Historieämnet vid Åbo Akademi

Historia vid Åbo Akademi har i 100 år utbildat historiker på svenska i Finland och professuren för Nordisk historia var en av de första som tillsattes vid den nygrundade akademin 1918. Idag har Historieämnet vid Åbo Akademi två inriktningar: nordisk och allmän historia. Ämnet som ingår i Fakulteten för Humaniora, Psykologi och Teologi (FHPT) har ett hundratal aktiva studenter på kandidat- och magisternivå. Dessutom finns ett tjugotal aktiva doktorander och projektforskare anknutna till enheten.

Forskningen i Historia vid Åbo Akademi omspänner ett brett antal forskningsinriktningar. Centrala forskningsfält är globalhistoria, överlappande rum och regioner från senmedeltiden och tidigmodern tid till den moderna perioden, politisk kultur i ett långt tidsperspektiv, tidigmodern och modern militärhistoria, radikala transnationella rörelser under 1900-talet, språk och identifikation ur historiskt perspektiv, samt genus- konsumtions och miljöhistoria.

Historia vid Åbo Akademis webbsida