.ex. tillgänglighet och hyresinbesparingar) och det skall bli intressant att se hur lärare och studerande upplever e-boksläsning vid ÅA. En gradu är under arbete vid Informationsvetenskap.

Eva Costiander-Huldén, ledande informationsspecialist, Åbo Akademis bibliotek

ÅU 190 – en sorts klippbok

ÅU

Finlands äldsta ännu utkommande tidning, Åbo Underrättelser, började utkomma 1824 och har således blivit 190 år. Åbo Akademis bibliotek uppmärksammar de jämna åren med en utställning kallad ”ÅU 190 – en sorts klippbok”. På utställningen kan man se nyheter, notiser, annonser, reklam m.m. från tidningens 19 decennier som visar inte bara tidningens utveckling men också hur världen, Finland och Åboland har förändrats.

Utställningen, som sammanställts av biblioteksamanuens Martin Ellfolk, kan ses i Boktornets entréhall under bibliotekets öppettider t.o.m. slutet av november.

Tove Jansson-utställning

skylt_svIdag är det 100 år sedan Tove Janssons födelse. Du har väl inte missat utställningen Vad gör man med en snäcka om man ej får visa den som pågår i Åbo Akademis huvudbibliotek? Utställningen uppmärksammar Toves mångsidiga konstnärskap som författare och illustratör. Vi ställer bl.a. ut tidiga serier, artiklar och illustrationer, skisser till muminböckerna, beundrarbrev och givetvis böcker av och om Tove. Välkommen!

tsu_r2

Åbo Akademis huvudbibliotek
Domkyrkogatan 2-4, Åbo

Öppettider
augusti
må kl. 9-18
ti-fr 9-16

september
må-to 8.15-20
fr 8.15-17
lö 11-15

Utställningen pågår till 15.9

Senaste nytt med PressDisplay

Uppdatering: Utbudet av finlandssvenska dagstidningar i PressDisplay har minskat under sommaren. För tillfället finns enbart  Åbo Underrättelser.

Med PressDisplay får du tillgång till pinfärska dagstidningar – från hela världen! Dagens nummer tillgängliggörs i regel tidigt varje morgon och är därefter åtkomligt i ungefär tre månader. Och vad bättre är: dagstidningen du läser i PressDisplay är en exakt kopia av papperstidningen som säljs i tidningskiosken eller ligger på prenumerantens frukostbord. Tiden med stympade elektroniska dagstidningar är därmed över!

Dagstidningarna kan listas enligt typ, utgivningsland, mest lästa – eller sökas fram via ett sökfält. När du skriver namnet på dagstidningen, kom ihåg att ersätta bokstäverna åäö med sina respektive pricklösa varianter. Åbo Underrättelser heter följaktligen Abo Underrattelser. Dagstidningarna innehåller tacksamt nog alla tänkbara tecken och bokstäver.

När du läser en dagstidning i PressDisplay ser du ett uppslag i taget.

Klicka för att se hur ett uppslag i PressDisplay ser ut!

Klicka för att se hur ett uppslag i PressDisplay ser ut!

Du kan bläddra sida för sida eller använda innehållsförteckningen för att ta fram en viss sida. Om du klickar på rubriken till en artikel öppnas artikeln med avskalad layout i ett nytt fönster; om du klickar på artikelns brödtext blir den delen av tidningssidan förstorad. För att återgå till en vy med ett helt uppslag kan du dubbelklicka var som helst på tidningssidan (förutom rubrikerna).

Sökning i innehållet är möjligt med hjälp av Advanced Search.

Sökning i innehållet är möjligt med hjälp av Advanced Search.

Om du på annat sätt än att bläddra i tidningen tar fram en artikel (t.ex. via numrets innehållsförteckning,  ett RSS-flöde eller genom att du gör en artikelsökning) öppnas artikeln likaså i ett nytt fönster med avskalad layout. Den fullständiga versionen av artikeln ligger alltid uppslagen bakom det nyöppnade fönstret. En artikel kan skrivas ut med antingen fullständig eller avskalad layout.

Åbo Akademis biblioteks licens täcker fem samtidiga användare av PressDisplay. För att använda PressDisplay bör du vara noggrann med att använda följande adress:
http://www.nelliportaali.fi/link/FIN27120

Om du besöker adressen utanför Åbo Akademis nätverk ombes du logga in (med ditt ÅA-användarnamn och -lösenord) för att ges tillträde till PressDisplay. Om alla ”läsplatser” är upptagna då du besöker PressDisplay möts du av ett meddelande som ber dig att försöka på nytt senare.

Söker du äldre tidningar i elektronisk form?  Den digitala tidningssamlingen Mediearkivet innehåller en uppsjö rikssvenska (dags)tidningar samt Hufvudstadsbladet och Nya Åland. I bästa fall återfinns tidningsnummer från tidigt 1980-tal i Mediearkivet.  Formatet som tidningen presenteras i varierar från enbart text till exakta kopior. Till skillnad från PressDisplay förutsätter Mediearkivet att din läsning tar sin början i en sökning. Av denna orsak lämpar sig Mediearkivet inte lika väl för kronologisk eller ofokuserad läsning som PressDisplay gör. Om artikeln du tar fram i Mediearkivet återges i en exakt kopia kan du förvisso därefter också bläddra sidvis i det numret av tidningen.

Riktigt gamla tidningar hittar du i Historiska Tidningsbiblioteket http://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/secure/main.html som upprätthålls av Nationalbiblioteket. Här hittas alla finländska dagstidningar, det man publicerar här är det som tryckts för ca 100 år sedan – och tidigare. Sökmotorn är långsam men ger numera ganska korrekta träffar.

Motsättningarnas tid 1905-1945 – motsättningarnas tidskrifter. Utställning på Åbo Akademis bibliotek 7.2-17.4.2014

Tove Jansson gjorde omslagsillustationerna till den politiska satirtidskriften garm

Tove Jansson gjorde omslagsillustationerna till den politiska satirtidskriften Garm t.h. i bilden

MOTSÄTTNINGARNAS TID 1905-1945

Motsättningarna är historiens lokomotiv. Finland, som självständig stat, föddes ur motsättningar; revolutionerna i Ryssland och första världskriget och in i nya motsättningar, framför allt klassmotsättningar. Självständighetens eufori följdes av inbördeskrigets tragedi. Motsättningarna i landet minskade inte av den grymma hämnd de röda drabbades av efter krigets slut.
De nationalistiska strömningarna i Europa under 30-talet gick inte heller Finland förbi. Fascistiska, nazistiska och ultranationalistiska grupper, som Lapporörelsen, IKL m.fl. uppstod. Fennomaner och svekomaner stred om vems blod som var renast samtidigt som antisemitismen, antikommunismen och rysshatet florerade…
Man brukar tala om ”vinterkrigsandan”, om en tid då motsättningarna i landet gav vika för en nationell enighet. Det var ett bräckligt samförstånd, men ändå något som blivit en del av Finlands nationella mytologi. Efterkrigstiden förde med sig nya motsättningar och konflikter.

MOTSÄTTNINGARNAS TIDSKRIFTER

Tidskriften är ett utmärkt hjälpmedel, då man vill få en samtidsuppfattning av ett historiskt skede eller ögonblick. Händelserna har ännu inte hunnit gå genom så många filter, som då de nått historieböckerna. Vi har i denna utställning valt att plocka fram politiska tidskrifter och politiska skämttidningar ur bibliotekets samlingar, för att visa detta materials värde för forskning och allmänt intresse. Vi har valt att exponera ytterligheterna i de motsättningar epoken innehållit. På så vis kan man tydligast se de konflikter som styrt det självständiga Finlands första årtionden.

Utställningen har sammanställts av bibliotekarie Tom Karlsson och biblioteksamanuens Martin Ellfolk. Utställningen kan besökas under bibliotekets öppettider t.o.m. 17 april 2014.

Resultaten från bibliotekens nationella användarenkät 2013

I våras genomfördes Nationalbibliotekets användarenkät på de flesta biblioteken i landet: allmänna, högskole- och specialbibliotek. Universitetsbiblioteken fick in 6187 svar av vilka vi på Åbo Akademi stod för 212 (3,4%). Vi tackar alla deltagare för deras värdefulla bidrag till utvecklingen av bibliotekets service.

Bedömningen av bibliotekets tjänster var uppbyggd således, att man först gav poäng (1-5) för hur viktig en tjänst var och sedan poängsatte man bibliotekets prestation för tjänsten ifråga. På det här viset får man fram dels hur nöjda kunderna är med de olika tjänsterna och dels hur mycket det här avviker från deras förväntningar. Om en tjänst fungerar mindre bra gör det inte så mycket om förväntningarna är motsvarande låga.

Frågorna gällde tre olika aspekter:

  1. Biblioteket som verksamhets- och inlärningsmiljö
  2. Bibliotekets samlingar och material
  3. Kundservice, rådgivning, handledning och undervisning i informationssökning

Som helhet ansågs biblioteket fungera bra. Grupparbets- rummen motsvarar inte riktigt behovet, men förväntningarna är inte så stora heller. Det samma gäller informationen om bibliotekets tjänster. De elektroniska tjänsterna i Alma får bra betyg, men förväntningarna är så höga att vi inte lever upp till dem.

När det gäller våra samlingar av tryckt och elektroniskt material är skillnaden mellan förväntningarna och det vi i praktiken erbjuder stor. Kunderna är inte nöjda, varken när det gäller tillgången på material eller sökmöjligheterna. Vi kan trösta oss med att detta är ett allmänt problem på alla universitetsbibliotek. Bibliotekspersonalen uppskattas, vi är sakkunniga och ger bra service. Dock får vi kritik när det gäller användarutbildningen. Allt som allt tycker 80% att biblioteket har hjälpt dem betydligt att hitta material och 61% tycker att biblioteket betydligt har förbättrat kvaliteten på deras studier och arbetsuppgifter.

De skriftliga kommentarerna är särskilt värdefulla för arbetet att förbättra bibliotekets service. Vi fick ett par hundra kommentarer av vilka 125 var negativa, 30 positiva och resten neutrala. Svårigheterna med de elektroniska resurserna påtalas speciellt ofta (de är svåra att hitta och använda), liksom bristen på grupprum, datorutrustningen och öppettiderna. En kund skriver så här: ”Det ordnas redan nu informationssökningskurser vilket är väldigt bra, men jag undrar ifall det skulle vara möjligt att ordna informationssökningsföreläsningar i samband med t.ex. grundkurserna, så att studeranden skulle bli bekanta med de mest centrala elektroniska resurserna för sitt ämne.”

Egil Gersow

Välkommen till biblioteket!

Studieorienteringsveckan är här och vi önskar er välkomna till Åbo Akademi och till Åbo Akademis bibliotek! Alla nya studerande kommer under veckan att få en presentation av biblioteket och gå på rundvandring i våra utrymmen. Eftersom ni får ta emot mycket information på kort tid, har vi här samlat det viktigaste du behöver känna till om biblioteket i början av studierna:

  • Bibliotekets katalog heter AlmaDet är nästan omöjligt att veta var en bok finns och om den går att låna utan att söka i Alma.
  • I Nelliportalen finns våra elektroniska resurser. Där hittar du bland annat e-böcker, e-artiklar, ordböcker och uppslagsverk.
  • Fråga om du undrar över något eller vill ha hjälp med informationssökning! Vi finns på Facebook och det går förstås alltid att skicka e-post, ringa eller komma till lånedisken.

Lycka till med studierna!